ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ပၢႆလႆႈပၢႆၽေးယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်း ယိုဝ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 2/12/2022

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ပၢႆလႆႈပၢႆၽေးယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်းယိုဝ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ပၢႆလႆႈၼီပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်းယိုဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/11/2022။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 80 ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ-မူႇၸႄႈ ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇ ၼိူဝ်ရူတ်ႊ/ၵႃး 11 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉမႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလုၵ်ႉမႃးတီႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ဢၼ် ပၵ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတီႈၶူဝ်လူင် ဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 3 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊလႄႈမၢင်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶလယ 23 ဢၼ် ပၵ်းတပ်ႉတီႈသီႇပေႃႉမႃး။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိူင်းၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မႃးမီးယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပီမႂ်ႇတႆး။ တင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 14 လင်လုၵွႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ

ယွၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ မၢၵ်ႇလူင်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 700 လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၸွမ်း ဝတ်ႉၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ၊ ၵျွင်းၽြႃးလရိယၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈ သေႃႉႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

ၶပ်ႉမၢႆ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 18 ၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ် ပႃႈတႂ်ႈ 18
1 ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽူဝ်းတေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ 117 350 170 180
2 ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုင်းသႃႇ 73 224 148 76
3 ဝတ်ႉၵျွင်းသူပ်းလင်း 91 166 133 33
4 ၵျွင်းၶရိယၼ်ႇ ၵုင်းသႃႇ 5 n/a n/a n/a
5 ဝတ်ႉ/ၵျွင်း မႁႃႇသီႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ 3 n/a n/a n/a
  ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 289 740 + 451 + 289 +

 

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ထိုင်ဝၼ်းထိ 30/11/2022 မႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁၼ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းၶဝ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်။

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ႁိူၼ်းၶဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေလုၵွႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/11/2022-

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း လွင်ႈလုၵွႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်
1 ပႃႈၸၢင်းလူႇ ႁိူၼ်းလုၵွႆ
2 ပႃႈမူၺ်းသႃႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႃႈႁိူၼ်းသေ သၢႆၾႆးၾႃႉၼႃႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ
3 လုင်းၸေႃးမွင်ႇ ႁိူၼ်း၊ တူႈယဵၼ်( တိူၵ်ႈၵတ်း ) လႄႈ လွတ်ႇၼမ်ႉၵွႆ
4 ပႃႈၸၢင်းမႂ်ႇ လဵၵ်းမုင်းလင်ၶႃးႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ
5 ၼၢႆးမွၼ်ႇၵျႃႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွႆ 20 ၽႅၼ်ႇ
6 ပူႇၸၢင်းမၢတ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ 20 ၽႅၼ်ႇ
7 လုင်းၸိင်ႇ သၢႆၾႆးၾႃႉၼႃႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႇ
8 ပႃႈၵျႃႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း 2 ၽႅၼ်ႇ
9 လုင်းၵျေႃႇတႅတ်ႉ ၺႃးလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ
10 လုင်းယီႈ လင်ၶႃးပွင်ႇ
11 ဢေးယွႆႇ ၺႃးထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ
12 ပႃႈသူၺ်ႇၸိင်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ
13 လုင်းထုၼ်းသႃႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ
14 မၵျူၺ်ႇ ၽႃႁိူၼ်းလႄႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ
လဵၵ်းမုင်းလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်ၾၢႆႇ PDF >>>

Shan Burmese English

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                +66 62 569 5220      (မၢၼ်ႈ)

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ