ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းထိ 21/8/2019

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်လႄႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ႁႂ်ႈသိုပ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊ပိူဝ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉ တူႈဢၼ်တေလုပ်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

သင်ၶၸဝ်ႈ 12 ပႃးလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ မၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ ၼၢႆးလူင်၊ ၼႃးသလွင်း၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ် ယူႇႁိမ်း ၾင်ႇ မႄႈၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ်။ ဝၢႆးသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတေႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆ တိတ်းၸွမ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တင်းသွင်ဝၢၼ်ႈမီးႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်းၸမ် 700 သေၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ယွၼ်ႉၼမ်ႉၸဵမ်းဝၢၼ်မၢၵ်ႇ ဝၢၼ်ဢၼ်ၽုၵ်ႇၸွမ်းသၽႃႇဝၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၵမ်ႈၼမ်မီးသူၼ်မၢၵ်ႇဝၢၼ်သေတီႈ ဢေႇသုတ်း 2 ဢေႇၵႃႉလႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလၢႆးလႆႈ 1,960,000 ၵျၢပ်ႈတေႃႇပီယူႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁဝ်းလႄႈသူၼ်မၢၵ်ႇဝၢၼ်ဢၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ တွၼ်းၽွၼ်းလီႁဝ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈ။ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽၢႆၼႆႉမႃး ထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင်ၼမ်ႉတေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈ လူင်တၢင်းတူၵ်းလႄႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တၢင်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းလႄႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၾႃဢၼ်မီးငႂ်ႈၽုၼ်ႇလီသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်မၼ်း ႁဵတ်းႁႃလဵင်ႉတွင်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေၸူမ်ယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉပႅတ်ႈသဵင်ႈ။ၽၢႆၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်သေတႃႉၶွမ်ႇပ ၼီႇၶႄႇ၊သဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇလႄႈၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်ႉလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ။ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁိမ်းၼွင်ၶဵဝ်၊ၵျွၵ်းမေး၊ၵူတ်ႉၶၢႆ၊သႅၼ်ဝီလႄႈလႃႈ သဵဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 15/8/2019 မႃးၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း3,000 ပၢႆယဝ်ႉ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယႂ်ႇလူင်သၢမ်ဢၼ်ပႃးၸဵမ်ၽၢႆလူင်ဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 735 မီႇၵႃႇဝတ်ႉတီႈယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်တီႈမီး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေၶွမ်ႇပၼီႇ SN Power ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉၵေႃႉလူင်းတိုၼ်းၶိုင်သၢင်ႈ။

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆးၵေႃႉႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၽွင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းသၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး          +66 (0)81 672 2031

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆးၽူႈႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ              +95 (0)9-718-799-82

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်                       +95 (0)9-262-108-062

Download PDF files:

English Burmese Shan

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ