တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်းၼႂ်းလုမ်းတြႃးၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၽွင်းပူၼ်ႉမႃးသီႇလိူၼ်

PDF files:Shan Burmese English 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ