ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈဢွၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽၢႆတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တီႈလုမ်းၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႄႈဝဵင်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈဢွၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽၢႆတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တီႈလုမ်းၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႄႈဝဵင်း

ဝၼ်းထိ 26/1/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/10/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတေၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၽၢႆမွၵ်ႈ 2,000 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ၼမ်ႉတူႈ၊ၵျွၵ်းမႄးလႄႈလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇ သၢၼ်းသုၵျီႇၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁႂ်ႈၸွႆႈၵိုတ်းပၼ်ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆသၢမ်ဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

ၽၢႆသၢမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင်ဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 735 မေႊၵႃႊဝတ်ႊ၊ၽူႈလူင်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ SN Power ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း၊ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 280 မေႊၵႃႊဝတ်ႊ၊ၽူႈလူင်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ၊ၵျပၢၼ်ႇ၊သဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊလႄႈၾရင်ႇသဵတ်ႈသေထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၽၢႆၼမ်ႉတူႈ (သီႇပေႃႉ) ဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 210 မေႊၵႃႊဝတ်ႊၽူႈလူင်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊNatural Current Energy Hydropower Company။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼၼ်ႉသေလႄႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/1/2021 ၼႆႉၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႆႈႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၼမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉဢၼ်သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွၼ်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼၼ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်တီႈလုမ်းၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေတွင်ႈထၢမ်။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ထၢမ်ထိုင်လွင်ႈလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ႁူဝ်ယွႆႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ၊ၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈသၢင်ႈၽၢႆပႃးၸဵမ်လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်ထိုင်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၽၢႆႇၽူႈၼမ်း 4 ၵေႃႉတွပ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈတေဢဝ် သူင်ႇထိုင်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၵူႈတီႈတီႈတေႃႇထိုင်လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်တၢင်းၽၢႆႇၽူႈၼမ်း 4 ၵေႃႉၶဝ်ထၢမ်ထိုင်လွင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈသူင်ႇထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်။

ၽွင်းတိုၵ်ႉလႆႈထုၵ်ႇထၢမ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈၽၢႆႇၽူႈၼမ်း 4 ၵေႃႉၶဝ်လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼင်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းမႃးမိူၼ်ၼင်ႇ- ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ၊ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈတေလႆႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈလႄႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၵူၺ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၽူင်းမျိၼ်ႉ                 09 45313 2755

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                09 7731 64541

ၸၢႆးတဵင်းမျိၼ်ႉ                 09 6673 56474

ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႃးႁၢၼ်ႇ         09 696 456 848

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ