သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်၊ၵူၼ်းမိူင်း 6,000 ပၢႆႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 03/11/2015

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်၊ၵူၼ်းမိူင်း 6,000 ပၢႆႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃႈပဵၼ်

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသႄႉသွမ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢၼ် လေႃႇ တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶႂၢၵ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးလႆၢဝၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႃႈပဵၼ်သေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း6,000 ပၢႆၼႂ်း 22 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းသၢမ်ၸႄႈဝဵင်းတင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း14 တပ်ႉၵွင်ၶဝ်ႈၸူးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊မိူင်းၼွင်လႄႈၵႄႇသီႇ (ၵေးသီး) သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 06/10/2015 သေ ႁီႉၼႄးၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈပိူဝ်ႈတႃႇတဵၵ်းမိပ်ႇဢီးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး  SSPP/SSA ဢွၵ်ႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉၼႆ။တီႈတႄႉမၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၺ်းလႆႈပဵၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်SSPP/SSA မႃးၸဵမ်လႂ်၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈပႃးၼႂ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတၢမ်ၼင်ႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁူမ်ႈမၢႆဝႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိုတ်း ယိုဝ်း ၵႄႈၵၢင်သွင်ၽၢႆႇ (ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈ တႆး လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ) မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2012 (ဢၼ်ဝႃႈတူင်ႉ ၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ် တူဝ်ၵဝ်ႇၵုမ်းၵမ်မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇလႆႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၼႄႇပျီႇတေႃႇပဵၼ်ၽၢႆႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈ တူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းဢၼ်သွင်ၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇႁုပ်ႈယိုတ်းတႃႈသၢမ်ပူးဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတႃႈၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉပၢင်ၼႂ်းမိူင်းသူႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ3,600 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃးမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၶဝ်သေပၢႆႈႁႃတီႈသေႃႉႁူမ်ႈလွတ်ႈၽေး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ပဵၵ်ႉသမ်ႉပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈထွႆပၼ်တႃႈသၢမ်ပူးၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/10/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေတႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸူးငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ(ၵေးသီး)ယူႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/10/2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵျႅတ်ႊမိၼ်ၽၢတ်ႈၼိူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး သေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆးတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄလွမ်ၵူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇလူင်းသႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 26/10/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈမူၺ်တေႃႇဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉသေ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးဢႃယု 25 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးလႅၼ်ႈႁႃ တၢင်းပၢႆႈမၢၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းႁႆႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ်ဢၼ်ယူႇတင်းၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၸိုဝ်ႈလုင်းပွႆးဢႃယု 53 လႆႈ ႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။လုင်းပွႆးပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၼႂ်းၸဝ်ႉ လိူၼ်ဢွၵ်ႊ ထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းလုၵ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေဢၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁႆႈသူၼ်မၼ်း။

လုင်းပွႆး ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း

မိူဝ်ႈၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းယဵၼ်ဝၼ်းထိ 28/10/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 120mm ယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး၊ၽွင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၶိုၼ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇမႅၼ်ႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵႂႃႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈႁႆးပိူဝ်ႈတႃႇသူင်သိူဝ်းၸွမ်းတၢင်းလူႇၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မၢၵ်ႇလူင် 8 လုၵ်ႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈႁိမ်းႁွမ်းသေတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆးသွင်လင်လုၵွႆလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ၊ယိင်းဢႃယု 40 တင်းလုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်းဢႃယု 5 ၶူပ်ႇလႆႈႁပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽွင်းသွင်ၶႃမႄႈလုၵ်ႈ တိုၵ်ႉလပ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း။

ရူတ်ႉ/ၵႃးဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေလုၵွႆ

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ2,000 လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပႆၢႈႁႃပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ဝဵင်းယူႇ ယဝ်ႉ။ပေႃးၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵဝ်ႇလႄႈၵူၼ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်းမႂ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်လႆၢတီႈၸိုင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၶိုၼ်ႈထိုင်6,000 ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁၢမ်းႁႅၵ်း ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ ပိုၼ်ႉ ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃးသူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈသေႃႉ ႁူမ်ႈယဝ်ႉ လႄႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် တေႉတေႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈထုၵ်ႇ ဢိုတ်း ႁပ်း ပႅတ်ႈ 14 လင်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း1,250 ၵေႃႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တၢင်း ႁူႉ တၢင်းမေႃသင်ယဝ်ႉ။ တင်ႈ တႄႇ ဝၼ်းထိ 01/11/2015 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း လႄႈရူတ်ႉ/ၵႃး ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈၸူး ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁၢႆးပႃယဝ်ႉ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉႁၢႆးပႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းသႄႉၼႄးလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၽိုတ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင် ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵုမ်းၵမ်သေဢဝ်တၢင်းတုၵ်ႉၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႄႇပျီႇတေႃႇ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပၢင်တိုၵ်း၊လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းႁႅၵ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတၼ်း သဝ်းလႄႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉတင်း မူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပိုတ်ႇပႅတ်ႈၼႃႈတိူဝ်ႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၶၵ်ႉ ၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ သေၸီႉၸႅင်ႈၼႄဝႃႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈ ၶႆလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ၵူၺ်းပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လၢႆး သိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉဢွၵ်ႇထတ်းသၢင်ႈႁီႉၼႄးလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဢဝ်သိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်တေႃႇထိုင်ၼႄႇပျီႇ တေႃႇပေႃးၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉယူႇ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း

ဝၼ်းထိ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢွင်ႈတီႈ ႁူဝ်ယွႆႈ
26/10/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 53 ပီထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသေလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ် ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ်ဢိူင်ႇႁၢႆးပႃႄၸႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လုင်းပွႆး ၵေႃႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သေႃႉႁူမ်ႈတီႈပၢင် သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁႆၢးပႃ။ၽွင်းၺႃး သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၼၼ်ႉမၼ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းသူႇၸႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႃး။ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသွင် လုၵ်ႈတီႈၶႅၼ်မၼ်း။ လုင်း ပွႆးႁပ်ႉၵၢၼ်ယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈႁႆး။
26/10/2015 ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢႃယု 25 တီႈ တွင်ႉ၊ႁိူၼ်းၵူၼ်းသၢမ်လင်လႆႈလုၵွႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇဢိူင်ႇဝဵင်းၵဝ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸၢႆးဢုင်း တိုၵ်ႉႁႃတၢင်းလႅၼ်ႈ ပၢႆႈမၢၵ်ႇဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးတီႈတွင်ႉ သေၼွၼ်းဢၢပ်ႇလိူတ်ႈ။မၼ်း ၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇဢဝ် ၵႂႃႇယူတ်း ယႃ တူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃမိူင်းၼွင်ဝၼ်း ထိ 27/10/ 2015
ဝၼ်းထိ 28/10/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် (120mm) ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ၵေႃႉ 1 လႄႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉ 1၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းသွင်လင် တင်းရူတ်ႊ/ၵႃး ၼိုင်ႈလမ်းလုၵွႆ ဝၢၼ်ႈႁႆး ပွၵ်ႉ 1  ၸႄႈ ဝဵင်းၵႄႇသီႇ (ၵေးသီး) သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆးၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် သူင်သိူဝ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇတီႈဝတ်ႉ။မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းလူင်းႁိမ်းဝတ်ႉလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းသေတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း သွင်လင်ဢၼ်ၼၢင်းၵဵင်လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းမၼ်းၼၢင်းၼၢင်းႁွမ်ၶၢဝ်တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း။ၼၢင်းၵဵင် လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇသေ ၼၢင်း ႁွမ်ၶၢဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈႁူဝ်တင်း ၶႃယူႇယဝ်ႉ။

 

ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 06/10/2015

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ
ဝၢၼ်ႈသေႃႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ 1,900 22 ဝၢၼ်ႈ (ႁူမ်ႈပႃးဝၢၼ်ႈလူၺ်၊ၵုၼ်ၵႅင်း၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ၊ၵုင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈၼိူဝ်၊ဝၢၼ်ႈႁႆၢး၊ ဝၢၼ်ထမ်ႈ၊ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ၼမ်ႉပႃမုင်း၊ၼမ်ႉသူမ်ႈ၊ၽၵ်းၵီး)
ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ

–          ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်

–          ၵျွင်းဝဵင်းၸၢၼ်း

–          ပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉၶႄႇ

480
တီႈဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

–          ဝတ်ႉႁၢႆးပႃ

1,300
တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

–          ဝတ်ႉမိင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ

280
တူယႃး 150 ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း
ၵဵင်းလိူၼ်၊ဝၢၼ်ႈဝ၊ ၶုမ်ႇပၢင်၊ၵေးသီး၊ ပၢင်လေႃႉ မွၵ်ႈ2,000 ဝၢၼ်ႈႁႆး
ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 6,110

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                    +66 (0) 62- 941-9600   (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                     +66 (0) 94-638-6759   (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ