ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သိုပ်ႇႁဵတ်းႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်း ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၼႂ်းဝူင်းၵႂၢင်ႈ

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 26/8/2021

လီဢွၼ်ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သိုပ်ႇႁဵတ်းႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်း ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၼႂ်းဝူင်းၵႂၢင်ႈ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊ ပၢင်ႊဢၼ်သိုၵ်း ဝႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်သေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ် သွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉမီး ၼိူဝ်လိၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း (သိမ်း) ဢဝ်၊ ႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။

ႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သႂ်ႇၼိူဝ်တီႈလိၼ်တၢင်းၵႂၢင်ႈ 100 ဢေႊၵႃႊ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၼႆႉပဵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းတီႈလိၼ် 600 ဢေႊၵႃႊ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူဝ်ႈပီ 1998-1999 ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ။ တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၵႃႊ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပၼ် ၶွမ်ႊပ ၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၼႂ်းပီ 2001 ဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇသၢင်ႈ သေပွၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၶဝ်တႄႇဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းတၢင်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢင်ႇသီႈ (ပၢၼ်ၸွမ် ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ) ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈတီႈလိၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်းၼႆသေ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် တႄႇၽုၵ်ႇသၢင်ႈႁဵတ်း ၵိၼ် ၼိူဝ်ၼင်လိၼ် ၶဝ်ၶိုၼ်း တီႈဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈ လၢႆၵမ်း ဝၢႆးလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း ၶိုၼ်ႈမႃးမီး ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းသေတႃႉ မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ထိ 5/9/2019 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ သၢမ်သွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊ ပၢင်ႊ ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် သွင်ဢၼ် ၼိူဝ်တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၵႃႊ ၼၼ်ႉထႅင်ႈ – ပဵၼ်ႁူင်းၵၢၼ် ယၢင် တင်လႄႈႁူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် (Manganese)။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ သိုၵ်းဝႃႉ ၶဝ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးတႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈ လိၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ။ ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ လႄႈ ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ၵွႆၼႆ သေဢမ်ႇသိုပ်ႇသၢင်ႈသင်။ ၽွင်းပီ 2020 လႄႈၸဝ်ႉပီ 2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ် သိုပ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ ဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း တၢင်ႇထိုင် လုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈဢဝ် ပၼ်တီႈလိၼ် ၶဝ်ၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/5/2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ၶဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃး ထုၺ်ႇမႃးထုၺ်ႇတီႈလိၼ်ႁႂ်ႈပဵင်း။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ယႄးမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမႃးႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်သေ လွင်ႈၼၼ်ႉၼႄဝႃႈ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈမႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇၽၢႆႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊလႄႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယင်းႁတ်း ႁတ်း ႁၢၼ်ႁၢၼ်သေႁႃတၢင်းႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢၼ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး ၶိုင်ဢဝ် တီႈ လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းမီးပၵ်းပိူင်ႁႄႉ ႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ဢဝ်ယၢင်လိၼ် (ၽိလတ်ႉမြေႇ) မႃးၵေႃႇ ႁၢၵ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင် တႃႇတေယႃႉဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈတေႉတေႉ။ တင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊမႃး လွင်ႈၶွမ်ႊ ပၼီႊ ၶဝ်လွမ်မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉလွမ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈ ၶီႈ ထုၵ်ႇဢိုတ်းႁပ်း (လွၵ်ႊတွင်ႊ) ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးလွင်ႈၶဝ်လႆႈသုမ်းတီႈလိၼ် ၵူၺ်း ၶဝ် ယင်းမႆႈၸႂ်လွမ်ၵူဝ်ပႃးလွင်ႈၼမ်ႉတေဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊ ၶုၼ်ႇဢူၼ် ပိူင်လူင်မၼ်း ၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ဢၼ်လႆ ၽၢၼ်ႇၸူး ႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႃႈတေယဵၼ်းမႃးပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးသေ သိုပ်ႇ လႆ ၶဝ်ႈၸူးၼမ်ႉမႄႈၶွင် တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆပီၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၼမ်ႉမိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၸၼ်ႉၽေးႁၢႆႉ ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊ ၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တီႈဢၼ်လႆႈၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမႄႈသၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈ ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈဢွင်ႈၶုတ်း ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်း တႃႈၶီႈ လဵၵ်းလႄႈၵွင် ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊ ၼိတ်ႊသ် ဢၼ်မီးႁိမ်း မႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁေႊမႅင်ႊ ၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်မီးႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ ႁူၵ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေႁဵတ်းၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇသေ တေပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉၸႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇ လီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ဢၼ်တေ လုၵ်ႉ တီႈ ႁူင်းၵၢၼ်တင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတေပဵၼ်ဢၢႆမဵၼ်လိပ်း ဢၼ်တေလုၵ်ႉ တီႈႁူင်း ၸၢၵ်ႈ ယၢင်တင် ၼၼ်ႉ မႃးသေ တေမႃးဢုမ်ႈသုမ်ႇသႂ်ႇတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်း ဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်းသေ ၼႃႈလိၼ် တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉတေႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃးပၢႆးၵၢၼ်လႄႇမိူင်းၼၼ်ႉပႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ၵၢၼ်ၶုတ်းႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် လႄႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပေႃးမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၽႃ ဝ လႄႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် မၢၵ်ႈမီး ယဝ်ႉယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ မႃးလူင်းတိုၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၽႅၼ် ၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ(ၽၢႆႇထႆး-ၽၢႆႇတႆး) ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်ထႅင်ႈ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်တၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတီႈ လိၼ်ၶဝ် လႄႈႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၶဝ်ၵိုတ်းယင်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်သေ ဢဝ်တီႈလိၼ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈ (ဢၢပ်ႈ) ပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း။

လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းထုင်ႉမႄႈသၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ ဢၼ်ဢၢၼ်း ႁဵတ်း ႁူင်းၽဝ် ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸူမ်းၸွမ်း တေႉတေႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမႄႈသၢႆတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ။

Shan

Burmese English Thai

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ထႆး)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း        +66: 97-173-1530                       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ