သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 03/07/2015

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

  1. ၼၢင်းယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/06/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇလၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းသေၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၽွင်းၵႂႃႇ သူၼ် ႁႆႈ ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/06/2015 တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉသေထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 19/06/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 249 လႄႈ 513 လုၵ်ႉတၢင်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ သေဢဝ်ၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇ 60mm ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလိၼ်လိူင်ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ဢိူင်ႇတၢတ်ႇဢေၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၽွင်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉပႃႈသႂ်ဢႃယု 38 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလိၼ်လိူင်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေးလၢၼ်ၸၢႆး မၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသူၼ် ၶႅပ်ႇတၢင်းယူႇႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈၶဝ်မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၼၼ်ႉယူႇ။မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢၢင်ႈၵႂႃႇ ႁွင်ႉ လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း တၢင်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းမၼ်း သေၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉ သႂ်ႇ တီႈပုမ်မၼ်းၼၢင်း။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးပႃႈသႂ်

ပႃႈသႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇမတ်ႉႁၢမ်ႈလိူတ်ႈၵိုတ်းဝႆႉသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းလင် မိူဝ်းႁႃႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇႁွင်ႉမေႃယႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမႃးၸွႆႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈပုမ်မၼ်းၼၢင်း ဢွၵ်ႇသေယဵပ်ႉဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉႁွႆးၸဵပ်းလိုၵ်ႉဝႆႉလႄႈပႃႈသႂ်ႇၸင်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇဢဝ်တူဝ်သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ် ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇ ယူတ်းယႃထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

မေႃယႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈပုမ်ပႃႈသႂ်ဢွၵ်ႇ

ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းလႄႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင် သေ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသင်။တပ်ႉၵွင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ 249 တင်းတပ်ႉၵွင် 513 ၼႆႉယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉ ၸုမ်းလူင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ 55 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၸွမ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2011 ၼၼ်ႉသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၼႂ်းၵၢၼ် မႄးလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းထိ 12/02/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/06/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 ႁူဝ်ၶမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် 513 ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်းၸမ် 20 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၼႃးသၢၼ်ဢိူင်ႇၽႃသိူဝ်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်။ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉလုင်းၺုၼ်ႉဢၼ်ႁိူၼ်းမၼ်းႁၢမ်ႉ ယူႇတၢင်း ၼွၵ်ႈလႄႈႁၢင်ႇၵႆတၢင်ႇႁိူၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်း မႃး ဢဝ်ၾႆးသၢႆ(ၾႆးထၢတ်ႈ)ထွင်ႇတူၺ်းသဵင်ၶွမ်ႉၶွမ်ႉၶႅပ်ႉၶႅပ်ႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁိူၼ်းမၼ်းသမ်ႉပဵၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ပၢႆၵွင်ႈၶဝ်ၽတ်ႉပၼ်ၵႅမ်ႈမၼ်းၽၢႆႇသၢႆႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်ၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၶဝ်ၶိုၼ်းႁူႉဝႃႈၶဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းၺုၼ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈလုင်းၺုၼ်ႉ 2 လၵ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းယဵပ်ႉ ပၼ် ႁွႆးၸဵပ်းလုင်းၺုၼ်ႉသေပွႆႇလုင်းၺုၼ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

လုင်းၺုၼ်ႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဵတ်းၵိၼ်ႁႆႈၼႃးသေမီးၶႃသွင်ပေႃႈလုၵ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်။ ဝၼ်း ၼၼ်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၵႂႃႇ ၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉဝူဝ်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝၢၼ်ႈသေၵိုတ်းလုင်းၺုၼ်ႉယူႇႁိူၼ်းဝႆႉၵေႃႉလဵဝ်။

ႁိူၼ်းလုင်းၺုၼ်ႉၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်                                   

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                            66:  (0)62-941-9600  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                             66: (0) 94-638-6759    (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

လုမ်း                                                      66: (0) 9-329-77754

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ