သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉတၢႆ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 04/2016

ဝၼ်းထိ 13/07/2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉတၢႆ ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်း ယေႃ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽူႈၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းႁၼ်ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းသေလႆႈႁူႉ ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈၵၢၼ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း။ၵွပ်ႈၼၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်း ယွၼ်း ထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႂ်ႈဢဝ် လိူင်ႈ လၢဝ်းၶၼ်ၽႂ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈႁဵတ်းၽိတ်း ၼၼ်ႉႁပ်ႉ တၢင်းၽိတ်းၶဝ်လႄႈၶဝ်ႈ သူႇပိူင် မၢႆမီႈလုမ်းတြႃးဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း။

ႁူဝ်ယွႆႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း

လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းလႆႈၵိူတ်ႇ/ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈတီႈတၢင်းတူၵ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇယူႇႁၢင်ႇၵႆမိူင်းယေႃမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 362 ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100 လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်း (ဢၼ်ယူႇတၢင်း တူၵ်းမိူင်းယေႃမွၵ်ႈ 6 လၵ်းပၢႆ (10 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ) တၢင်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ-လွႆတဝ်ႇ (တၢင်းႁွင်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃး။ လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ယၢင်းသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသိုပ်ႇပႆတၢင်းလူင်မုင်ႈၸူးမိူင်းယေႃ။ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 ဝႆၢးဝၼ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅဝ်တၢင်း ၼႃႈ ၸမ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းယေႃထႅင်ႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉၶဝ်တေႇ ဢိုတ်းတၢင်းႁၢမ်ႈရူတ်ႊ/ၵႃးၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ ရူတ်ႊ/ၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယေႃမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈၸႂ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်းၵိုတ်းသေထၢမ်ဝႃႈၸွင်ႇႁၼ်သိုၵ်းတႆး? ၵွင်ႈသူ မီးလႂ်? ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ရူတ်ႊ/ၵႃးရူတ်ႊၶိူင်ႈၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေတေၵႂႃႇမိူင်းယေႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈၺႃး ၸႂ်ႉၵိုတ်း တီႈတၢင်း ၽေပၢင်ၵေ လူင်မူၼ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်မိူၼ်ၵၼ်။ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႊ/ၵႃးၵႂႃႇမႃးတၢင်းလႂ်၊ရူတ်ႊ/ၵႃးၸိူဝ်းတေ ႁူၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းမိူင်းယေႃၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်ပွၵ်ႈ။ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ယၢဝ်းၵႆႁၢင်ႇ ၵၼ်မွၵ်ႈလၵ်း ပၢႆၸမ် သွင်လၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆႇ 3:00 မူင်းၼၼ်ႉရူတ်ႊ/ၵႃးရူတ်ႊၶိူင်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းမီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးမွၵ်ႈ 10 လမ်းရူတ်ႊၶိူင်ႈ မွၵ်ႈ 30 ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သူႇၸူးမိူင်းယေႃ။မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉလုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈမႃးၸွမ်း ၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ။ၽွင်းၶဝ် ယူႇႁၢင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 5-10 ဝႃးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းရူတ်ႊၵူၺ်းၵႃႈၶဝ် ဢမ်ႇ ၵိုတ်းသေသိုပ်ႇ ႁေႃႈ ၵႂႃႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းထႅင်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ်သေတိူဝ်ႉ ၺႃး တၢႆထင် တီႈၵမ်း လဵဝ်။လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၸဝ်ႈရူတ်ႊၸဝ်ႈၵႃးၶဝ်ၸိူဝ်းၺႃးၸႂ်ႉၵိုတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းၼၼ်ႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ၽွင်းၼၼ်ႉပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅဝ်တၢင်းလင်လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢင်းၼႃႈယဝ်ႉၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လွမ် ထၢင်ႇဝႃႈၶဝ်ထုၵ်ႇ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ။လိူဝ်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈရူတ်ႊၵႃးၸိူဝ်းယူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယင်းလႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ပွႆႇၶိူင်ႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵၢင်ႁၢဝ် (ၻရူၼ်ႊ) ၶဝ်ၶိုၼ်ႈၾႃႉသေသေႃႉႁႃ ထၢႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈသိုၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵပ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၶဝ်ႁႃၵၼ်သေလၢတ်ႈတေႃႇ ပွင်ႇလႅင်း ၼႄၵၼ်လွင်ႈ ၶဝ်လႆႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ၶၢင်ႈတၢင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ သေႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶဝ် ၼၼ်ႉယူႇ။ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်သူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်သၢင်းၽေႃး /မၢၵ်ႇၵဵင်ၸလၢႆးလႄႈၶၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တၢင်းႁွင်ႇၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉမီးၶႂ်ႈၸမ်ပၢၵ်ႇၵူၺ်းၵႃႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႅပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတၢင်းႁွင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇ တိၺွပ်းၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းၵေႃႉ (ၼၢင်းယိင်းႁႃႈၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းၸၢႆးႁႃႈၵေႃႉ)- “ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းသဵၼ်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇ။ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ မႅပ်းတီႈထဵင်ၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉမီးသိုၵ်း မၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈႁၼ်ႁဝ်းသေပႆမႃးၸူး ႁဝ်းယဝ်ႉၸႂ်ႉႁဝ်း ဢွၵ်ႇထဵင်မႃး။ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈၸွင်ႇသူႁၼ်သိုၵ်းတႆးလႄႈ ၸွင်ႇငိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တွပ်ႇဝႃႈ လႆႈငိၼ်းဢိူဝ်ႈ၊လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈမေႃးတၢင်းလွႆၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈပေႃးယဝ်ႉၼႆ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်းလွႆမွၵ်ႈသီႇႁႃႈၵမ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၺ်း ၵႂႃႇၸွမ်း လွႆၼၼ်ႉယူႇ ၊ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးသင်သေၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်ႁဝ်းမႃးၸူးသဵၼ်ႈတၢင်းတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈပႂ်ႉယူႇဝႆႉ။  တေၵႆ ၵၼ်တင်းတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 5 ၼႃးထီး ဝႆၢးႁဝ်းၶႃႈထိုင်ၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶဝ် ၵမ်းၵမ်းထၢမ်ႁဝ်းယူႇ။ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ဢၢႆႈမွင်ႇလႄႈဢၢႆႈသူၺ်ႇလူႇၵႂႃႇႁၢင်ႇၵႆႁဝ်းဢိတ်းဢွတ်းသေထၢမ်တၢင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ဢၢႆႈမွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်တဢၢင်းၼႆယဝ်ႉ။သိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈလၢၵ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၸူးၽင်ႇႁိုၵ်းႁိမ်းတၢင်းသေဢဝ် ၽႃႇမိုဝ်းပၢပ်းပၼ်ၶဝ်၊ပေႃႉထုပ်ႉၶဝ်၊ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပေႃႉၶဝ်။ဝႆၢးၼၼ်ႉဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်း ၶဝ်“ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း(ၸဝ်ႈရူတ်ႊၸဝ်ႈၵႃး)ဢၼ်တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ယင်းလႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ်ၼၢင်းယိင်း 7 ၵေႃႉၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉ ႁႆႈသဵင် ပေႃးပၼ်းဢူၼ်လူင် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယူႇ၊ၼႂ်းၶဝ်ၼၼ်ႉမီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းႁိမ်းၶဝ်ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉႁဵတ်း သူၼ်ၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇႁိမ်းလွႆပူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉမႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းၶဝ်သေ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈလႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သေဢဝ်ယႃသႂ်ႇပၼ်ယဝ်ႉၶိုၼ်းပွႆႇၼၢင်း ယိင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း။

ၼႂ်းၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ (ၸၢႆးဢႆၢႈသႆႇ၊ ၸၢႆးဢႆၢႈမွင်ႇလႄႈၸၢႆးဢႆၢႈလွတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈ)ၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈသေၽႅဝ်ၵႂႃႇ။ၵေႃႉၼိုင်ႈလုၵ်ႉတီႈသူၼ်သေတေပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈတေၵႂႃႇႁပ်ႉ မႄႈထဝ်ႈမၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉတေၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈယိင်းမၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵၼ်။ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵိုတ်းလႄႈၸႅတ်ႈ ထၢမ်မိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းၶမ်ယူႇၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေႃႈလႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ်ယူႇ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းၶႂ်ႈလပ်းသိင်ႇမႃးလွႆးလွႆး။ ၽွင်းမွၵ်ႈ 7:30 လပ်းသိင်ႇၸွမ်ႉႁွမ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈ ဢွၵ်ႇတၢင်းၶဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်း တၢင်းၽႂ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၺွပ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼွၵ်ႈသေၵူၼ်းၸၢႆးႁႃႈၵေႃႉ- ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢင်ႇၵႆပိူၼ်ႈ။လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလွႆပူႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းႁႆႈသူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ဢၢႆႈမွင်ႇ၊ လုၵ်ႈပီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်း ဢႆၢႈ သူၺ်ႇလူႇ လႄႈတင်းၵူၼ်းၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းတၢင်းလွႆ တၢင်းသူၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်း မႃး။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇႁဝ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈထိုင်ႁိူၼ်းၵေႃႈပေႃးလပ်းသိင်ႇ မီးမွၵ်ႈ 9:00 ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁၼ်ၼႃႈၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယဝ်ႉ။

လွင်ႈသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁၢႆလၢႆ လႄႈႁႃတၢင်းၶဝ်ႈသူႇပိူင်ပဵၼ်ထမ်းတြႃးလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉတႄႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸဝ်ႈၼႃႈမိူင်းယေႃပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸွႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶဝ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉၼၵ်းသင်သေဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈယႄးၶဝ်ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း သိုၵ်း ၼႆသေသမ်ႉတေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်းၸွမ်းထႅင်ႈသင်ဝႃႈတေယိုၼ်ႈလိူင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တၢမ်ၼၢင်းမေးၵေႃႉလႆႈၺႃးၺွပ်းဢဝ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်လႆႈၺႃးတိၺွပ်း ၼၼ်ႉ၊ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းတႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ယူႇ။ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ တီႈ လုမ်းၶဝ် သေ ယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း ယဝ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵွပ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၶဝ် ၸၢင်ႈမႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၶဝ်တႄႉၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶမ်ႈၼၼ်ႉ၊မၼ်းၵေႃႈႁႃတၢင်းၶဝ်ႈထူပ်းၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးယင်ႉတီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မိူင်းယေႃၼၼ်ႉယူႇ။ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉယၢမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈပေႃးၽႂ်မႃးထၢမ်လိူင်ႈၼႆႉတေယိုဝ်းတၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ဝႆၢးၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/06/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်းသၢမ် ဝၼ်းႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႊ / ႁူင်းယႄး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်း ယေႃလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၽၢႆႇၽွင်းငမ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၶဝ် ႁႃတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ် ထိုင်ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိူဝ်ႈ တႃႇ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် 5 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၺွပ်းဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်းၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းပွင်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပွႆႇပၼ်ယဝ်ႉ ပွႆႇပၼ် ဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉမေးၼၢင်းၵေႃႉလႆႈၺႃးၺွပ်းသေႁၢႆလၢႆဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈၽိူဝ်ႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် (ဝၼ်းထိ 26/06/2016) မႃးၽွင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸူးၶဝ် (ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ) ထႅင်ႈၼၼ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၼႆသေ ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သိုပ်ႇ/ၵပ်းၾူၼ်ႊၸူးၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပွႆႇၶဝ်ယဝ်ႉလူး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မိူင်းယေႃ (ၵိင်ႇၽႄ) လႆႈဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်သီႇဝၼ်းသေ ႁူင်းယႃ ၵေႃႈထုၵ်ႇ ဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်တႄႉၵဝ်ႁႄၵၼ်တေႉတေႉ ၽွင်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈပၵ်းယူႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼႆႉ ထိုင်တီႈသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးၽႂ်လႂ် ႁတ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇသႃးၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်ဝၼ်းထိ 29/06/2016 မႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႉထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁႆၢဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းတႄႉၶဝ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်း ၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉမီးယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။ တူဝ်တၢႆၶဝ်သွင် ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈၼၼ်ႉမီးၸွမ်း ၶၢင်ႈတၢင်း သေ ဢဝ်ၶႄလႄႈမႂ်မႆႉႁူမ်ႇဝႆႉ။ ဢွၼ်တၢင်းတႄႉဢမ်ႇမီး ၽႂ်လၢမ်း ႁူႉလႆႈ ဝႃႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆသွင်ၵေႃႉ ၼႆႉပဵၼ် ၽႂ်လႂ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၸင်ႇ ၶိုၼ်း ဢဝ်လိၼ်ထူမ်ပၼ်တီႈၼၼ်ႈယူႇ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၶုမ်လိၼ်ဢၼ်ၸင်ႇႁႃ ၶုတ်းမႂ်ႇမီးယူႇႁိမ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸွမ်းလွႆပူႇ သေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ် တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းႁၢႆလၢႆဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃဢွင်ႈတီႈၾင်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/06/2016

ပႃႈၸၢႆးဢၢႆႈသူၺ်ႇလူႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထူပ်းႁၼ်ၶုမ်လုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ သေမဵၼ်တူႇ ဢၼ်မီးယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သူၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈၶိုၼ်း ၶုတ်းတူၺ်းၶုမ်ၼၼ်ႉ သေလႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၼၼ်ႉ။ လၢၼ်ၸၢႆးၶႃႈဢၢႆႈမွင်ႇ တႄႉမီးၼႂ်းၶုမ်ၼိုင်ႈသေ ထႅင်ႈၶုမ်ၼိုင်ႈ တႄႉမီးၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းႁဝ်း ၶႃႈႁၼ် တူဝ်တၢႆဢၢႆႈသူၺ်ႇလူႇလႄႈ ဢၢႆႈမွင်ႇ ၼၼ်ႉ တႄႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်သႂ်ႇၵူၼ်းလၢႆးသိုၵ်းဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီး သၢႆႁတ်ႉ (သၢႆႁၢင်ႉ)။ တီႈသူပ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ဢဝ်ၽႅၼ်ႇ ၽႃႈၸႅတ်ႉ မတ်ႉ ႁပ်းဝႆႉ။ တီႈဢူၵ်းၸၢႆးသႃႇလူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈသွင်လုၵ်ႈလႄႈတီႈတွင်ႉမၼ်းထႅင်ႈသွင်လုၵ်ႈ။ တီႈႁူဝ် ဢၢႆႈမွင်ႇ သမ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၾင်ဝႆႉႁိမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈလွႆပူႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႆႉ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထမ်း မတႃးၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵူၼ် သိုၵ်း လၢႆးၼၼ်ႉ မႃးသုပ်း သွၼ်ႉသႂ်ႇၵူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဝႆႉ ယူႇ ယဝ်ႉ။ မေးၼၢင်းၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈၵူၼ် ၼၼ်ႉယႂ်ႇယႂ်ႇသေ ၽိူဝ်ႇ ထွတ်ႇတူၺ်း ၵေႃႈပေႃးလူမ်လူဝ်ႉလူဝ်ႉ။ ၶဝ်သွၼ်ႉၼုင်ႈပၼ်ၸိူင်ႉ ၼၼ် ယဝ်ႉ ၵူၼ်လၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမၼ်း”။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်ယင်းဢဝ်ၵူၼ်လၢႆးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ သုပ်း သႂ်ႇ ပၼ်တီႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈထႅင်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။

တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈ 3 ၵေႃႉဢၼ်ထူပ်းႁၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/06/2016

ဝၼ်းထိ 02/07/2016 လႆႈၸတ်းပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းလူႇပၼ်ၶဝ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝိႁႃရ ထုင်ႉမိူင်းယေႃၵႂႃႇ။ လႆႈၽိတ်ႈ ပၢင်းထိုင် သင်ၶ ၸဝ်ႈသီႇဝတ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးဝတ်ႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈဝတ်ႉၼိုင်ႈ။ ပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းပၼ် ၶဝ်ၼႆႉလႆႈ ၸတ်းတၢင်းၾၢႆႇ ပုတ်ႉ/ ၾၢႆႇတႆး လႄႈၾၢႆႇၶရိတ်ႉ တၢမ်ႁိတ်ႈႁွႆးတႆးလႄႈတဢၢင်းၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 02/07/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ  362  ၶဝ်ၵေႃႈဢွၵ်ႇယၢၼ်မိူင်းယေႃၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 04/07/2016  ၵွၼ်ႇၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး ယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈ) ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်လႂ်။ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၼေႃႇၻိၼ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးလႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢဝ်လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉတေၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယေႃ ပၢင်ႁႅဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶႆႈႁႃ ၼၢင်းမေး ၸၢႆးၼေႃႇ ၻိၼ်ႇ ဢၼ်ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်လၢႆဝၼ်းသေ ပႆႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈယွၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်တေၽုၵ်ႇတေသွမ်ႈၵွပ်ႈထိုင်ၶၢဝ်း ၾႃႉၾူၼ် တူၵ်း လႄႈထိုင်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇ ၽုၵ်ႇလူဝ်ႇ သွမ်ႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းယေႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/07/2016

ဢွၼ်တၢင်းတႄႉဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈၶဝ်ႁၢႆလၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယဵပ်ႇၶဝ်ႈၸဝ်ႉလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး ၽွင်းၶႃသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းလင်ၶဝ်ၵေႃႈ လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈယူဝ်ၶႄးပဵၼ်ၶဝ်ႁိုဝ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းလိူင်ႈ လၢဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်း ထုင်ႉ မိူင်းယေႃ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ထိုင်ဝၼ်းထိ 04/07/2016 မႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶႃသွင်ၵေႃႉ ႁႃႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းပီႈဢၢႆႈၶဝ်၊ ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် လႄႈဢၢဝ်ၶဝ်ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃၶဝ်တၢင်းမိူင်းယေႃယူႇယဝ်ႉ။

ၶဝ်ၵႂႃႇၸူးတီႈၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈၼၼ်ႉထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းသေ တွင်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ၵႆႉသႂ်ႇၵႆႉပႃး တူၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼိူဝ်လိၼ်ၼိူဝ်ၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢဝ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၶဝ်၊ မၢၼ်ႇတႃၶဝ်၊ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၶဝ်၊ ၶႅပ်းတိၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈထၢမ်ႁႃတူၺ်း သၢႆပီႈသၢႆၼွင်ႉ ၶဝ်တၢင်းလႂ် ၵေႃႈ ဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်မႃးမီးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းၶဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈသေ မိူဝ်းလၢတ်ႈၼႄပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ၊ ႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉသေၵႂႃႇတၢင်ႇဝႆႉတီႈလုမ်းပလိၵ်ႊမၢႆ 1 ဢၼ်လူ လွမ် တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်း ထုင်ႉဢိူင်ႇ ဢီႇၼႆၢး ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵေႃႈႁပ်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉဝႆႉပဵၼ် “လိူင်ႈၵူၼ်းႁႆၢ” ၼႆသေၶိုၼ်းပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင် ႁႂ်ႈႁဝ်း ၶႃႈဢဝ် လိူင်ႈၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႊမၢႆ 2 ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 06/07/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ်ဢၢဝ်လႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈမိူင်းယေႃထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈပႃးတင်းတႅၼ်း ၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်။ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ၵႂႃႇၶုတ်းတူၺ်းၶုမ်လိၼ် ဢၼ်ထူမ်ဝႆႉ တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉတူဝ်တၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉၼဝ်ႈလၢၼ်ႈသေဢမ်ႇႁၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈၵေႃႉပဵၼ်ဢၢဝ်ၶဝ် တႄႉတိုၵ်ႉတွင်းလႆႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းဢၼ်လၢၼ် မၼ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉၶဝ်ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႊမၢႆ 2 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇထူပ်းၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႊၵေႃႉႁပ်ႉဝႆႉလိူင်ႈလၢဝ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇပွင်ႇ လၢတ်ႈသင်ၶိုၼ်းဝႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်တေႃႇ။မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈတေၶိုၼ်းၽတ်း (ၼတ်ႉ)/ႁွင်ႉၶိုၼ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ဢႃယု ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈတီႈယူႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၶႃႈတႆၢ
1. ၼေႃႇၻိၼ်ႇ 33 လွႆလႃႉ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢဝ်၊ ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ တေႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈ

2 ၵေႃႉ

ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၽွင်းၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇႁႃႁပ်ႉမေး
2. ၸၢႆးလႃႉ

(ၼွင်ႉၸၢႆး ၼေႃႇတိၼ်ႉ)

30 လွႆလႃႉ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢဝ်၊ ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ တေႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈၸၢႆး

2 ၵေႃႉ လုၵ်ႈ ယိင်း 1

ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇႁႃႁပ်ႉပီႈလူဝ်း
3. ၸၢႆးဢၢႆႈသႆႇ 23 တဢၢင်း

(လွႆ)

ဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈ မိူင်းယေႃ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ယဝ်ႉ မီးလုၵ်ႈ ၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၺႃးၺွပ်းၽွင်းၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈ ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း လုၵ်ႉတီႈ သူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သေ ပွၵ်ႈ၊ ၺႃးပေႃႉ ထုပ်ႉ၊ ထူပ်း ႁၼ် တူဝ်တၢႆၼႂ်း ၶုမ်လုၵ်း
4. ၸၢႆးဢၢႆႈမွင်ႇ 27 တဢၢင်း (လွႆ) ဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈ မိူင်းယေႃ ပႆႇတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း

(ယူႇ ၸွမ်းလဵင်ႉ လူ မႄႈ ထဝ်ႈဢႃယု 60)

ၺႃးၺွပ်းၽွင်းၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈ တေ ၵႂႃႇ ႁပ်ႉမႄႈထဝ်ႈ တီႈသူၼ် ၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ၊ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၼႂ်း ၶုမ်လုၵ်း
5. ၸၢႆးဢၢႆႈလွတ်ႈ 35 တဢၢင်း

(လွႆ)

ဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈ မိူင်းယေႃ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး

1 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ

ၺႃးၺွပ်းၽွင်းၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈ တေ ၵႂႃႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈ ယိင်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းယေႃ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၺႃးပေႃႉ ထုပ်ႉ၊ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၼႂ်း ၶုမ် လုၵ်း
6. ၸၢႆးသူၺ်ႇလူႇ 17 တႆး ဝၢၼ်ႈတပ်ႉ မိူင်းယေႃ ပႆႇတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၺႃးၺွပ်းၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၺႃးပေႃႉ ထုပ်ႉ၊ တူဝ် တၢႆထူပ်း ႁၼ်ၼႂ်းၶုမ် လုၵ်း
7. ဢၢႆႈမွင်ႇ 25 တဢၢင်း

(လွႆ)

ဝၢၼ်ႈတပ်ႉ မိူင်းယေႃ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ မီးလုၵ်ႈယိင်း

2 ၵေႃႉ လုၵ်ႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ

ၺႃးၺွပ်းၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ၊ တူဝ်တၢႆထူပ်း ႁၼ်ၼႂ်းၶုမ်လုၵ်း

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ မီးၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁႃတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇတွပ်ႇထဵင်လိူင်ႈၼႆႉသေ ႁႃတၢင်းတႃႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၼႆႉပိူဝ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၸုမ်းမိၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတေႃႇသူႈၶဝ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/07/2016 ၼၼ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝၻီႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸဵတ်းၵေႃႉ ဝႆၢးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ႁိမ်းမိူင်းယေႃ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁႆၢးငၢၼ်းၼၼ်ႉယင်းလၢတ်ႈ ပႃးဝႃႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်တၢႆ ၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၸွမ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (1.9 လၢၼ်ႉၵျၢပ်ႈ)သေ မီးယႃမႃႉ (2,000 မဵတ်ႉ) ၼိူဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်လၢတ်ႈ ဝႃႈ တူဝ်တၢႆထႅင်ႈႁႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းႁၼ်မီးပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၸိူဝ်းတူဝ် တၢႆဢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉသွၵ်ႈႁႃယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ။ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သၢႆလႅင်း မၢၼ်ႈ (The New Light of Myanmar) ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ (“သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၵ်ႈ ႁႃၵူၼ်းၸိူဝ်းထၢင်ႇထိူမ် ဝႆၢးထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸဵတ်းၵေႃႉၼႂ်းမိူင်းယေႃ”) ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵမ်ႈၼမ်တိုၼ်းတႅမ်ႈဝႃႈၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/07/2016 ၽွင်းၶၢဝ်း ယၢမ်း 11:30 ပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ၵျေႃႇၵျေႃႇၸူဝ်းၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပႃးတင်းၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵျီႇဝိၼ်းလႄႈၶုၼ်သိုၵ်း ဝိၼ်းၵျေႃႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၺႃးၶႃႈတၢႆၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းယေႃ။ မႃးထူပ်းတီႈလုမ်းၽွင်းငမ်းမိူင်းယေႃ။ ၽွင်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉဢမ်ႇပၼ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈသင်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉမီး ၽူႈပႄၽႃသႃၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၾၢႆႇ ၽွင်း ငမ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈႁူဝ်ၼႃႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႊ မိူင်းယေႃ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးထွမ်ႇၸွမ်း။ တၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈမီးမႄႈၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၶႃႈတႆၢ ၼၼ်ႉ 2 ၵေႃႉလႄႈ မႄႈမၢႆႈၵူၼ်း ၺႃးၶႃႈတႆၢၼၼ်ႉ 4 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈထၢမ်ထိုင်ပိူင်ပဵၼ်ႁဵတ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်ၵိူတ်ႇ /ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶဝ်ထၢမ် ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၺႃးၶႃႈတႆၢၼၼ်ႉၵမ်းၵေႃႉၵေႃႉ။လိုၼ်းသုတ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်ယုမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၶႃႈ တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇထမ်းမတႃး (ယူဝ်းယူဝ်း)တေႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈ ၼွင်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶဝ် ၵေႃႈတိုၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵႃႇထမ်းမတႃးမႃးယူႇၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ။

ဝႆၢးၼၼ်ႉၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၸွမ်ႁၢၼ်ၵျေႃႇၵျေႃႇၸူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်း ၺႃးၶႃႈတႆၢ ၼၼ်ႉၵေႃႉလၢႆ300,000 ၵျၢပ်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ “ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း” လႄႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈ မႃး တွင်ႈ ထၢမ်တူၺ်းၼႆႉသင်ၼႆ။မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းမႃးၼၼ်ႉတႃႇမႃးၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈတၢင်း မၼ်းသေ တႅမ်ႈ မၢႆၵူၺ်း၊ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေလႆႈၸႅတ်ႈတူၺ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇတႃႇတေလႆႈ ၶေႃႈဢၼ် ထုၵ်ႇ မႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။မၼ်းယင်းလၢတ်ႈဝႃႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းတႄႉယင်းပႆႇယဝ်ႉငိုၼ်းဢၼ်ပၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် ငိုၼ်း သုၼ်ႇ တူဝ်ၵူၺ်းၵွပ်ႈဝႃႈမႃးႁၼ်ၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းမေး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇသေငိၼ်းဢီးလူလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင်ၼႆယဝ်ႉ။ငိုၼ်းဢၼ်မၼ်းမႃးပၼ်ၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းတေမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,500,000 ၵျၢပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။မၼ်းလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ “လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်သေတ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ်တႄႉယင်းတိုၵ်ႉ လွမ်ၵူဝ်လွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈ တၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၼ်တၢမ်ႇသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈ လႆႈလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ထမ်းတြႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ထုၵ်ႇလႆႈပူတ်းပႅတ်ႈလွၵ်းပိူင်ပၼ်ႇတူင်ႇဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉၶၼ်ၽႂ်း

တၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈတွင်ႈထၢမ်သေ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်လၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယတပ်ႉ 362 ၼႆႉႁဵတ်းၽိတ်းတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

  1. ၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈယွၼ်ႉၸႂ်ႉၵိုတ်းလႄႈဢမ်ႇၵိုတ်း
  2. ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁႆႈၸွမ်းသူၼ်သေႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း
  3. ၶဝ်တိၺွပ်း၊ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵႃႇထမ်းမတႃး 5 ၵေႃႉသေဢဝ်ၵူၼ်လၢႆးသိုၵ်းသုပ်းသႂ်ႇပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တၢႆၼၼ်ႉသၢမ်ၵေႃႉပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသၢၼ်ၶတ်းလိူင်ႈလၢဝ်းပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ၊ လွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸၼ်ႉသုင်ၶဝ်ႁႃတၢင်း ႁူမ်ႇငမ်း ဢိၵ်ႇ တင်းလွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယူႇဢမ်ဢိုတ်းဢမ်ဢိုဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်လိူင်ႈၼႆႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းပၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၽူႈ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈသူႇလွၵ်းပိူင်တၢင်းၵၢၼ်ပဵၼ်ထမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ လွၵ်း ပိူင်ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ် တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁဵတ်းၽိတ်း ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ထမ်းမတႃး တင်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း              +66: (0) 81-630-6655             (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး၊ ထႆး)

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: (0) 62- 941-9600             (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                    +66: (0) 94-638-6759              (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ