သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းပွၼ်မိူၼ်ၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းပွၼ်မိူၼ်ၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း

15/9/2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/09/2015 ပူၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ယိုဝ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႃႈပဵၼ်သေတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးသီႇၵေႃႉႄလႈ ယိင်းသွင်ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈယွၼ်ႉလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉလႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသေလိုၼ်းသုတ်းလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈသေ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမႄႈပႃႈထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉပႃးၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ။

ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇသေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSAၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပိူဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉသိုၵ်းတႆးဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းတႆးၵုမ်းၵမ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈတူၵ်း လူင်းၵိုတ်း ယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ။လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵူၺ်းပႆႇပေႃးယင်းႁဵတ်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ်လၢႆၾၢႆႇတိုၵ်ႉႁႃတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈထၢင်ႇ ထိူမ်ၼိူဝ်လၢႆးဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႃႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉယူႇ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉမိူၼ်ၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း(ဢမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းသမ်ႉယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းမိူင်း) ၼႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼႂ်းလွင်ႈၼႆႉႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းမူတ်း။

ၵွပ်ႈၼၼ်ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ

 1. ႁႂ်ႈလူင်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေပၼ်တူတ်ႈ/တၢမ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်ၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ လႄႈပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း
  ဝၢၼ်ႈ
 2. ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈလႄႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၶိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇ
  သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၵိူတ်ႇပဵၼ်လိူင်ႈလၢဝ်းထႅင်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉထႅင်ႈ

 1. ႁႂ်ႈထတ်းသၢင်ႈသေႉၼႄးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉသေႁႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈၽႂ်ၵေႃႉပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်
 2. ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေႃႇထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းသေတႄႇထွၼ်သိုၵ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်း တီႈတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/09/2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/09/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၵွင် 12 (လွႆလႅမ်)၊ 422 ၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး)၊ 517 (မိူင်းပွၼ်)ၸိူဝ်းၼႆႉႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် မူၽိူၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ18 လၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်တီႈယူႇၶဝ် ၼိူဝ်ၵွင်းလွႆဢၼ် ယူႇ တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပႃတႅပ်းဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 10.20မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႆၵႂႃႇသူၼ်မၼ်းသေႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵွင်း လွႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉထၢမ်မၼ်းဝႃႈ ”ၸွင်ႇသိုၵ်းတႆးမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူ” မၼ်းၵေႃႈတွပ်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉၼႆ သေသိုပ်ႇပႆ ၵႂႃႇ သူၼ်မၼ်း။ ၵူၺ်းဝႆၢးၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 5 ၼႃးထီး/မိၼိတ်ႉမၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်သဵင်မၢၵ်ႇၽွင်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်တႄႇယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် 60 mm ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင်ၸဵတ်းလုၵ်ႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႆၢတီႈသေတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢၼ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းသေတႅၵ်ႇ

မၢၵ်ႇလူင်သွင်လုၵ်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၸမ်ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼွင်ပႃတႅပ်း၊ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးသီႇ ၵေႃႉ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၽၵ်းတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတၢင်းလူႇၼႂ်းဝႃႇလႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ

 1. ၸၢႆးတွင်ႇဢႃယု 37 မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃၾၢႆႇၶႂႃလႄႈမိုဝ်း
 2. ၸၢႆးသၢင်ႇသူၺ်ႇဢႃယု 35 မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတွင်ႉ
 3. ၸၢႆးၽေႇဢႃယု 37 မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလႄႈပုမ်/ပဵမ်ႉ
 4. ၸၢႆးမေးမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈမိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃ

ၸႆၢးတွင်ႇၼႆႉတိူဝ်ႉၺႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶၢႆႉတီႈလႆႈ၊တႃႇထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တင်း ၸဵပ်း တင်းၵူဝ်သေလႅၼ်ႈႁႃပၢႆႈမႅပ်းတူဝ်ဝႆႉၼႂ်းယုမ်းၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင်သွင်လုၵ်ႈတူၵ်းႁိမ်းႁိူၼ်းၼၢင်းၵေႃႇဢၼ်ဢႃယုလႆႈ 28 သေတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉဝႆႉၵဝ်ႈလိူၼ်။ ၽွင်းမၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်း ၼၼ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉတေၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသေလႆႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈၶႃမၼ်းၼၢင်း လႄႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၼၢင်းလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ။

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းလူင်းႁိမ်းႁိူၼ်းၼၢင်းၶမ်းမူဝ်းၵေႃႉဢၼ်ဢႃယုလႆႈ 25။ ၽွင်းၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းယူႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း သေလႆႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်ၾၢႆႇၶႂႃမၼ်းၼၢင်း။

မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈသွင်လုၵ်ႈတူၵ်းလူင်းၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼွင်ပႃတႅပ်း၊ၵၢမ်ႇလီလႄႈဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်းၽႃဝတ်ႉ/ၵျွင်းယူႇယဝ်ႉ။

သဵင်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေလႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇသိူင်ႇတူဝ်မႅပ်းၸွမ်း ထိူၼ်ႇႁူၺ်ႈလွႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းဝႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈဢႄႇၵူၺ်းပႆၢႈမႅပ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇၼၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼွင်ပႃတႅပ်း။

ဝႆၢးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ယဝ်ႉၶဝ်ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈလူင်းႁိူၼ်းၼိုင်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းဝႃႈသွၵ်ႈႁႃသိုၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈမွၵ်ႈပႅတ်ႇၵေႃႉထူပ်းႁၼ်ၸႆၢးတွင်ႇၵေႃႉလႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၼွၼ်းၽႄႇယူႇၼိူဝ်လိၼ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵ်းဢဝ်ၵူၼ်လႆၢးသႂ်ႇပၼ်မၼ်း၊ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉမၼ်းလႄႈပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၽွင်း မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇၵူၼ်လၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢႆႇဢဝ်ႁၢင်ႈမၼ်းသေပွႆႇပၼ် မၼ်းၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်း ဢမ်ႇႁႃယႃၸွႆႈယူတ်းယႃမၼ်းၸႆၢးသင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶိုၼ်းပႆၵႂႃႇၸူးဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼွင်ပႃတႅပ်းယူႇယဝ်ႉ။ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉယူႇႁၢင်ႇဝတ်ႉမွၵ်ႈ 50 မဵတ်ႊၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 56 ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပႃႈၵျႃႇတိုၵ်ႉဢၢင်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ။ ႁိူၼ်းပႃႈၵျႃႇၼႆႉယူႇႁိမ်းၸမ်ဝတ်ႉၼွင်ပႃတႅပ်းၵူၺ်း၊ ပႃႈၵျႃႇဢၢင်ႈၵႂႃႇႁႃလၢၼ်ၸႆၢးမၼ်းထၢင်ႇဝႃႈ လၢၼ်မၼ်းပႆၢႈမႅပ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝတ်ႉၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈမႅပ်းဝႆႉႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၼ်း တင်ႈၸႂ် ယိူင်းသေယိုဝ်းသႂ်ႇပႃႈၵျႃႇၼႆယဝ်ႉ။ပႃႈၵျႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈဢူၵ်းၾၢႆႇသၢႆႉသေ တႆၢထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ဝႆၢးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းပႃႈၵျႃႇတႆၢယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈတူဝ်တႆၢပႃႈၵျႃႇသေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႃႈပႃႈ ၵျႃႇတၢႆ ယဝ်ႉၼႆသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၽႃႈယၢင်ႁူမ်ႇတူဝ်တၢႆပႃႈၵျႃႇယဝ်ႉပွႆႇတူဝ်တၢႆပႃႈၵျႃႇ ၼွၼ်းတႆၢဝႆႉ ၼိူဝ် လိၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝတ်ႉၼွင်ပႃတႅပ်းၵႂႃႇသေၵႂႃႇမိူဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁွင်ႈၼွၼ်း၊ တူႈသိူဝ်ႈၽႃႈ /ပီႇတူႇ၊ ၸွမ်းထူင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ထႅင်ႈ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼွင်ပႃတႅပ်းၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈၼီပၢႆႈဝႆၢးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၸူးတီႈ ဝတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈတူဝ်တၢႆပႃႈၵျႃႇသေၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ ထၢမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ“ ၵွပ်ႈသင်လႄႈသူယိုဝ်းမၼ်း? မၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ၽိတ်းလူး၊သူၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်း ၽိတ်းသင်”ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်းဢၼ်လႆႈယိုဝ်းပႃႈၵျႃႇတၢႆၼၼ်ႉသင်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်းထၢမ်ၵႅမ်ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႈဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈၵႃႈႁိုဝ်လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈလႂ်မႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်းႁွမ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈသေသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈႁိူၼ်းလႄႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶွင်ယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ၶူဝ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်သႅင်၊ၶမ်း၊ငိုၼ်း၊တၢင်းၵိၼ်၊ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းႁိူၼ်းယႄးလႄႈၵႆႇၸိူဝ်းၼႆႉယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇပႃး တီႈဢႄႇသုတ်းမၼ်းမီးမွၵ်ႈသိပ်းႁိူၼ်းလႄႈသွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းဢၼ်လႆႈလုသုမ်းၶူဝ်းၶွင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယင်းလႆႈႁၼ်မႃႉမၼ်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆပႃးထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ်သေဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်လုသုမ်းႁႆၢၼၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ၵူၺ်း မီးၼၢင်း ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပႃႈၶိၼ်ႇဢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ႁၼ်ငိုၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း 1,500,000ၵျၢပ်ႈႁႆၢၵႂႃႇၼၼ်ႉမၼ်းၵႂႃႇႁႃတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ သေယွၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း။ ၵမ်း ၼၼ်ႉႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈထၢမ်လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းသေဢဝ်ငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်း ၼၼ်ႉ ပၼ်ၶိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈမၼ်းဝႃႈယႃႇဢဝ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄ ၶၢဝ်ႇၵႃႈ လႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းဝၢႆႇဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်မႃးၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ။ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၵူၼ်း ၸၢႆးသီႇၵေႃႉလႄႈၼၢင်းယိင်းႁႃႈၵေႃႉပွၵ်ႈသူၼ်/ၼႃးၶဝ်သေမႃးႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်။ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉပႆယၢင်ႈၸူးႁိမ်းၸမ် ဝတ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိသင်ႇၵူၼ်းၸၢႆးႁႂ်ႈၵႂႃႇၸူးၶဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉ။ဝႆၢးၼၼ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ပႃးၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်သေၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။

ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ၼၼ်ႉ

 1.  ၸၢႆးငူၺ်ႇဢႃယု 17
 2.  ၸၢႆးသႅင်ဢႃယု 17
 3.  ၸၢႆးၵျေႃႇဢႃယု 28
 4.  လုင်းၽေႇဢႃယု 50 ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆၢႇ 2 မူင်းတင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ၵႂႃႇပၼ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇသေဝႆၢးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၸိသင်ႇႁႂ်ႈ လုင်းၽေႇ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈႁွင်ႉပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸူးၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶိင်ဢၼ်ၶဝ်မုင်ႈၼႃႈ ၵႂႃႇ ၸူးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းပႃႈၵျႃႇတၢႆၼၼ်ႉၶဝ်ၽိတ်းယဝ်ႉ လႄႈမၼ်းတေသၢႆႈတႅၼ်းမႃးတႃႇ ငိုၼ်း300,000 ၵျၢပ်ႈတီႈပူႇႁဵင်သင်ဝႃႈပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းၵႂႃႇၸူးၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၽေႇၵေႃႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းသေဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၶၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၾၢၵ်ႇမႃးတီႈမၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈပူႇႁဵင်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းဝႆၢးဝၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶိင်။ ၶဝ်ၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ လူင်ၶိင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼွၼ်းၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပႃတႅပ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉတေပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပႃတႅပ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းသႂ်ႇထူင်လိၵ်ႈ100,000 ၵျၢပ်ႈသေႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပႃႈၵျႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉဝႆၢးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈလူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေႁၢင်ႈႁႅင်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆပႃႈ ၵျႃႇၵႂႃႇၾင်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇႁၢႆႉလႄႈဢမ်ႇမီးရူတ်ႉ/ၵႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈပႂ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 13/09/2015 တေႃႇထိုင် ရူတ်ႉ/ၵႃးတေႃႉသူင်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈႁူင်းယႃမိူင်းပွၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ႁူင်းယႃမိူင်းပွၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉယူတ်းယႃတၢင်းၸဵပ်းၸႆၢးတွင်ႇၵွပ်ႈၼၼ်မၼ်းၸႆၢးလႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး(တွင်ႇၵျီး)သေလႆႈထုၵ်ႇတႅပ်းၶႃၶွၼ်ၶႂႃတႄႇဢဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇမၼ်းလူင်းပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉမၼ်းၸႆၢးလႆႈ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇ/မၼ်းတလေးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/09/2015 ၵွပ်ႈဝႃႈမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးၾၢႆႇၶႂႃ ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ် မႃး ထၢမ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆးမၼ်း ၸႆၢး ဝႃႈပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ်ႁႃသင်လႄႈၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃသင်ၸွမ်းသေၸိူဝ်ႉ သေပိူင်။

ၸၢႆးသၢင်ႇသူၺ်ႇၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တင်းၸၢႆးတွင်ႇၼၼ်ႉယူႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပွၼ်ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းမေႃယႃၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈႁွႆးၸဵပ်းမၼ်းတေဢမ်ႇထိုင်တီႈလီလႆႈမႆႈၸႂ်ထိုင်သႆၢၸႂ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈႁွႆးၸဵပ်း ၼႂ်းတွင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉယဵၼ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁင်း သေလႆႈလုသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/09/20105 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ။ ၸႆၢးသၢင်ႇသူၺ်ႇၼႆႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ယဝ်ႉသေမီးလုၵ်ႈလၢင်းသၢမ်ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢင်ႇသူၺ်ႇၵေႃႉလႆႈတၢႆယွၼ်ႉႁွႆးၸဵပ်းယဵၼ်းၼႂ်းတွင်ႉ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                                +66 (0) 62- 941-9600   (ဢင်းၵိတ်း-တႆး)

ၸႆၢးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                +66 (0) 94-638-6759   (ဢင်းၵိတ်း-မၢၼ်ႈ)

Download PDF:

Shan

Burmese

English 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ