သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉပႃးတင်းဢွၼ်ႇယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵတ်းၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 5/9/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉပႃးတင်းဢွၼ်ႇယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵတ်းၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA  တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 27/8/2023 ထိုင်ဝၼ်းထိ 1/9/2023 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉပႃး တင်းဢွၼ်ႇယိင်းသၢဝ် ဢႃယု 15 ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေလႆႈလူႉတၢႆ၊ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸဵတ်းၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ဝတ်ႉ ၽြႃးၶရိယၼ်ႇ၊ ဝတ်ႉဝႃး မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉလႄႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ ဢွၼ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလုၵွႆပႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/8/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈ 105 လၵ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်  တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းပ လွင်ႈ TNLA ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-မူႇၸေႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇလၢမ်းၵႂႃႇပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ။ ဝၢႆးဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉဢုမ်သေ တိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႇ ၶၢင်လႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/8/2023 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 11 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 105 လၵ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ႁိမ်းမူႇၸေႈ တီႈၼိူဝ် လွႆဝတ်ႉ/ၵျွင်းလွႆသုတွင်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉ မွၵ်ႈ 1 ၵီႊလူဝ်ႊ မေႊတိူဝ်ႊ တႄႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉတီႈ လွႆတေးမိူင်း ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးဝတ်ႉလွႆတေးမိူင်း လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ပဵၼ်ၽွင်တဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/8/2023 ၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တိုၵ်းၸွမ်းၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉသၢမ်ၵမ်း။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 50 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶေႃးလႄႈၶႃလူင်ၶဝ်။

ဝၢႆးဝၼ်းဝၼ်းထိ 29/8/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်း ပလွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်လႆႈလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး။ ၶမ်ႈၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆႇၵျွင်း ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆလင်၊ လူတ်ႉ/ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸၢၵ်ႈထႆလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးၵိုတ်းတဝ်ႈ။

ၶူဝ်းၶွင်လႄႈလူတ်ႉ/ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇသေလုၵွႆ
မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တူၵ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸေႈလၢၼ်ႉ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၢႆမၢဝ်း၊ ၽၢႆႇၵျွင်း ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၵၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၵတ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉႁူၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၵတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2,000 လႆႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ပိုင်ႈႁူမ်ႈ ယူႇတီႈပွၵ်ႉၸွမ်ၸေႃႇလႄႈ ႁူင်း ႁေႃးၵုပ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃးၼႂ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈၸွမ်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးမၢၵ်ႇလူင်လႄႈပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/8/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 105 လၵ်းတပ်ႉ ၵွင်ႈ လူင် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်းၶၢင်ယူႇသဝ်း ဢၼ် မီးတၢင်းတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ်။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉဢုမ်သေ တိူဝ်ႉ ၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈလုၵွႆ။

မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 30/8/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 123 တီႈ ၼမ်ႉၽၵ်း ၵႃ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသၢမ်တီႈ တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇယိင်းသၢဝ်ဢႃယု 15 (ၸၼ်ႉ 7) ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊ သေ တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 19 လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 13 ၶူပ်ႇထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/9/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ တပ်ႉ123 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸီးတပၢၼ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေ တိူဝ်ႉၺႃးဢူးပွၵ်ႉလႃႉ ဢႃယု 37 တၢႆထင်တီႈ၊ ဢူးၸေႃႇထုၼ်း လႃႉတွႆးသမ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ၽွင်းဢဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉလႆႈလုတၢႆၸွမ်းတၢင်း။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယင်းတိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉသေ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇယူတ်းယႃ တူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သၢမ်တပ်ႉၵွင်ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶမယ 421၊ 422 လႄႈ 577 တိုၵ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းတပ်ႉၵွင်ဢၼ် ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈလႄႈၵူတ်ႉၶၢႆယူႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်             66 94 728 6696      Signal  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်       66 981 18 3767                    (မၢၼ်ႈ)

Download PDF files >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ