သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽိုၵ်းပႆတၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သိပ်းပႅတ်ႇၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်လႄႈပၢင်လွင်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 30/5/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽိုၵ်းပႆတၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သိပ်းပႅတ်ႇၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်လႄႈပၢင်လွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်လႄႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း PDF  ၼႂ်းပၢတ်ႈ လိုၼ်း သုတ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလႄႈပၢတ်ႈလိုၼ်းသုတ်းလိူၼ်မေႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်လႄႈ ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ ပႃးတင်းၼၢင်းပႃးတွင်ႉၸမ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု သၢမ်ၶူပ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၽိုၵ်းပႆတၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသိပ်းပႅတ်ႇၵေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလုၵွႆၼပ်ႉသိပ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/4/2023 ၼၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် KNDF ၽွင်း သၢႆသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် သွၵ်ႈတဝ်ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈ ၸလူင်ႈႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/4/2023 ၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၶဝ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၽူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်။ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁွင်ႈ ပၼ်ယႃ ဝၢၼ်ႈသွင်ၽူၺ်းသေ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၸမ်တေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼၼ်ႉတၢႆ၊ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉပႃးတင်းမေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ႁွင်ႈပၼ်ယႃဝၢၼ်ႈသွင်ၽူၺ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတိူဝ်ႉၺႃးၵွႆ
ႁွင်ႈပၼ်ယႃဝၢၼ်ႈသွင်ၽူၺ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတိူဝ်ႉၺႃးၵွႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/4/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈတီႈပွၵ်ႉၺွင်ႇဝႆးၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး။ ဝၢႆး ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈသေယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး- သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇတီႈတပ်ႉ ၶမယ 336 ၽၢႆၶုၼ်၊ ၶမယ 422  ဢၼ်မီးၸမ်ၽၢႆ မိူင်းပၢႆး လႄႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွႆၵေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်း ဢမ်ႇ ၵႃးမၢၵ်ႇယင်းၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၺွင်ႇဝႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇဝႆးတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 60 ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ပိုင်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ၶ ၸဝ်ႈတူၼ်/ပႃးၼိုင်ႈဢၼ်လုၵ်ႉ ၽၢႆၶုၼ်သေပၢႆႈမႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/4/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆၶုၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လိၼ်ပူၵ်ႇလူင် (တွင်ႇပူဝ်ႉ ၵျီး) ဢိူင်ႇၵုယိၼ်ႇၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်၊ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵေႃႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်း- ဢူးၸၼ်ႇ ဢႃယု 39၊ ဢူးမဵဝ်းမိၼ်းၶၼ်ႉ ဢႃယု 31၊ ဢူးဢွင်ႇၸူဝ်းမူဝ်း ဢႃယု 36 လႄႈဢူးမျႃႇယေႇ ဢႃယု 52 မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလွႆၵေႃႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/5/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ၽၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉသေယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈလႃႉဢီး ဢိူင်ႇယီႈၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈႁိူၼ်းသေ လုၵ်ႉပဵၼ်ၽႆး။

ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထိ 5-8/5/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆ ၶုၼ်လႄႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း တီႈဢႄႇသုတ်းမၼ်း 15 ပွၵ်ႈသေ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸလူင်ႇၸၢၼ်း၊ ၸလူင်ႇႁွင်ႇလႄႈဢိူင်ႇယီႈၼွႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ သႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ လၢၼ်းၵေႃးဢိူင်ႇယီႈၼွႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/5/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ပႃး ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်းၶရိယၼ်ႇ ၶႅတ်ႊတူဝ်ႊလိၵ်ႊ လုၵွႆပႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/5/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈလမ်းၼိုင်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႊ လူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇဝႆးလႄႈ ပွၵ်ႉသေးၵူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သီႇၵေႃႉၼႂ်းပွၵ်ႉပေႃႇဢူးလႄႈပွၵ်ႉၺွင်ႇဝႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ၼၢင်းယိင်းပွၵ်ႉပေႃႇဢူး ဢႃယု 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ ပႃး။ ဝၢႆးဝၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 422 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉသီႇၵႃးတူင်းသေ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု သၢမ်ၶူပ်ႇတၢႆ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈဢႄႇသုတ်းသိပ်းလင်လုၵွႆ ၾႆးမႆႈပႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/5/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 422 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၸိူဝ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈသေ ပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၽၢႆၶုၼ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မူၵ်း ထိူၼ်ႇမူၵ်းၶိူဝ်းဝႆႉ။

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                +66: 94-728-6696      Signal  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်          +66: 98-118-3767                  (မၢၼ်ႈ)

ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF >>>  https://shan.shanhumanrights.org/wp-content/uploads/2023/05/SAC-airstrike-and-shellings-in-Phai-Khun-Shan.pdf Burmese English

 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ