သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈပၼ်တၢမ်ႇ

ဝၼ်းထိ 14/10/2015

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈပၼ်တၢမ်ႇ

ႁဝ်ႈၶႃႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆးလႄႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈ/တၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႂ်းတီႈပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႃႈၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/10/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်လွႆပိူဝ်ႈတႃႇတိတ်းတၢမ်းၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းဢမ်ႇၵိုတ်း၊ၸွင်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2014 ၼၼ်ႉမႃး။ၶီႈလိၼ်ၼမ်ႉငူၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉလူင်းထူမ်သိူဝ်ႇသႂ်ႇတူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးလၢႆပီယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈဢွင်ႈၶုတ်းၶမ်းၶွမ်ႊပၼီႊလွႆၶမ်းလူင်ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းလၢတ်ႈတေႃႇၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်(မၼ်ႊၼဵၵ်ႊၵျႃႊ)မၼ်းယူႇၵူၺ်းၵႃႈၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၸႂ်လမ်သေၵႂႃႇႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် 330 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉမႃး။ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉတိုၵ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေလႅၼ်ႈၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 50 ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလုင်းသၢမ်ၺႃးယိုဝ်းသေမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်မႃးတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၽျၢၵ်ႈသေတၢႆတီႈၼၼ်ႈ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈႁႃႈၵေႃႉလုင်းၽတ်း၊ၸၢႆးလႃ၊ၸၢႆးသၢမ်၊ၸၢႆးၼွႆႉလႄႈလုင်းဢိၼ်းတႄႉလႅၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈသေလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်းၶဝ်ႁႃတၢင်းပၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။လုင်းဢိၼ်းတႄႉလႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်ႇတူဝ်တူၵ်းၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတူင်ႇဝူင်းၶဝ်လႄႈသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် (သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ) ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းသေပၼ်တူတ်ႈ/ တၢမ်ႇသိုၵ်းၸိူဝ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေယိုဝ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၶိုဝ်းယမ်ဢၼ်ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၼင်ႇထုၵ်ႇၵႃႈထုၵ်ႇႁူဝ်တၢမ် ၼင်ႇဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းလႃႈ (+95) 094-925-7194 တႆး၊ မၢၼ်ႈ

ၸၢႆးၼုမ်ႇ (+95) 092-508-41617 တႆး၊ မၢၼ်ႈ

ၸႆၢးႁေႃသႅင် (+66) 062-941-9600 တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ (+66) 094-638-6759 မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ