သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းဝၢၼ်ႈတဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ပႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းဝၢၼ်ႈတဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ပႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈ

18 January 2016

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2016 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်ဝၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လႄႈတႃႈၵုင်ႈယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ ပႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းဝႆၢးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈတပ်ႉ ၶလယ 213 လႄႈ ၶလယ 217 မိူင်းၵႅတ်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ဝၢၼ်ႈပၢင်လူမ်း ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးယူႇႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႄႈယူႇၼိူဝ်လွႆ။ ဝၢၼ်ႈပၢင်လူမ်းၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ပၢႆလႄႈမီး ႁူဝ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ လႄႈယိုဝ်းၶဝ်ႈၸူးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆပႃႈၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတႆၢၼၼ်ႉ

  1. ဢၢႆႈသၢမ် ဢႃယု 30 ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈတဵမ်၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ
    2. ဢႆၢႈလႃႉ ဢႃယု 38

ဢႆၢႈၸၢမ်ႇပီႈဢၢႆႈ ဢၢႆႈသၢမ် တႄႉမီးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်သေ မၼ်းလႆႈႁၼ်ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလၢႆလၢႆလုၵ်ႈ ၸွမ်း ဢူၵ်း လႄႈၸွမ်းလင်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိၺွပ်းဢွၼ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈ သွင်ၵေႃႉသေႁွင်ႉဢဝ် ၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈဢၼ်တိုၵ်ႉၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလုင်းထူၺ်း ဢႃယု 70 တႄႉတိုၵ်ႉမီးတီႈဝတ်ႉၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၽွင်းမၼ်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇၸူးၶဝ်တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီတိၺွပ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပွႆႇဢွၼ်ႇၸၢႆးၶဝ်သေ ၶိုၼ်းတိၺွပ်းပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သေဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼၼ်ႉ

  1. လုင်းထူၺ်း ဢႃယု 70 ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ
    2. ဢၢႆႈသၢမ် ဢႃယု 40

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉသေယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သီႇၵမ်းၵႂႃႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉယူႇ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသေတ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ႁၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၾင်ယူႇ။ ၶဝ်ၶုတ်းႁူးၼႃႈႁိူၼ်းဢၢႆႈသၢမ်သေ ၾင် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/01/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းၶဝ်တႄႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/01/2016 ၼၼ်ႉမီးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇလမ်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵႅတ်ႈမႃး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၶလယ 291 ၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ တင်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၸႆၢးမျႃႉထုၼ်း ဝၢၼ်ႈတေႃးၼေႇ သေၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူမ်း။ ဝၼ်း ထိ 08/01/2016 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶုတ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေၵႂႃႇၾင်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈသေ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ပၢႆႈမႅပ်းၸွမ်း ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2016 ၼၼ်ႉတႄႉတိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ် ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းၶဝ်။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ သႄႉၼႄး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ ၼႆႉပႃး ၸဵမ်လွင်ႈပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းႁႃတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းသေတႃႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉယူႇ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉ ၽၢႆၼွင်ၾႃ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၾႆၢၼႆႉတေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆး 1,200မီႊၵႃႊဝတ်ႊ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ Hydrochina Corporation သေၼႂ်းႁႅင်း ၾႆး တင်းမူတ်း ၼႆႉတႃႇ 90% တေသူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                 +66 (0) 62- 941-9600   (တႆး-ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                     +95 (0)92-639-00807  (မၢၼ်ႈ-ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ