ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတၢမ်ႇၽေး ၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းမိူင်းလဵၼ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁိုဝ်ၸၢင်ႈသိူဝ်းၼွၼ်း

PDF Files:

Shan

Burmese

English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ