ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း SMEC 

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ဝၼ်းထိ  05 /08/2015

ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း SMEC ၶွမ်ႊပၼီႊဢေႃႊသတေႊရီႊ ယိူဝ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း SIA/EIA ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းထိူင်းလူင်း

တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းၽၢႆလႆႈၼၼ်ႉမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2015 ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈလူင်းၵဵပ်း EIA/SIA ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵုၼ် ႁဵင် လႄႈ မိူင်းတူၼ်ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC (Australia’s Snowy Mountains Engineering Corporation ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလင်ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း EIA/SIA တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵူၺ်းၵႃႈၵွပ်ႈၵၢၼ် မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ် ၶတ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၵႂႃႇယၢပ်ႇဢိတ်း ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉပေႃးဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း တႄႉၶွမ်ႊပၼီႊEIA/SIAတေသိုပ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/07/2015 ၼၼ်ႉတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ EIA/SIA (4) ၵေႃႉၵႂႃႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတႃႇ လူင်းၵဵပ်း EIA/ SIA ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈပၢင်သၢင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈဝဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈၵဵပ်း ပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇ ၶိုၼ်းဝႃႈ တေႃႈလဵဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈထႅင်ႈသွင်သၢမ်လိူၼ်ၵွႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈတင်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းဝလႆႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်သေပဵၼ်ပၼ်ႁႃဝႆႉ။

ဝၢႆးလင်ဝႃႉ ႁၢမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈၵိုတ်း ၵၢၼ်လူင်းၵဵပ်းၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ဝႃႉ သေတေႃႈလဵဝ် ၶွမ်ႊပ ၼီႊ SMEC ၶၢႆႉပိုၼ်ႉတီႈလူင်းၵဵပ်း EIA/SIA ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းၽၢႆလူင်ၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉၶူင်းယူႇ။

ၵွင်းမူးထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်း

ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႃႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မိူင်းပဵင်းယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လိုင်းႁိမ်း ၵွင်းမူး ႁူဝ်လိုင်းၽၢႆႇႁွင်ႇ တႃႈၵေႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ႉတေလူပ်ႈထူမ်ႈပႅတ်ႈလႄႈၶဝ်ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်း။ ပေႃး တူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းၵွင်းမူးႁူဝ် လိုင်းၼႆႉတႄႇမႃးမီး 700 ပီပၢႆပဵၼ်ၵွင်းမူးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ဢၼ် ၼိုင်ႈၼႂ်း မိူင်းတႆး၊ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းမီး ပွႆးလူင်တၢမ်ႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈထုင်းသႃႇသၼႃႇ သေၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇ သဝ်းၼႂ်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ပဵၼ်ႁဵတ်းၽၢႆမိူင်းတူၼ် (ၽၢႆလူင်ၼမ်ႉၶူင်း) တႄႉၸိူဝ်းၼႆႉတေ ယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉတင်းမူတ်း (ၼမ်ႉတေထူမ်ႈမူတ်း)။ ၶွမ်ႊပၼီႊ SMECလူင်းၵဵပ်း EIA/SIA ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 1. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ 2. ဝၢၼ်ႈသေႃႉ၊ 3. ဝၢၼ်ႈၶူင်ၸၢင်ႉ လႄႈ 4. ဝၢၼ်ႈမူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတွပ်ႇပၼ်ၶဝ် လႆႈႁပ်ႉၶူဝ်းတွၼ်ႈ ထူင်ပႃးၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉၸဵမ်းလႄႈၶဝ်ႈမုၼ်းသေၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵႃႈတွပ်ႇ တႅၼ်း ၵွပ်ႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမႃးတွပ်ႇပၼ်ၶဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 17-26/07/2015 ၶွမ်ႊပၼီႊSMEC သိုပ်ႇလူင်းၵဵပ်း EIA/SIA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းပူး လူင်ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇၽၢႆမိူင်းတူၼ်လႄႈသင်ဝႃႈပဵၼ်သၢင်ႈၽၢႆမိူင်းတူၼ်ပွတ်းတႅမ်ႇၼႂ်းမိူင်းပူးလူင်ၵေႃႈၼမ်ႉတေထူမ်ႈပႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/07/2015 ၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝဵင်းႁွင်ႇဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ၶဝ် ႁွင်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 14 ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉတေလႆႈမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵူၺ်းၵႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး လႃးႁူႇလႄႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၸိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်း 14 ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 30 ၵေႃႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ SM EC လၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ သင်ပဵၼ်ႁဵတ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ႉတေ ထူမ်ႈၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ လႆႈ လူင်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ သေၽွင်းတေႁုပ်ႈလူပ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် SMEC ၶဝ်ပၼ် ၶူဝ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈထူင်ပႃးၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉၸဵမ်း လႄႈ ၶဝ်ႈမုၼ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပူးလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆမိူင်းတူၼ်

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုၼ်ႇတူဝ်းမႃးသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC ဢမ်ႇပၼ်လူင်းၵဵပ်း EIA/SIA ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ထႅင်ႈ။  ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တၼ်းၵဵပ်းယဝ်ႉ (4) ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ၵဵပ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် 1. ဝၢၼ်ႈၵဵင်း ႁိၼ်၊ 2. ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ 3. ဝဵင်းႁွင်ႇ လႄႈ 4. ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ။ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလူင်းၵဵပ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် 1. ဝၢၼ်ႈၸွမ်တွင်း၊ 2. ဝဵင်းၸၢၼ်း၊ 3. ဝဵင်းၵဝ်ႇ၊ 4. ပဵင်းသၢင်း၊ 5. လွၼ်းၵႅဝ်ႈ၊6. ၼႃးလေး၊ 7. ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႉ၊ 8. ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ 9. တႃႈၵူးလႄႈ 10. ၵုင်းလိၼ်။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ 2 ဝၢၼ်ႈယူႇၸပ်းႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉၶူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/07/2015 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးပိုတ်ႇလုမ်းတီႈဝဵင်းႁွင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပူး လူင်သေလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (300) ပၢႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမီးၵႂၢမ်းထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇယွမ်းႁပ်ႉၽၢႆၼမ်ႉ ၶူင်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်းဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉမိုဝ်းတွပ်ႇဝႃႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18-21/07/2015 ၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC လူင်းၵဵပ်း EIA/SIA  တီႈဝၢၼ်ႈသွင်လၵ်း၊ သင်ဝႃႈပဵၼ် သၢင်ႈၽၢႆ မိူင်းတူၼ်ၸိုင် ဝၢၼ်ႈသွင်လၵ်းၵေႃႈတေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈပႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC လူင်းၵဵပ်း EIA/SIA  တီႈ ဝၢၼ်ႈသွင်လၵ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ သၢမ်ပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈသွင်လၵ်းၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်း 120 ဢၼ် ဢမ်ႇတွပ်ႇဢမ်ႇႁပ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉ မီး 40 ႁိူၼ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈၵၢၼ်ၵဵပ်း EIA/SIA  ၼႆႉၵူဝ်မၼ်း ပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉ ၶူင်းလႄႈ ၸင်ႇၵွႆႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသွင်လၵ်းမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉပၢႆသေဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊ ပၼီႊ SMEC မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း ဝၼ်းထိ 21/07/2015။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 22/07/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈၶိုၼ်း သေ မဝ်ႇၵႃးယိုၼ်ႈ ပၼ်ပႃးပူဝ်ႊ သတႃႊသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆလူင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းပႃး။

ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈ China’s Three Gorges Corporation(ၶႄႇ), the Electricity Generating Authority of Thailand (ထႆး), Myanmar’s Ministry of Electric Power, International Group of Entrepreneurs (မၢၼ်ႈ)။ ၽၢႆလူင်ဢၼ်သုင်241 မဵတ်ႊၼႆႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်း ၾႆးၾႃႉ 7000 မီႊၵႃႊ ဝတ်ႊ သေၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 90% တေ ဢဝ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆပၼ်မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းၶႄႇ။ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ ဢၼ်မီး ပိုၼ်ႉ တီႈ 640 သီႇၸဵင်ႇပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ၼၼ်ႉၼႂ်းသၢမ်ပုၼ်ႈၼမ်ႉတေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ

1              ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်  + 66 816 722 031

2              ၼၢင်းၶမ်းမၢႆ   +95 092 6018 5001

3              ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ  +95 094 2836 7849

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ