ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်တေပဵၼ်ၽေးထူမ်ႈပႅတ်ႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ 11 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၽူႈၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ

ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်တေပဵၼ်ၽေးထူမ်ႈပႅတ်ႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ 11 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈတိၼ်လွႆ/တွင်ႇၶျေႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈလုပ်ႇထူမ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 11 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဝၼ်းထိ 9/12/2022 ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉၶဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆးဝႆးသေ တေယဝ်ႉၼႂ်းပီ 2023။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်း ၼမ်ႉတေထူမ်ႈ။ ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇၶဝ်၊ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ်၊ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်းပေႃႇၵျူဝ်ႇႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ 11 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉၶဝ်ႈပႃး ဢိူင်ႇပေႃႇၵျူဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇလၢဝ်ၶုၼ်၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်သေႃႉ၊ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈမွၼ်း/မၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး၊ လႄႈ ၵွင်းၶၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇတႃႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းတင်ႈတႄႇလိူၼ် ၻီႇသိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2022 ယဝ်ႉသေတႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼမ်ႉတေထူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယင်းပႆႇလႆႈႁူပ်ႉႁူႉလွင်ႈတၢင်းသင်။

ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဢၽ၊ ၽၢႆႁူၺ်ႇၼႆႉတေဢိတ်ႇ ဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 280 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ။ ၽူႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ IPG ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ IGE ပႃးၸဵမ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ် မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ၊ သဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ ၵျိူဝ်ႇမၢၼ်ႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းတင်ႈတႄႇ လႆႈႁူႉဝႃႈမီးၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၽွင်းၽၢႆႇ သၢင်ႈၽၢႆၶဝ်လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂ်းပီ 2014။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈသိုပ်ႇၵူႈပၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉသႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်သဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း တုၵ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉသင်။ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသၢင်ႈၽၢႆၶဝ်ဝႃႈ ၽၢႆၼႆႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ 11 ဢိူင်ႇၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်း 11 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ ဢိူင်ႇဢၼ်မီးပိုၼ်းၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ပဵၼ်ဢိူင်ႇပေႃႇၵျူဝ်ႇ ဢၼ်မီး ဝၢၼ်ႈပေႃႇ ၵျိူဝ်ႇ သေ မီးပိုၼ်းၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ မိူၼ်ၵွင်းမူး ပေႃႇၵျူဝ်ႇ လႄႈလၢႆလၢႆလင်ႁိူၼ်းၸွမ်း ၾင်ႇၼမ်ႉတူႈ ပႃးၸဵမ်ဢွင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလိုဝ်းလင်ထႅင်ႈလၢႆတီႈ တေၸူမ်ယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈပေႃႇၵျူဝ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်းပေႃႇၵျူဝ်ႇ

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၽၢႆၼမ်ႉတူႈ/တႃႈတေႈႁႅင်း ၾႆးၾႃႉ 210 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ ဢၼ်ယူႇတၢင်းတွၼ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်း 13 လၵ်း တီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈ။ ၽူႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၽၢႆၼႆႉပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Natural Current Energy Hydropower Co. ltd ဢၼ်မီးၸၢဝ်းၶႄႇယူႇပိူင်ႈလင်။ သင်ဝႃႈၽၢႆၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈလီလု ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵမ်ႈၼမ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် 
ၼၢင်းမူဝ်သႂ်
Email: savenamtu@protonmail.com
Signal: +1 772 205 6668
Facebook: Save Namtu River
Twitter: @savenamtu

PDF files: Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ