သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်၊ တိမတ်ႉ၊ ၶႃၸႂ်၊ သွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၾေႊၾေႃႊဝႃႊရီႊထိုင် လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 11/5/2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်၊ တိမတ်ႉ၊ၶႃၸႂ်၊သွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၾေႊၾေႃႊဝႃႊရီႊ ထိုင် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼႆႉ လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽွင်းၼႂ်းလိူၼ် ၾေႊၾေႃႊဝႃႊရီႊထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉပဵၼ်တီႈပဵၼ်ဢွင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ပၼ်ၸၢဝ်းထၼုၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶမယ 112 လႄႈၶမယ 117 တီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 502 လႄႈၶမယ 509 လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၸုမ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ (တႃႇၵဝ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်) လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိမတ်ႉ 25 ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လင်ၺႃးယႃႉၵွႆသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇလႄႈၺႃးၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ထႅင်ႈ 7 ႁိူၼ်း။ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး၊လႂႃႉသိၼ်ႇ၊လေႇၵၢႆးလႄႈဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ 800 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းလႄႈမူၵ်းယူႇၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မွင်ႇၸိၼ်ႇမိၼ်းၶၢႆႇ ဢႃယု 21 ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတီႈသူၼ်မၢၵ်ႇၽႃႈသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၺႃးသႂ်ႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး ဢိူင်ႇၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတၢႆထင်တီႈ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝႆးဝႆးၼၼ်ႉပဵၼ်တပ်ႉၶမယ 112၊ လႄႈၶမယ117။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးတၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၵၢတ်ႇလေႃႉသေ ၽဝ်/ၾင်ၵႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသင်။

မွင်ႇၸိၼ်ႇမိၼ်းၶၢႆႇ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈထၢင်မိူင်မေႃႇၶျီး ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ မၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ။

တိမတ်ႉၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/3/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉၵႂႃႇတိမတ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်း တွင်ႇ ဢိူင်ႇၼၼ်းၶူင်ႇ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်သေဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇတီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ ယင်းပႆႇႁူႉၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈလႂ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတိမတ်ႉ ယဝ်ႉၵုမ်းၶင် ဢူးၼေႇဝိၼ်း ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈ ၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ၸမ် ယွင်ႁူၺ်ႈ။

ဝၼ်းထိ 26/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလေႇၵၢႆး ဢိူင်ႇလေႇၵၢႆးသေ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၾူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ 21 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ၵၢတ်ႇလေႃႉ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢတ်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဝႆႉ။

သွၵ်ႈတဝ်လႄႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/3/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵွၵ်ႈ 2 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵွႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇ။

ဝၼ်းထိ 12/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ပၢႆ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇၵႂႃႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်း တေႃႇသူၺ်ႇဝႃႇဝႃႇ ၵေႃႉဢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢင်းပၢင်သဝ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး မႃးလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉသေ ၵႆႉၵႆႉလႄႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 13/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၶီႇၵႃးမႃးၽဝ်ႁိူၼ်း ဢူးၼီႇလႄႈဢူးသီႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႂႃႉသိၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼၼ်းၶူင်ႇ။

ဝၼ်းထိ 18/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူဝ်ႇဝိၼ်းၶၢႆႇ ၵေႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။

ဝၼ်းထိ 20/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ႁိူၼ်းၵူဝ်ႇၽူဝ်းၶၢႆႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။ ၵူၺ်းၵႃႈၾူၼ်မႃးသေၾႆးဢမ်ႇတၼ်းလုၵ်ႉလၢမ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးယႃႉၵွႆသေသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ။

ဝၼ်းထိ 21/4/2022 ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူဝ်ႇတႅတ်ႉဢူး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။

ဝၼ်းထိ 22/4/2022 ယၢမ်း 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းဢူးၼေႇဝိၼ်းလႄႈ ထႅင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂႃႉသိၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ
ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂႃႉသိၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ

ၶႃၸႂ်၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵေႃႉ ၵွင်ၵၼ်

ဝၼ်းထိ 19/4/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇၵဝ်ႈၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉ ၽွင်းၶဝ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ် ဝၢႆးလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမူၵ်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ တင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 15/4/2022။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇထိူဝ် ၼိူဝ်ႉၼင် ၸွမ်းမိုဝ်း၊ ပုမ်ၶဝ်ယဝ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇယၢင်ရူတ်ႊ/ၵႃးၽဝ်ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇ။

ဝၼ်းထိ 20/4/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၼ်ၵွင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၾႆးပႆႇတၼ်းမႆႈမူတ်းလႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉႁၼ်ႁွႆးၾႃႉထိူဝ်၊ ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းတူဝ်ၶဝ်ယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶဝ်ၾင်လိၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်- ၵူဝ်ႇတိၼ်ႇၽေႇ ဢႃယု (48)၊ ၵူဝ်ႇလႃႉၸူဝ်း ဢႃယု (30)၊ ၵူဝ်ႇထုၼ်းဢူး ဢႃယု (43)၊ ၵူဝ်ႇတႅတ်ႉဢွင်ႇ ဢႃယု (37)၊ ၵူဝ်မဵဝ်းထူၺ်း ဢႃယု (27)၊ ၵူဝ်ႇဝိၼ်းၼႅင်ႇ ဢႃယု (50)၊ ၵူဝ်ႇပထူး၊ ၵူဝ်ႇလႃႉသူၺ်ႇလႄႈၵူဝ်ႇၽူဝ်းပျွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၼီပၢႆႈဝႆႉယူႇလႄႈယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၽႂ် မၼ်း။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်      +66 62 569 5220         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ            +66: 88 680 4913         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ