ၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၸႄႈဝဵင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး

ဝၼ်းထိ 15/3/2024

ၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၸႄႈဝဵင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇၼမ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/3/2024  ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ်တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမ ယိပ်းတင်းပၢႆႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးႁဝ်းလႆလွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်းၵိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇသေၵမ်း”၊ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးလႆလွတ်ႈလႅဝ်းသေၵမ်း”၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသေၵမ်း”ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၾၢႆႇတႆးလႄႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းဢွၼ် ၵၼ် ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတၢမ်ၾိင်ႈထုင်း သေပွႆႇပႄးလွင်ႈ ၼမ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ ဢၼ်လႆသူႇၸူးၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၶဝ်ႈၸူးၼမ်ႉတူႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉမၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဢွင်ႈပၢင်ၵုမ်
ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉမ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမ
လွင်ႈပႄးႁႂ်ႈၼမ်ႉမ လႆလွတ်ႈလႅဝ်းတႃႇသေႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမွၵ်ႈ 30 ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ ယိပ်းတင်းပၢႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးတင်း မူတ်းလႄႈ ၼိူဝ်မႄႈတူႈ။

ၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉလမ်ႇလွင်ႈလူင်မႄႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပိုင်ႈ ဢိင်ၸႂ်ႉပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးလႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ မႄႈၼမ်ႉလၢႆသၢႆလႆႈတိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလၢႆလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် မီးၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸွမ်းသၢႆမႄႈ ၼမ်ႉတူႈသေတႃႉ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႂ်ႇလူင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ တႄႉယင်းတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ- မိူၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်တီႈဝၢၼ်ႈတိၼ်လွႆ/တွင်ႇၶျေႇ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈၽၢႆၼမ်ႉတူႈ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇၶူင်းသေ ႁူမ်ႈၶုၵ်း ထူပ်းထိုင် ၼႂ်း ဝၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ (The International Day of Action for Rivers) ယူႇယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးလိူၼ်                      @egel69 (Telegram)

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                    66 99 246 5673/  +66 94 728 6696      Signal  (တႆး, ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                 66 99 289 6080                                          Signal (မၢၼ်ႈ)

Download PDF files >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ