ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ- တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၽၢႆၸိူဝ်းတေသၢင်ႈ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ- တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၽၢႆၸိူဝ်းတေသၢင်ႈ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းထိ 30/03/2015

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ-တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆ တၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်း တေသၢင်ႈ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႆႈၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ၊ၵွပ်ႈတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်း ဢမ်ႇႁပ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတေၺႃးၽေးႁၢႆႉၸႃႉ။

ၽိုၼ်ႁၢႆငၢၼ်း “လီဢွၼ်ၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ” ၼႆႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း (Transparency) ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆသီႇဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ (မၢၼ်ႈႁွင်ႉၻူၵ်ႉၻဝတီႇဢမ်ႇ ၼၼ်မျိတ်ႉငႄႇ)။ ႁူမ်ႈပႃး တင်းၽၢႆယႄးယႂႃႇဢၼ်မီးဝႆႉသေၽၢႆမႂ်ႇသီႇဢၼ်ၼႆႉတိုၼ်းတေဢိုတ်းပႅတ်ႈသၢႆမႄႈ ၼမ်ႉတူႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမႄႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉၶိုင်ႈၼိုင်ႈ၊တိုၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပိူင်ယူင်ႉသၢင်ႈသတ်းၼမ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်ႉၾၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်းႁူမ်ႈ တင်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်မႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ တင်းပိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ၊ သဝိတ်ႊၸလႅၼ်ႊ၊ၵျိူဝ်ႊမၼ်ႊ လႄႈ ၵျပၢၼ်ႊၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼၼ်ႉပဵၼ် ဢၼ် ၶိုပ်ႈၼႃႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈသေဢၢၼ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2018။ၽႆၢဢၼ်ၼႆႉတင်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး၊ ဢၢင်ႇၵဵပ်း ၼမ်ႉမၼ်းတေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ၊ တေထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဝၢၼ်ႈတႆး ဢၼ်ၵိုၼ်းမၢၵ်ႈမီးလီလႄႈမီး ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 500၊ ဝၢၼ်ႈၼႆႉၸိုဝ်ႈလိုဝ်းယွၼ်ႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇဢူဝ်း၊မၢၵ်ႇဝၢၼ် သေဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉယင်း တေထူမ်ႈ ပႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ။ၽၢႆၼႆႉတၢင်းသုင်မၼ်းတေမီး 102 မဵတ်ႊသေၽၢႆၼႆႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ထိုင် 308 မီႊၵႃႊဝတ်ႊယူႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းတေတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသေဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးတိူင်ႇပၢင်ႇဢဝ် တၢင်းႁၼ် ထိုင်သင်လႄႈၶဝ်တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတႃႇတေလႆႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ23/02/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် 200 ပၢႆလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၽွင်းတႅၼ်း/ တႅၼ်းၽွင်းသီႇပေႃႉၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ။

လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼမ်ႉတူႈတင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈထိုင်ဢၢႆလူမ်းဢၼ်မီးၵွင်ႉၼႂ်းဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၵွပ်ႈတိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်ၶုတ်းမိူင်ႁႄႈတၢင်းတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ လွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၼမ်ႉတေၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်းလႄႈလွင်ႈၽၢႆ တေၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉလတ်းၽၢၼ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇ (ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) ဢၼ်မီးသုၼ် ၵၢင် (ၵႅၼ်ၵၢင်) ဢိင်ႇသၼ်ႇယႂ်ႇ ႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ 1912 သေမီးတၢင်ႉတၢင်းႁႅင်းထိုင်မွၵ်ႈ 8 ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆယႂ်ႇယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ဢၼ်မီးႁႅင်းၾႆး 700 မီႊၵႃႊဝတ်ႊၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ SN Power ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႃႇဝူၺ်ႊပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶွင်သေမီးယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေတင်ႈ ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈမီးယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တီႈဢၼ်မီးၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်  တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁူမ်ႈတင်းသုၼ်ႇလႆႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်ၸုမ်းသၽႃဝၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “တွၼ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဢၼ်တဵၵ်းႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ သိုပ်ႇ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေသၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမိူၼ်တင်း ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်၊ ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတေႃႇၽႂ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”။ “သင်ဝႃႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ် NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်မၼ်းတၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ တၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်း ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်“ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉလႆႈၸီႉၼႄးပႃးလွင်ႈၵၢၼ်သိူင်ႇလပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼငိုၼ်းတိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းသဝိတ်ႊ ၸလႅၼ်ႊ လႄႈ ၼေႃႇဝူၺ်ႊဢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်“ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်” ၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇ တေႃႇပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတီႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၽွင်းပႆႇမီး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း (တႃႈလူင်) +95 (0)9-262-108-062 (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးၶမ်းမျၢတ်ႈ (ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး) +95 (0)9-961-804-767 (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ၸႆးၶိူဝ်းသႅင် (ၸုမ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ) +66 (0) 81-672-2031 (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ထႆး)

ၸၢႆးႁေႃသႅင် (ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း) +66 (0) 62-941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

Report

Shan Burmese

 

Press

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ