သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉတေႃႉသူင်ႇၶဝ်၊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽွင်းၺႃး ငွႆးယိုဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 9/5/2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉတေႃႉသူင်ႇၶဝ်၊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽွင်းၺႃး ငွႆးယိုဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉဢဝ်ရူတ်ႊ/ၵႃးၶဝ် တေႃႉသူင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸႄႈသေ ၺႃးသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ငွႆးယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/5/2022။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ (ဢႃယု 32) လႄႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် (ဢႃယု 29) ႁေႃႈရူတ်ႊ/ၵႃးတၢင်ႇၶွင်လမ်းၼိုင်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ-မူႇၸႄႈ၊ ၵႃးၶဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ႁႅင်းသိုၵ်း 15 ၵေႃႉတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ ႁၢင်ႇၵႆမူႇၸႄႈမွၵ်ႈ 16 လၵ်းႁႄႉၶဝ်ၵိုတ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇတၢင်းလင်ၵႃးၶဝ်သေတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇ။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 5:20 ၼႃးထီးႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽွင်းၶဝ်ၸမ်ႁွတ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ဢိူင်ႇၼႃးမူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃးၶဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၺႃးသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်ဢဝ်တီႈယူႇၼိူဝ်ၵွင်းလွႆငွႆးပႂ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးဢူၵ်း၊ပဵမ်ႉ၊ၶႃလႄႈမိုဝ်းၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉသေ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်တႄႉ ၺႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈပုမ်၊ႁူဝ်လႄႈၶႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႃးၶဝ်ၵေႃႈပိၼ်ႈငူပ်ႉၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇ ယွမ်းသိပ်းၵေႃႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉလႄႈၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်

ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁေႃႈၵႃး ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ မၼ်းၸၢႆးႁၼ်ၵႃးၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉပိၼ်ႈငူပ်ႉဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉမီးႁိမ်းၼၼ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈၵိုတ်း လူင်းတူၺ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇပၼ်တူၺ်းသေႁႂ်ႈမၼ်း သိုပ်ႇႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇ။

မၼ်းၵေႃႈသိုပ်ႇႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇထိုင် 105 လၵ်း မိူင်းယု သေၵပ်းသိုပ်ႇႁႃရူတ်ႊ ၵႃးၸုမ်း ၽၢႆႇၸွႆႈလိူဝ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႃႇၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ဢူၺ်း ၵေႃႉမၼ်းမႃး တီႈႁူင်းယႃ။ ၽိူဝ်ႇၵႃးၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈ လိူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ၶဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ မူႇၸႄႈသေ ႁွင်ႉဢဝ်ၵႃး ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလမ်း ၵႂႃႇတီႈဢွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပၼ်ဢဝ် တူဝ်တၢႆၶဝ်ၵႂႃႇတီႈၸႄႈဢူၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ သေ လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ် တၢႆၶဝ်ၼႂ်း ဝၼ်းထိ 5/5/2022 ဝၢႆးဝၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်းမႄး။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃးဝႆႉၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) လႄႈပႃးဝႆႉၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU)။ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၸွႆႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း မၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ           +66: 88 680 4913          (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ