ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 20/07/2015

ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်း ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းတိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 06/06/2015 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈထုၵ်ႇၵၼ်ႉ ၸၼ်လူလၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈတၢႆ သေႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ လႄႈမီးလၵ်း ထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ထႅဝ် 249 ဢၼ်ယူႇၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်။ ဝၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၼၼ်ႉတွပ်ႇထဵင်ဢမ်ႇႁပ်ႉလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတိၺွပ်း လုၵ်ႈသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈသေပၼ်တၢမ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ ၼႄပႃႈၼႃႈၵူၼ်း မိူင်းလႄႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေပၼ်တၢမ်ႇတၢႆလုၵ်ႈသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၶႃႈတၢႆၼၢင်းယိင်း ၼၼ်ႉၼႆ ယဝ်ႉ။ တၢမ်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်  ဢေးဝိၼ်း ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီး) မႃးယွမ်းၼွမ်း တၢင်းၽိတ်းတေႃႇၸဝ်ႈၽူဝ်ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆသေ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈ မၼ်းၸၢႆး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း (ပူင်ႇသႂ်) ၼႂ်းလွင်ႈသိုၵ်းၶဝ်ၵႄႈၶႆလွင်ႈၼႆႉသေယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ် (ငမ်းငဝ်း) ၼႂ်းၵၢၼ်လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၸႂ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်တိၺွပ်းၵူၼ်း ႁဵတ်း ၽိတ်းမၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၽွင်းမီးသိုၵ်းလၢႆၵေႃႉႁူမ်ႈ ၵၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း လႄႈယင်းလွမ်ဝူၼ်ႉဝႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းႁဵတ်း ၽိတ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၸႂ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်တိၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းမၼ်း ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၽွင်းမီးလၢႆၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း လႄႈယင်းလွမ်ဝူၼ်ႉငႅဝ်ၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းႁဵတ်း ၽိတ်း ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉလွတ်ႈတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းႁူႉ လႆႈဝႃႈ တၢမ်ႇတၢႆၵေႃႉ ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ တေပၼ်မိူဝ်ႈလႂ်။

လိူင်ႈၼႆႉတိုၼ်းၸိၼႄၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2014 ပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ တေႁႂ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်သုတ်းဝၢႆး(ဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးထႅင်ႈ)ၼႆမႃး ယဝ်ႉသေတ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉယင်းပႆႇမီးသင် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယုင်ႈ ယၢင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ လွင်ႈ ပၼ်လွင်ႈ သၢႆႈ တႅၼ်းဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်းလိူင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်တီႈႁူဝ်ပူင်းၼႆႉမိူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ သင်သေ ဢမ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ မိူၼ်တင်းပိုတ်ႇတၢင်းပၼ်လိူင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သိုပ်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ပိူင်လူင်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်မီးၼႆႉ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵိုတ်းယိုဝ်းမိူၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ တႅၼ်း တီႈ တေလူတ်း(ယွမ်း)လူင်းသိုၵ်း ၶဝ်သေ ၼႄၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈတေႃႇၵၢၼ်ႁႃတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ် မိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢဝ်တီႈယူႇလႄႈ သၢင်ႈတပ်ႉ ၶဝ်သေပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈယူႇ။

လွင်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း(လၵ်းမိူင်း) မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပၼ်ဝႆႉသိုၵ်းမီး ဢမ်ႊ ၼၢတ်ႊ (ဢႃႇၼႃႇ) သေ ဢမ်ႇ ယွမ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ်ၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်သိုပ်ႇ မၼ်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ၸၢင်ႈဢဝ် လိူင်ႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းတိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၽိတ်းၼႂ်းလိူင်ႈႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ ႁတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်သေၶႃႈတၢႆၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 60 မဵတ်ႊ ဢၼ် ဢမ်ႇၵႆ တပ်ႉၶဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၵိုၼ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈသိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆၼႆႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း၊ ထွၼ် သိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်သုတ်းဝၢႆးသေ ပဵၼ်မႃး ၵၢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဢၼ်သိုၵ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉယူႇ။

ႁူဝ်ယွႆႈလိူင်ႈပိူင်ပဵၼ်

ၼၢင်းၶႅၵ်ႇၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၶႃႈတၢႆၼႆႉ ဢႃယု 28 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်း လၢင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ် ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၸၢဝ်းႁႆႈမႄႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၵူပ်ႉၵူႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 13 တိုၵ်ႉၼုင်ႈသၢင်ႇသေယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵုင်း တိုင်း ဢၼ်လႅၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိတ်းၸပ်းဝႆႉ။

ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 06/06/2015 ၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁႆႈသူၼ်သေ ၽွင်းတိုၵ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်း ၼၢင်းသမ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၽၵ်းၵႂႃႇလူႇတီႈဝတ်ႉၵုင်းတိုင်းၽွင်းဝၢႆးဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 05:00 မူင်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၸၢႆးၵႃဝိၵေႃႈမႆႈၸႂ်သေၸွမ်းၵႂႃႇႁႃ မၼ်းတီႈႁိူၼ်းမႄႈၶဝ် (ၽၢႆႇမေး) ပႃႈၼေႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်မၼ်း ၼၢင်း ယူႇတီႈၼၼ်ႈ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ပႃႈၼေႇ မႄႈၼၢင်းၶႅၵ်ႇတင်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၸၢႆးၵႃဝိ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁႃတူဝ်ၼၢင်းၶႅၵ်ႇ ၸွမ်း တၢင်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ယၢမ်ႈၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼၼ်ႉယူႇ။

ဝတ်ႉၵုင်းတိုင်း ဢၼ်လႅၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိတ်းၸပ်း

ၽွင်း 06:00 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းၶႅၵ်ႇႁိမ်း တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝတ်ႉၵုင်း တိုင်းလႄႈဝၢၼ်ႈ ၼႃး တွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်း တၢႆၼိူဝ်လိၼ် သေ ဢမ်ႇမီးသိူဝ်ႈၶူဝ်း တိတ်း ၸွမ်းတူဝ်သင်၊ သိၼ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၵေႃႈၶိုၼ်း မတ်ႉ ၶေႃးမၼ်းၼၢင်းဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်း ယင်းမီးႁွႆး ၸဵပ်း တီႈၵၢင်းလႄႈၵွင်ႇၵေႃႈ ထႅင်ႈ လႅပ်ႈၺႃး သေလွင်ႈလွင်ႈပေႃႉ ထုပ်ႉဝႆႉသေ တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈပဵၼ် လိူတ်ႈတင်း တူဝ်။ ႁူမၼ်း ၼၢင်းၽၢႆႇၶႂႃ ၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇမိတ်ႈထိူဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ပီႇႁူလႄႈ ငိုၼ်းဢၼ်မၼ်း ၼၢင်းပႃးၵိုၵ်းတူဝ် 120,000 ၵျၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈၺႃးႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၵႂႃႇ။ တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ထူပ်း ႁၼ်ႁိမ်း ႁွမ်း တပ်ႉထႅဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 249 ၵုင်းတိုင်းၽႃလၢႆး ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 60 မဵတ်ႊ ဢၼ်ပၵ်းႁိမ်း ၸမ်ဝတ်ႉ ၵုင်းတိုင်းၵမ်း သိုဝ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မႄႈမၼ်းၼၢင်းဢဝ်သိူဝ်ႈၽႃႈႁူမ်ႇပၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၸၢႆးၵႃဝိ ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇမွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးတူၺ်းတီႈလႄႈ လွင်ႈ တၢင်း ပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵေႃႈထူပ်းႁၼ်ႁွႆးသွၵ်းတိၼ်ႁိမ်းႁွမ်းတူဝ်တၢႆၼၢင်းၶႅၵ်ႇ လႄႈ ၶွၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈႁိမ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးႁွႆးလိူတ်ႈလႄႈၶူၼ်ႁူဝ်ၸပ်းဝႆႉ။ မႆႉၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်မႆႉဢၼ် ဢဝ်မုင်း လင်ၶႃး ပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိတ်ႈတီႇႁႆႈသူၼ် ဢၼ်ၼၢင်းၶႅၵ်ႇပႃးၸပ်း တူဝ် မၼ်း ၼၢင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈပၵ်းဝႆႉၼိူဝ်လိၼ်ႁိမ်းၶၢင်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းသေမီးႁွႆးလိူတ်ႈတိတ်းဝႆႉ။ မိတ်ႈၼၼ်ႉ တႄႉတိုၼ်း ဢဝ်ပၢတ်ႇႁူမၼ်းၼၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ပီႇႁူၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းထိ 07/06/2015 ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် (ၵေႃႊမတီႊ) ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်းလႄႈ ြသႃႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉၵုင်းတိုင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ၼႆႉႁွင်ႉ ဢဝ် ၶုၼ်သိုၵ်း ၵျေႃႇတႅတ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉထႅဝ် 249 ၵႂႃႇၸူးတီႈဝတ်ႉ။  မၼ်းပႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇၸွမ်း သွင် ၵေႃႉ။ ၵေႃၵမ် ၵၢၼ် ဢိူင်ႇ မိူင်းလၢင်းၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႈ ၼွင်ႉ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းၽိတ်းၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းတွပ်ႇ ထဵင်ဝႃႈလုၵ်ႈၼွင်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 03:00 ဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၢင်းၶႅၵ်ႇၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းၶႅၵ်ႇၽဝ် (သၢင်းၵျဵဝ်ႇ)ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သဝ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႁူဝ်ႉတိတ်းၸပ်းဝတ်ႉၵုင်းတိုင်း

လွင်ႈဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်း ၵျေႃႇတႅတ်ႉ တွပ်ႇထဵင်ဝႃႈလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးမၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႄႈၸဝ်ႈ ြသႃႇ ၼင်ႈဝတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 08/06/2015 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဝူၺ်ႇယၼ်ႇငဵမ်းတူႇရဵင်ႇ ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉၵွင်ၶလယ 249 ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ် ပူင်းလူင်းမႃးၸူးသေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈလိူင်ႈၼၼ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းၶႅၵ်ႇ

ဝၼ်းထိ 09/06/2015 ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဝူၺ်ႇယၼ်ႇငဵမ်းတူႇရဵင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ်ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၢင်းၶႅၵ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၵုင်းတိုင်း ၽႃ လၢႆး။ မၼ်းယွမ်းၼွမ်းတၢင်း ၽိတ်း တေႃႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈတိၺွပ်း ဝႆႉၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆသေ လၢတ်ႈ ဝႃႈတေပၼ်တၢမ်ႇ တၢႆၵေႃႉ ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇႁွင်ႉ ဢဝ်မႃးပႃႈ ၼႃႈၵူၼ်း ၼမ်သေ ပေႃႉပေႃႉထုပ်ႉ ထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႄပႃႈၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း။ ပီႇႁူ လႄႈ ငိုၼ်းဢၼ် ၼၢင်းၶႅၵ်ႇပႃး ၸပ်းတူဝ် မၼ်းၼၢင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းဢဝ်ဢၢပ်ႈ ပၼ် ၽူဝ်ၼၢင်းၶႅၵ်ႇၶိုၼ်း။

ဝၼ်းထိ 11/06/2015 ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ တူၼ်ႈတီး ၸွမ်ႁၢၼ် ဢေးဝိၼ်း ႁွတ်ႈမႃး တီႈဝတ်ႉၵုင်းတိုင်း ပႃးတင်း လုၵ်ႈ ၼွင်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမၼ်းမႃးမွၵ်ႈသိပ်းၵေႃႉပႃးတင်းၵႃးသိုၵ်းသွင်လမ်း။ မၼ်းႁွင်ႉ ဢဝ်ၸၢႆးၵႃဝိၽူဝ်ၼၢင်းၶႅၵ်ႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၸူးတီႈဝတ်ႉၵုင်းတိုင်း သေမၼ်းၵေႃႈယွမ်း ၼွမ်း တၢင်းၽိတ်းတေႃႇၸၢႆးၵႃဝိ လႄႈပၼ်ၶွင်တွၼ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ် 15 ထူင်၊ ဢႃႇလူး 2 ထူင်၊ ႁူဝ်မီႇလႅင် 1 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 16.6 လိတ်ႊ လႄႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 53 သႅၼ်။

ဝၼ်းထိ 12/06/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉထႅဝ် ၵုင်းတိုင်းၽႃလၢႆး ၼၼ်ႉလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိုၼ်ႉ တီႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းၶမ်းၼႂ်းႁူဝ်ပူင်းၶိုၼ်းမႃးပုတ်ႈယူႇ။

ဝၼ်းထိ 23/06/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်သွမ်းလူင်ပၼ်ၼၢင်းၶႅၵ်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသင်။ တင်ႈတႄႇမေးၸၢႆးၵႃဝိ ၼၢင်းၶႅၵ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵႃဝိၼႆႉ တိူဝ်ႉပႃး ပၢႆးၸႂ် မႃး သေ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁွင်ႈယႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးတွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇသေမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 25 လင်ၵူၺ်း။ ပၢင်သဝ်း တပ်ႉထႅဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၼႆႉပၵ်းတပ်ႉမႃးတီႈၼႆႈမွၵ်ႈ 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ၊ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉသေ ယူႇသဝ်း ၶဝ်ပၼ်ႇပုတ်ႈတပ်ႉၵၼ်သၢမ် လိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႃႈဝူင်ႈဢၼ်ပႆႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလိူင်ႈ ၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼႆႉ ၶုၼ်သိုၵ်းၵျေႃႇတႅတ်ႉ လႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၼႆႉၽေႉၼႃႇ ပေႃးၶဝ်ႁၼ်ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႆႉၸၼ် လုပ်ႈၵမ်း ၸုပ်ႇၼူမ်လဵၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈထႅင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                            66:  (0) 62- 941-9600      (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                             66: (0) 94-638-6759    (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ