သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ၊ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆလႄႈတဵၵ်းၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 11/2017

ဝၼ်းထိ 04/12/2017

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ၊ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆလႄႈတဵၵ်းၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆလႄႈတဵၵ်းၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/11/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼွင်ၵေႃႈမွၵ်ႈ 60 ၵႃးသွင်လမ်းႁွတ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းသေသိုပ်ႇပႆၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၶႃးၶဵဝ်၊ၵႂႃႇတဵၵ်းၸႂ်ႉထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလုင်းသုဢႃ ယု 50 ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်ထိုင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း (ဝၢၼ်ႈပလွင်ႈ မီးႁူဝ်လင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 30)။ၽွင်းၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ လိၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇလုင်းသုပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေၶဝ်သိုပ်ႇၼွၼ်းတီႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းထိ 29/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 ၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းသေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမုင်ႈၸူးၼႃႈ တၢင်းၸၢၼ်းဢၼ်မီးလွႆၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတီႈ ၵွင်းမႆႉႁုင်း။လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 35 ၼႃးထီး၊ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းထွႆပွၵ်ႈၸူးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း။

ဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်းလုင်းပုၼ်ႉတင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းတိုၵ်ႉႁေႃႈထူဝ်ႈလူင်ၵႂႃႇၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶဝ်ႈၶႄႇၶဝ်တီႈ သီႇ ပေႃႉ သေၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႄႈႁူပ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 ဢၼ်တိုၵ်ႉထွႆပွၵ်ႈၸူးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ်ၵိုတ်းထူဝ်ႈသေသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထူဝ်ႈယဝ်ႉဢဝ်တႅင်တဝ်ႈ/ ၸမ်ႇပူႇ 10 လုၵ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈမၼ်း။ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢိုတ်းတၢင်းထူဝ်ႈဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶိုၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း။မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 30/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပူႇၵႄႇၵႂႃႇႁႃၵႃးပၼ်ၶဝ်သၢမ်လမ်းသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း သၢမ်ၵေႃႉလုင်းၸၢႆးလူင်၊ၼၢင်းဢေးမျႅၼ်ႉလႄႈလုင်းၸၼ်ႇတေႃးႁေႃႈသူင်ႇၶဝ်လုၵ်ႉဢဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းၵႂႃႇၸူး တပ်ႉၶဝ်တီႈသႅင်ၵႅဝ်ႉ။ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႈၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းမႂ်ႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ 2012 ၵူၺ်းၵႃႈၵႆႉလႆႈၺႃးသိုၵ်မၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသႂ်ႇတင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 8 ၶူပ်ႇတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/11/2017 ၼၼ်ႉၸၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇဢႃယု 8 ၶူပ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသၢင်ႇၶႅင်ႇပႃႈသိုဝ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ပေႃႈ မႄႈမၼ်းၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသူၼ်ႁႆႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႃးသၢင်း၊ဢိူင်ႇၼႃးသၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ၽွင်းၶၢဝ်း ယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းပၵ်ႉၼႆလႄႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလုၵ်ႉတီႈထဵင်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶဝ် သေ ၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းပၵ်ႉလႄႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ M9 ၼႂ်းၵေႃၵူၺ်ႈယုမ်းၽၵ်းပၵ်ႉယဝ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႄႈမၼ်း ၸၢႆးတၢႆ ထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။

ၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ M9 သေတၢႆထင်တီႈ

ၽွင်းလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး လႅၼ်ႈ ၸူးတၢင်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်မၼ်း ၸၢႆး ၼွၼ်း တၢႆဝႆႉယဝ်ႉ။ပေႃႈမႄႈမၼ်း ၸၢႆးၶိုၼ်း ဢဝ်ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆမၼ်း ၾင်ႁိမ်းသူၼ်ႁႆႈဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်တူၵ်ႇတၵ်ႉၵၼ်ဝႃႈမၢၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်မၢၵ်ႇ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၵွပ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် 110 မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉဢၼ်ယူႇ ပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 လႄႈသိုၵ်းလွႆ/တဢၢင်းလႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/10/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႅၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉပႃး။ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၸၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇတၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းလွႆ ပဵၼ်ပၢင်ၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်းၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70၊ယူႇတၢင်း ႁွင်ႇမိူင်းယဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတူႈ။သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈဢၼ်ၸၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈပေႃးပႆ ဢဝ် တေၵႆဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်းမွၵ်ႈ 40 ၼႃးထီး။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                          +66: (0) 62- 941-9600        (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း              +66: (0) 63-838-9029         (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

လုမ်း                                       +66: (0) 93-297-7754

Download PDF files

Burmese Shan English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ