ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇ

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး
ဝၼ်းထိ 24/01/2015

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၶူင်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ Top Conquer Co, Ltd. ႁုပ်ႈ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈယၢင်တင် ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင် သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေတုၵ်းယွၼ်းတႃႇလႆႈတီႈလိၼ်ၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈပီ 2007 ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ Top Conquer Co, Ltd. ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈ ယၢင် တင် ၼိူဝ်ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ႁူၵ်ႉႁၢမ်း (တီႈဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင်) တႃႇ 1500 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးမွၵ်ႈ 2 လၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ် ၼႆႉ တႄႇၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ႁိမ်းႁွမ်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ပႃးတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈလူၺ်ႈဢမ်ႇ သၢႆႈ တႅၼ်းသင်။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၼႆႉလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ၼိူဝ် ဢွင်ႈတီႈ လိၼ်ႁူၵ်ႉႁၢမ်းတႃႇ 1500 ဢေႊၶိူဝ်ႊယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ တၢမ်ၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆတီႈလိၼ်မိူဝ်ႈပီ 2006 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတႅၵ်ႈ တီႈလိၼ် ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သႂ်ႇၼိူဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 763 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 60 ၵေႃႉပၢႆၼႆႉလႆႈထုၵ်ႇႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 44 ၵေႃႉၼႆႉတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈ တႅၼ်းသင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈတႃႇ 16 ၵေႃႉ လႆႈ ထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တဵၵ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈ(ပွင်းပုၼ်ႈ) လႄႈတဵၵ်းႁႂ်ႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၼမ်ႉတွၼ်းဢိတ်းဢွၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ၼႆႉသေလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်လႆႈလုသုမ်း တီႈလိၼ်ၶဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈထူပ်း ၺႃး တၢင်းတုၵ်ႉၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉပႃးထႅင်ႈ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇ ပဵၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်းထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈမီး လွင်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႄႈတီႈလိၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈတိူၵ်ႇသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်လၢႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႃႈလႆႈႁႃဢွင်ႈတီႈၽုၵ်ႇႁဵတ်းႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈမႂ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေႃႉတၢင်ႇ ၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းယႂ်ႇ သဵင်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်းၼမ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၶဝ်ႈ/ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ ၵွပ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉ ၸၢႆႇတႃႇ ႁိူၼ်း ဢမ်ႇၵုမ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 12 လင် ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇ တဵၵ်း ၸႂ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈ ယွၼ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ႁိမ်းႁွမ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်လၢႆပႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး ႁူဝ်ႉ မီး ႁၢဝ်းသင်လႄႈပေႃးဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်ယၢင်တင်ၶဝ်ၸိုင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ဢဝ် ၾႃႉၽၼ်းၶႃဝူဝ်းၵႂၢႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆးယင်းလႆႈသၢႆႈငိုၼ်းလူင်လၢင် တၢင်ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊၾေႃႊ ဝႃႊရီႊ 2014 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ယင်းဢဝ်မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 447 သေဢဝ် လိူင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ဢၼ်ထႆႁႆႈၼႃးမၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

တင်ႈတႄႇပီ 2013 မႃး ၵွပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူပ်ႉၺႃးတၢင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆ သေ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင်သၽႃးမိူင်းတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထိုင်ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းတင်းၸၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/01/2015 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇတီႈလိၼ်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢူးထုၼ်း သူၺ်ႇတင်းလုၵ်ႈၸုမ်းမၼ်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတီႈလိၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇႁုပ်ႈသိမ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၸုမ်းမၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တၢမ်ၼင်ႇၶေႃႈသင်ႇဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇသိမ်းတီႈလိၼ်တေလႆႈငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း 1 ဢေႊၶိူဝ်ႊလႂ် 200,000 ၵျၢပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ယွၼ်းတူၺ်းလိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇလူင်းမႃး ၼႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူးထုၼ်း သူၺ်ႇ ၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႄသင်။ ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသေ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈတီႈလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆၸႂ် တီႈပိုင်ႈဢိင်ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈတီႈလိၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးၸိူဝ်းၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလႄႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး လႆႈ သူင်ႇ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸို်င်ႈမိူင်းတႆးသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊ ပၼီႊ Top Conquer Company ၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

  1. ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈတီႈလိၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႁုပ်ႈသိမ်းၵႂႃႇ တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈယၢင်တင်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၶိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်
    2. ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်းတီႈလိၼ်လႆႈထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ႁုပ်ႈသိမ်းၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ် သၢႆႈ တႅၼ်းပၼ်ၵႃႈမၼ်းၶိုၼ်းတဵမ်တဵမ် ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ
    3. ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်းဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် မႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁၼ်ဝႂ်ပိဝ်တင်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းတီႈလိၼ် ၼႆႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတီႈ shanfarmers@gmail.com  ၶႃႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တႃႇႁဵတ်းၶၢဝ်ႇ
ၼၢင်းသႅင်ၸၢမ်                 (+95 (0)926 0893745)
ၸၢႆးယေႃ                        (+95 (0)947 322683)

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ