ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသၢႆးလႅင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENERGY CO. LTD ဢၼ်ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူင်းၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်

ဝၼ်းထိ 9/2/2019

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသၢႆးလႅင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENERGY CO. LTD ဢၼ်ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူင်းၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ပဵင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈသူပ်းတုင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENERGY ၶဝ်တေသၢင်ႈတဵင်သႂ်ႇၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းသၢင်ႈၽၢႆလႃးလႃး။

ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေလူင်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 11/2/2019 ၼႆႉ။ ဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇႁပ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်သေလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၽၢႆ၊ သင်ဝႃႈသၢင်ႈၽၢႆမႃး ဢၼ်တေၺႃးၽေးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼၼ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ၽၢႆ။

ယူႇတီႈႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇတေဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ။ ႁဝ်းတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၵူႈၸိူဝ်းလႄႈ တိုၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENERGY ၼႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆသႂ်ႇၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတီႈဢၼ်ၼမ်ႉမႃႉလႄႈၼမ်ႉပွင်ႈၶွႆႈၵၼ်(ၸၢပ်ႈၵၼ်)။ တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၼႆႉလႆႈလူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းပီ 2017 လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးသႃႇလူႇ               +95 (0) 94 732 0606

ၸၢႆးတဵင်းမျိၼ်ႉ         +95 (0) 94 231 660 69

လုင်းဢႃႇလေႃးၵ      +95 (0) 96 947 03269

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ