IFC တၵ်းလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းသူၼ်းႁူၺ်းသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၽွင်းမီးပၼ်ႁႃသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

Statement by Action for Shan State Rivers:

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းထိ 12/9/2019

IFC တၵ်းလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းသူၼ်းႁူၺ်းသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၽွင်းမီးပၼ်ႁႃသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

ႁဝ်းၶႃႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၽိုၼ်ထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၼိူဝ်မႄၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းသူၼ်းႁူၺ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆသေ သၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၸွမ်းပၢင်ၵုမ် “ၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ” ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ငိုၼ်းၵွင်တိုၼ်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း International Finance Corporation (IFC)  ၶဝ်ၸတ်းၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉIFC ၶဝ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈႁူင်းသဝ်း (Mountain Star Hotel) ၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇသျေႉဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမီးတူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇႁွင်ႇၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းထၢတ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇထိင်းသိမ်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

IFC ၶဝ်တိုၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ်ပၢႆးၵူတ်ႇထတ်းတႃႇၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၼႂ်းပီ 2018 ၼၼ်ႉၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈမႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ် “ငဝ်ႈတိုၼ်းလီလူင်” တႃႇပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ၊ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းသၢႆၵေးမႄႈၼမ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆမႂ်ႇယူႇသေတႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်ၸုမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်ၵုမ်IFC တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိတ်ႇပၼ်ထုၵ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈသေပွတ်းသေတွၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်ထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၶွင်IFC ၼၼ်ႉၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်မိူင်းဢွတ်ႉသတြေးရီးယႃး (Australian Aid) ၶဝ်ၵေႃႉပၼ်ငိုၼ်းသေၶွမ်ႇပၼီႇၽၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းသူၺ်ႇတဵင်ႇ Swedish engineering consultancy company (SWECO) ၶဝ်ၵေႃႉလူင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆလူင်သီႇဢၼ်ပႃးၸဵမ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းသဝိတ်ႉၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊လႄႈၶႄႇၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းသေတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽၢႆဢၼ်တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉပဵၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆး 735 မီႇၵႃႇဝတ်ႉသေပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ SN Power မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/8/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ SN Power မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်းမိတ်ႉသတိူဝ်ႇဢွႆႊတဵၼ်ႊဢွႆႊႁွၵ်ႊ (Mr. Oystein Oyehaug) မိူဝ်းလႄႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 29/8/2019 ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းပေႃးဝၢႆးလႄႈမီးမႃးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း(လၵ်းမိူင်း) ႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝပႃးၸဵမ်မႄႈၼမ်ႉ။

  • တၵ်းလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈဢၼ်မႂ်ႇ- ပဵၵ်ႉသမ်ႉတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢမ်ႇၼၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈမၼ်းယူႇၵေႃႈယဝ်ႉ
  • မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ၶႄႇလႄႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်းၶဝ်တၵ်းလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ
  • IFC တၵ်းလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်သူၺ်းႁူၺ်းပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                           +95 (0) 926 436 2973

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း                      +66 (0) 87-658-9551

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                           +66: (0) 63-389-5088

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                     +66 (0) 97-173-1530

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄပႂ်ႉပႃးမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ASSR Statement PDF files:

English Burmese Shan

Open Letter PDF files:

English Burmese Shan

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ