သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶႄႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1,000 ပၢႆလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 24/10/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶႄႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1,000 ပၢႆလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA  တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 5/10/2023 ထိုင် 19/10/2023 လႄႈပၢင် တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ ထိုင် ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလူင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ႁိူၼ်းလၢႆလင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သၢမ်ဝၢၼ်ႈ လုၵွႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1,000 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/10/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ် ၵွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သႅၼ်ဝီ- ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊ ႁေႃႊ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉတင်းၵႃးသိုၵ်းလုၵ်ႉတၢင်းသႅၼ်ဝီ မႃးထႅမ်ဢဵၼ် ႁႅင်း ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈသေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းတႆး SSPP/ SSA  ၵုမ်းၵမ်တၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၼႃး လႄႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မွၵ်ႈ 30 ၼႃးထီး(မိၼိတ်ႊ)။ ဝၢႆးဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၸွမ်းလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်း ယေးၶဝ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉၽၢႆၶမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 323 (ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ) ဢဝ်တီႈယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မွင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢဝ်ယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၼႃးလႄႈ ၵုင်းၺွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းတၢင်းႁွင်ႇ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇလႄႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်း ၼွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင်းသေတိူဝ်ႉၺႃးၶွၵ်ႈဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇ လူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇမွၵ်ႈ 10 တူၼ်/ပႃးတီႈဝတ်ႉၵုၼ်ၵွၵ်ႇ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူၺ်ႈတီႈဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇသႅၼ်ဝီ ထႅင်ႈသၢမ်လၵ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸိူဝ်း ယူႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူၺ်ႈပၢႆႈၽေးတီႈဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း ၽွင်း ၼၼ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 8/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 323 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်း သိုၵ်း ၶၢင် KIA ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လင်မုင်း သႃလႃး/ၸလွပ်ႈလုၵွႆ ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်။

ဝၼ်းထိ 9/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:45 ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်းသေယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၶဵဝ် ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပႃးတွင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 25 လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတူၵ်း တႅၵ်ႇႁိမ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသေၸၢၵ်ႇမၼ်း ၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵွင်းလင်မၼ်းၼၢင်းၽွင်းတိုၵ်ႉတိုၵ်ႉၼွၼ်း တီႈ ႁိူၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈပိူဝ်ႈယူတ်းယႃ။ ဝၢႆးဝၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၸုမ်းလူင်/တပ်ႉမ 99၊ 88 လႄႈ ၸၵၶ 12 ပႃးတင်းၵႃးတႅင်ႉသွင်လမ်းသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶဵဝ် မွၵ်ႈ 100 လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၶဝ်သေ ၵႂႃႇ ပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉၽၢႆၶမ်း။

ဝၼ်းထိ 10/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1:30 မူင်းထိုင် 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇတီႈၼႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇလႄႈ ၼိူဝ်လွႆၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ။

ဝၼ်းထိ 12/10/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵုၼ်ၵွၵ်ႇလႄႈလွႆၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ-ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ ၼႆႉပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶႄႇ-မၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇ “သဵၼ်ႈတၢင်းၵွင်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ-လူတ်ႉၾႆး” ၸူးၵၼ် ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၶျဵၼ်ႊတူႊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ သီႊၶျူၼ်ႊ မိူင်းၶႄႇသေၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢိၼ်ႊ တီႊ ယႃႊ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵွတ်ႇလူၵ်ႈ (ၵမ်ႇၽႃႇ) Belt and Road Initiative ၶွင်မိူင်းၶႄႇ။ ၼႂ်းတွၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးၶႄႇဢၼ်ၵႂႃႇၸူး လိၼ်ႊၶျၢင်ႊၼႆႉ ၸမ်လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်း လိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႊ 2021။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1,000 ပၢႆၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မၢၵ်ႇလူင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1,000 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 5/10/2023 ထိုင် 10/10/2023။ ၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးမီးယူႇတီႈဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း ၵွပ်ႈဝႃႈဢွင်ႈတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လႄႈ ငၢႆႈတႃႇ တေႁပ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတေၶဝ်ႈၸွႆႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးမီးယူႇတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁူဝ်မိူင်း
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၢၼ်ႈ လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း
1 ပဵင်းၵၢင်း 32 96
2 ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ 80 240
3 ပဵင်းႁုင်း 40 120
4 ဝၢၼ်ႈႁေႈ 57 171
5 တၢင်ႉၶၢၼ် 30 90
6 ၼွင်မွၼ်း 30 90
7 ႁူဝ်ၼွင် 17 52
8 ၽၢႆၶမ်း 20 60
  ႁူမ်ႈ 306 919

 

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁူဝ်မိူင်း

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                 +66 99 246 5673/  +66 94 728 6696      Signal  (တႆး, ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                          +66 99 289 6080                                       Signal   (မၢၼ်ႈ)

Download PDF files:Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ