ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းၶတ်းၸႂ်သိုဝ်ႉလွင်ႈတဵတ်ႇယဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵွင်ႉသၢၼ်ႊၶီႈလိၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းၶတ်းၸႂ်သိုဝ်ႉလွင်ႈတဵတ်ႇယဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵွင်ႉသၢၼ်ႊၶီႈလိၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ဝၼ်းထိ 03/03/2016

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆးလႄႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတိုၼ်းသႄႉသွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း ၶဝ် ႁႃ တိုဝ်ႉတၢင်းသိုဝ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးၵွင်ႉသၢၼ်ႊၶီႈလိၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတဵတ်ႇယဵၼ် တႅၼ်းတီႈ တေႁႃတၢင်းတွပ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းမႄးပၼ်ၶိုၼ်းတၢမ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ် ၶုတ်းၶမ်းသေမႄးပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးၸိူဝ်းလုၵွႆသုမ်းယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းႁိမ်းႁွမ်းလွႆၶမ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သိပ်းပီ။သၢႆမႄႈၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇဢိုတ်ႇတၼ် လႄႈ ပဵၼ်ၶီႈလိၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ႊသၢႆႊယႃႊၼႆၢႊ (ၵွင်ႉသၢၼ်ႊႁၢႆႉႁႅင်းတႃႇသတ်းလႄႈၵူၼ်း) သေတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးမွၵ်ႈ 300 ဢေႊၵႃႊၼႆႉတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်လႆႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2014 ၼၼ်ႉၵေႃႈပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ် တုမ်ႉတွပ်ႇ ပၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆသေၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၶုတ်းမိူင် ႁႄႈလႄႈပႃႇမႆႉၸၢႆး ဢၢႆႈ ပဝ်းလႆႈၸိ သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၵူၺ်းၵႃႈၶေႃႈၸိသင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢမ် ပႅတ်ႈသေၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/02/2016ၼႆႉမီးရူတ်ႉၵႃးၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းၸႆၢးသႆႉပဵဝ်းယေး၊သူၺ်ႇတွင်ႇလႄႈလွႆၶမ်းလူင်ၶဝ် သီႇလမ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်သေႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၵႂႃႇတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇ ဢဝ်ငိုၼ်း ၵႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းလွင်ႈတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇၶီႈလိၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ထူမ်ပႅတ်ႈလႄႈလုၵွႆၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပၼ် ငိုၼ်းၸႄႈတႃႇ 7 ဢေႊၵႃႊ 12,000 ဝၢတ်ႇတေႃႇၼိုင်ႈဢေႊၵႃႊ။ၶဝ်ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈတေ ပၼ်ထိုင် 3 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼႆ။

လွင်ႈတႃႇတေႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼႆႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ(ပူႇၵႄႇ) လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉႁူႉလႄႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၸွမ်းသင်၊ ဢၼ်ၼႆႉတိုၼ်းႁၼ် ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႃတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း သၢၼ်ၶတ်းတဵတ်ႇယဵၼ်တေႃႇၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၼႆႉဢဝ်ၶီႈလိၼ်ထွၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၼႃးႁဝ်းထွၵ်ႇယဝ်ႉထွၵ်ႇထႅင်ႈလိူဝ် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ။ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁပ်ႉငိုၼ်းဢၼ်တိုၼ်းတေယႃႉပႅတ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉလႆႈ“ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းတီႈလွႆၶမ်းၼႆႉၶႂၢၵ်ႈမႃးတင်ႈတႄႇပီ 2015 သေယင်းမီးၶွမ်ႊပၼီႊမႂ်ႇၸိုဝ်ႈသျှၢၼ်းသူၺ်ႇလီႇၼႆၶဝ်ႈမႃးၶုတ်း ထႅင်ႈ။ဢွင်ႈတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းဢၼ်ယိုဝ်းလုင်းသၢမ်ၸၢဝ်းၼႃးဢႃယု 54 ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶိုၼ်ႈမိူ ဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းပၵ်းတႃတူၺ်းလွင်ႈၵၢၼ်ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်းတႆၢမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13//10/2015 ၼၼ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ။

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလုင်းသၢမ်ႁႃတၢင်းဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုဝ်းလုင်းသၢမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ၵၢၼ်ထွမ်ႇငိၼ်းလိူင်ႈလၢဝ်းၼႂ်း လုမ်းတြႃးၼၼ်ႉလႆႈတႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/01/2016 ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈ လုမ်းတြႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈလႆႈယိုဝ်းၵူၺ်းၵႃႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၵွပ်ႈထုၵ်ႇၾႆၢႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယိုဝ်းၶဝ်ၼႆ။ တီႈတႄႉမၼ်း လုင်း သၢမ် လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်၊ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပႆလူင်းလွႆၶိုၼ်းသေပဵၼ်ၾၢႆႇၺႃးယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇ ၵပ်း လိူင်ႈလၢဝ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းၶိုၼ်ႈၸႆး(လုမ်းတြႃး)ၼႆႉယင်းပႆႇ လႆႈၽတ်း/ၼတ်ႉဝၼ်းမၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈတေ ၶိုၼ်း တႄႇ မိူဝ်ႈလႂ်။

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇဢၼ် NLD ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊတရိူဝ်ႊပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈပိူဝ်ႈ တႃႇ ႁႂ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႄႇပျီႇတေႃႇၵုမ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇတီႈလဵဝ်ၵေႃႉလဵဝ်သေပၼ်ဢႃႇၼႃႇ၊ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၵိုၵ်း မိူင်းၶဝ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသုတ်းဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းလႃႈ + 95 (0)9-492-571-94 / +95 (0)926-421-3703 (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ +66 (0) 94-638-6759 (ဢင်းၵိတ်း၊မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးႁေႃသႅင် +66 (0) 62- 941-9600 (ဢင်းၵိတ်း၊တႆး)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ