ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၺႃးၽၢႆႇၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢင်ႇၽိတ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃၸႂ် ထိုင်တၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 15/2/2022

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၺႃးၽၢႆႇၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢင်ႇၽိတ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃၸႂ် ထိုင်တၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/2/2022 ၼၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 44 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းၺႃး ၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃၸႂ် ထိုင်တၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 40 ၵီႊလူဝ်ႊ မႄႊ တိူဝ်ႊ။ ၵွပ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၽေးမႃးယူႇၸွမ်းၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 9 ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးတင်ႈတႄႇလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2021 မႃး။ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းသုမ်ႉယူႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵေႃႉပဵၼ် ပီႈဢၢႆႈမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/2/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 16 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃး မႃးသီႇလမ်း မႃးၸူးႁိူၼ်းပီႈဢၢႆႈၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယႃႉ ၽႃႁိူၼ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉ ၽၵ်းတူ ယႃႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ်သေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းသုမ်ႉႁိူၼ်း ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း လႄႈ ႁိူၼ်းပီႈဢၢႆႈၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း။ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းယူႇၼႂ်းသုမ်ႉႁိူၼ်း ၵေႃႉ လဵဝ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ပေႃႈမၢႆႈလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းတႄႉယူႇဝႆႉထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈ။ ပီႈဢၢႆႈမၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ဢင်ႇ ၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇပေႃး ၶႅင်ႁႅင်း/တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇၸွမ်းမေးမၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်သၢႆၸွပ်ႇသိုၵ်းလႄႈၸွမ်းႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်သႂ်ႇသေႃးမိုဝ်းၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း၊ ဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ ပေႃႉပေႃႉ ပိတ်ႉပိတ်ႉမၼ်းၸၢႆး။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်း ပေႃႉပိတ်ႉ ပီႈဢၢႆႈမၼ်းလႄႈ ပီႈလူဝ်းမၼ်းထႅင်ႈသေ သွၵ်ႈႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸွမ်းႁိူၼ်းၶဝ်။ ၶဝ်သွၵ်ႈၸွမ်း တူဝ်ၶိင်း ပီႈလူဝ်း မၼ်းသေ ၸၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်ပီႇႁူမၼ်းၼၢင်းလႄႈ လၵ်ႉၸူၵ်းဢဝ်ငိုၼ်းတင်း ဢဝ်သႅင်လႄႈ ပီႇႁူၶမ်း မၼ်းၼၢင်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ယဝ်ႉဢဝ်ပႃးငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 30,000 ၵျၢပ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းထွင်းၼႃႈဢူၵ်း မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ၊ ပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ ဢီးမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈရူတ်ႉ/ၵႃး သေ ႁေႃႈၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉမႃးတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ သွၵ်ႈႁႃၸွမ်း ႁိူၼ်း၊ ဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၼႄးၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းဝႃႈ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းၸုမ်း PDF လႄႈမီးၵွင်ႈပွတ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵွင်ႈပွတ်းဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးသင် ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဢဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းလႄႈၽႃႈႁူမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉႁွတ်ႈမႃးထႅင်ႈ။  ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။

ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး မွၵ်ႈ 8 မူင်းပီႈၼွင်ႉၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်း/လုမ်းပလိၵ်ႊၵျွၵ်းမႄးသေ ၸွမ်းႁႃ တူဝ် မၼ်းၸၢႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၵႃႈၼၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတီႈၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ 9 ထၢမ်ထိုင်လွင်ႈၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း။ ၵႅမ် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄၶဝ်ဝႃႈ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်တိၺွပ်း မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ “တိၺွပ်းၺႃးၵူၼ်းၽိတ်း” ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းႁႃတၢင်း ဢွၼ်ႈ ဝွၼ်းယွၼ်းပၼ်ငိုၼ်းတႅၼ်းတၢင်သေ ႁႂ်ႈပီႈလူဝ်းၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း လူင်း လၢႆးမိုဝ်းပၼ် သေ တင်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၸင်ႇၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း

မိူဝ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆး ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉပႂ်ႉဝႆႉတီႈ တၢင်းၼွၵ်ႈ ႁွင်ႈႁူင်း ယႃ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းၼၼ်ႉ။  မၼ်းၸၢႆးၼွၼ်းလိုမ်းတူဝ်ယူႇ ၼိူဝ်ၵူႇ၊ လိူတ်ႈၵေႃႈဢွၵ်ႇသူပ်းမၼ်း ၸၢႆးလႄႈ ၸွမ်းႁူဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ မီးႁွႆးၸဵပ်းၸမ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ သေႃးမိုဝ်းတႄႉ တိုၵ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉတီႈၶႅၼ်သၢႆႉ မၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း လႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၵၢင်ၶမ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ထႅင်ႈၼႂ်ၼိုင်ႈမႃး ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၸၢႆး ၸင်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယႃတီႈ ႁူင်းယႃၶဝ် ၽႃႇတူၺ်း တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈႁၼ်လုပ်ႇမၼ်း ၸၢႆးႁၵ်းလႄႈ ၶိူင်ႈပိူင်တၢင်းၼႂ်းတူဝ်လုလႅဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၽဝ်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းဝၼ်းထိ 5/2/2022 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းလႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇယွၼ်ႉၼမ်ႉမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈႁိူၼ်းၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းသင်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်။

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ          +66: 88 680 4913           (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:English Burmese Shan

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ