ဢွၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆလိူတ်ႈ မႄႈမိူင်းတႆး ၊ ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ဢွၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆလိူတ်ႈလူင်ႄမႈမိူင်းတႆး၊ ၵႅတ်ႇၵင်ႈႄမႈၼမ်ႉၶူင်း

ဝၼ်းထိ 16/6/2021

ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တႆးၼႆႉ လႆႈလိူၵ်ႈမၵ်းဢဝ်ဝၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းတႆး 56 ေၵႃႉ ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် မိူဝ်ႈပီ 1997 ၽွင်းသို်ၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ေသ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႄလႈတဵၵ်းလိုပ်ႈေႁႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉပၢႆႈႁိူၼ်းေယးတီႈယူႇ 400,000 ပၢႆ ေသႁဵတ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ႄလႈပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၵူႈၸိူဝ်းၵူႈပိူင်ၽွင်းၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶႃႈတၢႆ ၽွင်းၼၼ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးပဵၼ်ၽူႈေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႂ်းၸို်င်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီပၢႆၼၼ်ႉယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈ တႃႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းတႆးေသ ယိုတ်းၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈဢၼ်မီးၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တင်ႈႄတႇ ၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးေသ ၶၢႆၵိၼ်တီႈလိၼ်၊ မႆႉႄလႈ ႄမႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၵႃႈ ယႂ်ႇ ၶၼ်လူင်ယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်းယႂ်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇ ၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2021 ၼၼ်ႉေသ မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ႁႂ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵိုတ်း ယင်ႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႄမႈ ၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆလိူတ်ႈလူင် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၶၢႆပၼ် ၽူႈလူင်းတိုၼ်းသၢင်ႈၽၢႆ။ မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ေမႊ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇ China’s Hanergy သၢင်ႈၽၢႆဢွၼ် တၢင်း သုတ်းၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵုၼ်လူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁႅင်းၾႆး 90% ၼႂ်း 1,400 ေမႊၵႃႊ ဝတ်ႊၼႆႉ ေတသူင်ႇပၼ်မိူင်းႄၶႇ။

ၵၢၼ်ႈသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉတိုၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈႄမႈၼမ်ႉၶူင်းလုႁၢႆ ဝၢႆးတၢႆ ပႃးၸဵမ်ယူင်ႉသၢင်ႈၶူဝ်းတိုၼ်း သ ၽႃဝမၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမၼ်ႈၵုိမ်းၵႅၼ်ႇၶႅင် ႄလႈတိုၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းႄလႈသတ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈလူင်းတိုၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ထွၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ေတႁူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵူၺ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ေၵႃႈတုိၵ်ႉသိုပ်ႇၶႃႈႁႅမ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈၽၢႆ ႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပိူင်ယူင်ႉသၢင်ႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ လုၵွႆၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင် +66: 94-728-6696 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း +66: 97-173-1530 (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ