သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (ၸိုင်ႈတႆး)

ဝၼ်းထိ 04/03/2015

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း(ၸိုင်ႈတႆး) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ယၢမ်းလဵဝ်သေလႆႈႁူႉ ဝႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽေသင်သေယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထိုင်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉလိူဝ်ၼၼ်ႉဢဝ် ၵူၼ်း မိူင်းပဵၼ်တူဝ်တၢင်တႃႇၵၢၼ်မူၵ်းယိုဝ်း၊ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆၸိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းလိူင်ႈလၢဝ်းတၢမ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းထိ 13/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 04း00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ဢဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 76 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 47 ၸိူဝ်းၶဝ်ၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးၽၢတ်ႈလဝ်ႇၵၢႆး
ဝၼ်းထိ 13/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 06း00 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလႄႈတိူဝ်ႉၺႃးၵူႈၽူဝ်မေးၵူႈၼိုင်ႈ- မေးၼၢင်းဢႃယု 48 လႄႈၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢႃယု 33 ပီ။ သွင်ၽူဝ်မေးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽၢတ်ႈ လဝ်ႇၵၢႆး
ဝၼ်းထိ 13/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်တၢင်ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢမ်းတူၺ်း လၢႆးသိုၵ်း မုတ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ
ဝၼ်းထိ 19/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 03း00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 61 တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်းၸၢၼ်း ဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆး 6 လၵ်း
ဝၼ်းထိ 19/02/2015 ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း ၼႂ်း လဝ်ႇ ၵၢႆး သေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလၢႆဝႆႉထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်

ၽူႈႁူႉႁၼ်တၢမ်တႃၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈၶဝ်လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းလဝ်ႇၵၢႆး၊တီႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်းထုၵ်ႇမတ်ႉမိုဝ်းသေပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၸိၸမ်ႈၼေလႆႈဝႃႈၵၢၼ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၼမ်သေဢၼ် လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။

ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသႄႉသွမ်းလွင်ႈယိုဝ်းလႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယၢင်ႊႁီႊလီႊတူဝ်တႅၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵပ်းသၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈလေႇယဵမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉၽႂ်းၽႂ်းပိူဝ်ႈတႃႇပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေတႃႇဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢဝ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းၼၼ်ႉယူႇ။

ႁူဝ်ယွႆႈပိူင်ပဵၼ်/ႁဵတ်ႇၵၢၼ် (ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတွင်ႈထၢမ်ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း)

ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႄႉၽူႈလႆႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ၊ပူၼ်ႉပႅၼ်သေထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းၵွပ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽူႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႄတင်းမူတ်း

1          ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၽူႈယိင်းသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်းၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးၽၢတ်ႈဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆးဝၼ်းထိ 13/02/2015

“ၼၢႆးၼၢႆး” (ဢႃယု 76) ယူႇၼႂ်းလဝ်ႇၵၢႆး။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/02/2015 ဝၢႆးမီးၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉမၼ်းၼၢင်းလႆႈ ၼီပၢႆႈ ၸွမ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇၶႄႇ။ဝၼ်းထိ 13/02/2015 မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းပွႆႇမူ 6 တူဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢွႆႇၶဝ်ႈၶဝ်။မၼ်းၼၢင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလီပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၽွင်းငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၽိုၼ်းၾႆးၸိူင်ႉၼၼ်။ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈယူဝ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၼႆမၼ်းၼၢင်းၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း။

မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းထိုင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးမႃးႁိမ်းၸမ်မၼ်းသေၵိုတ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းလူင်းရူတ်ႉ သေယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်မီးလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယွႆႈယႅမ်းယဝ်ႉဢဝ်ၶွင်မၢင်ၸိူဝ်းၵိၼ်ၽွင်ႈ။ၶဝ်ႁၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ယိင်း ၼၼ်ႉယူႇၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်တီႈမၼ်းၼၢင်း။ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၵႂႃႇၸူးထႅင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈသေလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၼၼ်ႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းထုၵ်ႇလီပၢႆႈၵႂႃႇၸူးမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇသေၵေႃႉၵေႃႉႁႂ်ႈၶပ်း/ႁေႃႈရူတ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇမၼ်းၼၢင်းလႄႈၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉတီႈ လႅၼ် လိၼ်။ရူတ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ရူတ်ႉဢွၼ်ႇ(ရူတ်ႉၵဵင်)သေၽွၵ်းတူၵေႃႈလဵၵ်ႉၵႅပ်ႈ။ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 04း00 ပၢႆးလႃႈ ၼၼ်ႉၸုမ်းၶဝ်တိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉလတ်းၽၢၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းလႄႈၻူၼ်ႊၶျၢၼ်ႊတီႈတေႃႇလွင်း(လဵၼ်ႈၾၢႆႉ) ၶႃႊသီႊ ၼူဝ်ႊယူႇၽွင်းၼၼ်ႉၶဝ်ၺႃးၵွင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းသေတိူဝ်ႉၺႃးၶၢင်ႈရူတ်ႉၽၢႆႇၼိုင်ႈ။မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵမ်ႈ ၽွင်ႈ တႅင်းပွင်ႇၶၢင်ႈရူတ်ႉသေၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးတိၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းဢၼ်ၼင်ႈတၢင်းၼႃႈႁိမ်းၵူၼ်းၶပ်း/ ႁေႃႈရူတ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ၽူႈယိင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 47 ၵေႃႉၼင်ႈတၢင်းလင်ၼၼ်ႉတႄႉတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃ။မၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈပွင်ႇ မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉမၼ်းၼၢင်းသေၶဝ်ႈပႃးမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈၽၢႆႇၶႂႃထႅင်ႈ။ရူတ်ႉ/ၵႃးၵေႃႈၵွပ်ႈယၢင်မၢၵ်ႇမၼ်းပွင်ႇသေလႆႈၵိုတ်းဝႆႉ။ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 4-5 ၵေႃႉယိပ်းတင်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈသေဢွၵ်ႇမႃးတီႈတိုၵ်းတၢင်းၸၢၼ်းတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸူးရူတ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ။မၼ်းထၢမ်ဝႃႈ “သူၽၢတ်ႈမႃးတၢင်းၼႆႉ ႁဵတ်း သင်?”

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၼၼ်ႉၵေႃႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသူၸႂ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇၸူးလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလူး၊သူသမ်ႉယိုဝ်းႁဝ်းႁဵတ်းသင်?”

ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁႃယူတ်းယႃ။ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈၵူၼ်းၸဵပ်းသင်။ၽူႈယိင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈၵပ်း သိုပ်ႇၾူၼ်ႊႁႃရူတ်ႉ/ၵႃးတၢင်ႇလမ်းမႃးႁပ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ။ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇတီႈၻူၼ်ႊၶျၼ်ႊတီႈမီးၸုမ်း ၵူၼ်း ၼုမ်ႇပႂ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်၊ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼၼ်ႈဢမ်ႇမီးမေႃယႃလႄႈတိၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင်ယူႇတင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃးၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈရူတ်ႉတေႃႉၵႂႃႇၸူးတႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် 125 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 17-18) သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းထမ်း မတႃး (ယူဝ်းယူဝ်း) တၢႆယူႇႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိၼ်ႊသႅင်ႊၶျဵင်ႊၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽွင်းၶဝ်ႁွတ်ႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈ ထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၼႃးသၢၼ်ႈ(ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ)ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

 

 

2          ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူႈၽူဝ်မေးဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းလဝ်ႇၵၢႆးဝၼ်းထိ 13/02/2015 တင်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းတူဝ်တၢင်တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမုတ်းတေႃႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

ၼၢင်းယိင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၶျဵၼ်ႊသိင်ႊၸီႊဢႃယု 48) တင်းၽူဝ်ၶႄႇမၼ်းၼၢင်း (ယၢင်ႊဢိူဝ်ႊဢႃယု 33) တီႈယူႇၼႂ်းလဝ်ႇၵၢႆး တီႈ မၢၼ်ႊၶႃႊႁိမ်းၸမ်ၵၢတ်ႇ။သွင်ပူႇဢွၵ်ႇလဵင်ႉမူလႄႈမီးႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ၶႃသွင်ပူႇဢွၵ်ႇ မီးလုၵ်ႈ လၢင်းတိုၵ်ႉ လဵၵ်ႉ ၵိုၵ်းၵၼ်သွင်ၵေႃႉ၊ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်မေးတႄႉမီးလုၵ်ႈသီႇၵေႃႉယဝ်ႉမီးၸွမ်းၽူဝ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း။

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/02/2015 ထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇၶႄႇၽွင်းတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။မိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 12/02/2015 ၼၼ်ႉသွင်ပူႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းမိူဝ်းဢွႆႇၶဝ်ႈမူဢၼ်ၶဝ်လဵင်ႉဝႆႉ။ၶဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သေ ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ၽွင်းၶဝ်လတ်းၶၢမ်ႈတီႈတႃႈၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုမ်ႉၸူးၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၸူးလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/02/2015 ၼၼ်ႉသွင်ပူႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းဢွႆႇၶဝ်ႈမူၶဝ်။ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်း တၢမ်း ၶမ်ႈၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တၢင်းၾင်ႇၶႄႇယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈလွမ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း၊ၽွင်း ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ထူဝ်းၾူၼ်ႊႁႃၶဝ်ယူႇၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်။ဝၢႆးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵူၼ်း ႁိူၼ်း မၼ်းလႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူဝ်တၢႆသွင်ၶႃပူႇဢွၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/02/2015 ၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆ ၶဝ်သၢင်းၵဵဝ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်။မိူဝ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး (ပီႈၼွင်ႉသွင်ပူႇဢွၵ်ႇဢၼ်တၢႆ) လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ် တၢႆၵူၼ်း မိူင်းၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းမိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉဝႆႉ။

တီႈတူဝ်တၢႆသွင်ပူႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးယူႇ။တီႈၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈၶႃလူင်၊ၶႅၼ်လႄႈၵွင်းလင် မၼ်းၼၢင်း။တီႈၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်သမ်ႉမီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈႁူဝ်လႄႈတီႈၶၢင်ႈ။ၶႃသွင်ပူႇဢွၵ်ႇလႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်း ၽွင်းၶပ်း/ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်သွင်ၶႃပူႇဢွၵ်ႇ ဢဝ်တီႈႁိူၼ်းယေး မႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ႇသီႊတီႊတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်းၶၢင်ႈၶႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/02/2015 ၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉၶဝ်တၢင်ႇၵေႃႉမႃးၸူးၶဝ်တီႈလႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇၶႄႇလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းဝႃႈမၼ်းလႆႈ ႁၼ်သွင်ပူႇဢွၵ်ႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽၢတ်ႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းလဝ်ႇၵၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 05း30 တၢမ်းၶမ်ႈၽွင်းၶဝ်တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈမၼ်းၸၢႆးလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသေလႆႈႁႃ တီႈသိူင်ႇမႅပ်း တူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉဢၼ်မႃးတိၺွပ်းမၼ်း ၸၢႆး။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးတိၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉမီးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၸုမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႂ်းရူတ်ႉ/ၵႃးလၢႆလၢႆလမ်းၼွၵ်ႈဝဵင်းတီႈ ၼိုင်ႈႁွင်ႉဝႃႈၸိဝ်ႊၾႅင်ႊ။ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၸႂ်ႉပႂ်ႉတီႈၼိုင်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမူၵ်းတူဝ်ယူႇ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်း။ယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်တႄႉပိူဝ်ႈတႃႇပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉသင်မႃးၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်ၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်တႄႉဢမ်ႇပိုတ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇ။ၵွပ်ႈၼၼ်ၶဝ်ၵေႃႈၶၢႆႉတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈသေႁဵတ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ။လိုၼ်းသုတ်းၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ် ၵၢၼ် သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလဝ်ႇၵၢႆးတီႈၶဝ်တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉလၢႆၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇယဝ်ႉ။တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵမ်ၶွၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် သင်တႃႇၽူႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵမ်သင်။

3          ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈၸၢဝ်းၼႃးၵဝ်ႈၵၢင်ႉဢႃယု 61 မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းၸၢၼ်းလဝ်ႇၵၢႆးဝၼ်းထိ 19/02/2015

“ယေးယေး” ဢႃယု 61 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၢၼ်ႊၾူႊတၼ်ႊယူႇတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆးမွၵ်ႈ 6 လၵ်း။မၼ်းၸၢႆးမီး လုၵ်ႈသၢမ် ၵေႃႉ လႄႈမီးပႃးလၢၼ်။မၼ်းၸၢႆးလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းတင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်သေၸိူဝ်း ၶဝ် ယူႇ သဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၼိုင်ႈတၢင်းၸၢၼ်းၼႃးသၢၼ်ႈ(တၢင်းမိူင်းၶႄႇ) တီႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် 137။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/02/2015 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၸႂ်းႁႆႈၼႃး။မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 03း00 ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၼ်း။ၽွင်းတႄႇယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉမၼ်း ၸၢႆး လႄႈၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်းလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇႁႃတၢင်းမႅပ်းတူဝ်ၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင် ၸိူဝ်းလွတ်ႈ ၵႂႃႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတေၽႅဝ်တီႈသူၼ်ဢွႆႈၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယူႇ ယၢၼ်မွၵ်ႈ 30 မဵတ်ႊ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေႁၼ်ၸႅင်ႈလီၼႃႇဢဝ်ၵွင်ႈငႃမၼ်းသေယိုဝ်းတီႈၶႃလူင်။မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉပွင်ႇၽၢတ်ႇၶႃၶွၼ်သၢႆႉၸူးၶွၼ်ၶႂႃယူႇ။မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈတင်းပႆၶႄႉယႄႉၶႄႉယႄႉသေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်း သူၼ် ဢွႆႈယဝ်ႉပွႆႇတူဝ်လူင်းမူၵ်းတူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇယိုဝ်းၸွမ်းလင်မၼ်းတိၵ်းတိၵ်းယူႇၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉမၼ်းထႅင်ႈ။

မၼ်းၸၢႆးဝၢင်းတူဝ်လူင်းတီႈၼၼ်ႈမွၵ်ႈ 25 ၼႃးထီးတေႃႇထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉမၼ်းႁွင်ႉသေ ၵူၼ်း ႁိမ်း ႁွမ်းမႃးၸွႆႈႁႃမၼ်း။ၸုမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈၸွႆႈၵၼ်ၽႃတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸူးလႅၼ်လိၼ်တီႈမၼ်းၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းယႃၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မၼ်းၸၢႆးဢၢပ်ႈလိူတ်ႈတင်းတူဝ်ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီလႄႈဢမ်ႇၺႃးဢဵၼ်လိူတ်ႈ လူင်သေၶိုၼ်းၶႅၼ်းၶိုၼ်း။

4          ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 4 ၵေႃႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလဝ်ႇၵၢႆးဝၼ်းထိ 19/02/2015 ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉယူႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 4 ၵေႃႉယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉပွၵ်ႉဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းလဝ်ႇၵၢႆးယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 1 လၵ်း၊ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/02/2015 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ယၢမ်း 10း00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်။သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼႆႉမႃးၸွမ်းၶေႃႈၸိသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလဝ်ႇၵၢႆးဢၼ် ယူႇၸမ်။

သိုၵ်းၶဝ်ႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းၼွၵ်ႈသေသွၵ်ႈတဝ်လႄႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၾူၼ်ႊတင်းငိုၼ်းတီႈၶဝ်။ၵူၼ်း ၸၢႆး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈသုမ်းငိုၼ်းၶႄႇ 600 ယႂၼ်ႊ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းၶဝ်ပေလင်ပူၵ်ႉပႃးတႃၶဝ်။ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်း ၸႂ်ႉပႆၵႂႃႇ ၸူး တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢၼ်လႆႈလတ်းသူၼ်ဢွႆႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽွင်းၶဝ်ပႆၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် ပိတ်ႉ လႄႈဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽွင်းၶဝ်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၵမ်းၵေႃႉၵေႃႉၼႂ်းႁွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇ မေႃ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထၢမ်ႁႃဝႃႈၵွင်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်မီးလႂ်။ၵူၼ်းဝၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇမီးၵွင်ႈသင်ၼႆသေတႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉသိုပ်ႇပေႃႉ ထုပ်ႉၸႅတ်ႈ ထၢမ်ၶဝ် ယူႇၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉႁႅမ်ႁူမ်ႈပႃးတင်းဢဝ်ပႅပ်ႉယၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉႁႅမ်ပႃး။ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇဢဝ် ၾႆးၸုတ်ႇၶီႈမႅပ်ႉလႄႈတိၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မၢင်ၸိူဝ်းသိုပ်ႇဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉထႅင်ႈ။

ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်းတီႈၼိုင်ႈတႃႇၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ဝၢႆးၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉထႅင်ႈသေပွႆႇ တူဝ်ၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။သိုၵ်းၶဝ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ဝႆႉသေလၢတ်ႈဝႃႈယႃႇပေပွၵ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇၼၼ်ၸၢင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵူၺ်း ၵႃႈမီးၵူၼ်းၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉၵူၺ်းလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉတိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းပၢင်သဝ်းသေဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်မၼ်း တင်ႈ တႄႇၼၼ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉႁၼ်ရူတ်ႉ/ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေသိုပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းတေႃႇပေႃးထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶဝ်ၵေႃႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃႁွႆးၸဵပ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃး တၢင်း ၼႂ်းတူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈထႅင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ

Mobile Phone:  +66 (0) 93- 297-7754

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ