ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉ သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊ လီႊယႃႊၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉ သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊ လီႊယႃႊၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ

15 November 2015

မိူဝ်ႈၼႆႉတူဝ်တႅၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵႂႃႇတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလႆၢးမိုဝ်း23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းတီႈလုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယႃႊ Australian company Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။

လၢႆးမိုဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႆၢၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵဵပ်းပိူင်လူင်မၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸမ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢၢၼ်းသၢင်ႈ ၽၢႆ တဵင်ၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းမႃးလႆၢၸူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉသေတေဢဝ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၼ်း သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။

တင်ႈတႄႇလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ 2015 မႃး ၸုမ်း  SMEC ၶဝ်လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းသၽႃဝ (သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ) Environmental and Social impact assessments (EIA/SIA) တွၼ်ႈတႃႇၽႆၢမိူင်းတူၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇပဵၼ်ၽၢႆဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽႆၢ ႁႃႈ ဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။ၽႆၢမိူင်းတူၼ်ဢၼ်တၢင်းသုင်မီး 241 မဵတ်ႊၼႆႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသေလုပ်ႇထူမ်ႈ ပႅတ်ႈပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းၵႂၢင်ႈ640 သီႇၸဵင်ႇပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ဢၼ်ၶႂ်ႈၵႂၢင်ႈပဵင်းတၢင်း ၵႂၢင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းသိင်ႊ ၵပူဝ်ႊ တင်းမူတ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ၸုမ်း SMEC ၶဝ်မီးၶပ်ႉမႆၢဢၢင်ႈဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း EIA/SIA ၶဝ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီၼႆႉ၊ ၵူၺ်းလႆႈထုၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းႁႄႉႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၽွင်းၶဝ်လူင်းၵဵပ်းၸိူဝ်းဝဵင်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ပႃးဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ယွၼ်ႉမီးၵုၼ်ႁဵင်ၵုၼ်ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင်သေသင်ၽႆၢမိူင်းတူၼ်ပဵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တေႉၸိုင်ဝဵင်း ၵုၼ်ႁဵင်တေၸူမ်ယူႇတႂ်ႈဢၢင်ႈၵဵပ်းၼမ်ႉၽႆၢၼၼ်ႉယူႇ။

ၸုမ်း SMEC ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်လမ်တေႉတေႉၵွပ်ႈဝႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢူၵ်းဢၢႆသင်သေပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ သၢင်ႈၽႆၢ ၼႂ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သင်သေတူၺ်းၶၢမ်ႈပႅတ်ႈၽွၼ်းႁႆၢႉၸႃႉလူင်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တေႁူပ်ႉ ထူပ်းယဝ်ႉပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼႆႉပဵၼ်ပိူဝ်ႈ တႃႇတေႃႉဢဝ်ႁႅင်းၾႆး ၾႃႉ သူင်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်း ၶႄႇလႄႈမိူင်းထႆးၵူၺ်းသေတ ၶဝ်သမ်ႉပႆၢပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း တေ လႆႈၾႆးၾႃႉၼႆထႅင်ႈ။

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉပဵၼ်လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ် လၢၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈယဝ်ႉ” မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းႁဝ်းလႄႈၼေႇပျီႇတေႃႇတင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶၢႆ”ၼႆ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမႃးသေတၽွင်းလူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၸုမ်း SMEC ၶဝ်ယင်း လႆႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶဝ်ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉ ၶဝ် လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယုင်ႈယၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉလႆလတ်း ၽၢၼ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီး ၸုမ်းမိၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆၢၸုမ်းၶႅင်ႇၵၼ်ၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈ။

ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈ China’s Three Gorges Corporation(ၶႄႇ), the Electricity Generating Authority of Thailand (ထႆး), ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉ မၢၼ်ႈၵူႈ ၸိုင်ႈမိူင်း/ Myanmar’s Ministry of Electric Power, International Group of Entrepreneurs (မၢၼ်ႈ)။ ၽၢႆလူင် ဢၼ်ၼႆႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်း ၾႆးၾႃႉ 7000 မီႊၵႃႊဝတ်ႊ သေၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 90% တေ ဢဝ်သူင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢႆပၼ်မိူင်းထႆး လႄႈမိူင်းၶႄႇ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းၶမ်းမၢႆ                   (+95)09260185001

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ                (+95)09428367849

ၼၢင်းၶမ်းယိင်းၼွင်ႉ        (+95)09403717870

ၼၢင်းယိင်းႁၢၼ်ၾႃႉ        (+66) 0892627848

ၸႆၢးၶိူဝ်းသႅင်                   (+66) 0816722031 & (+95)0931068530

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ