သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ တဢၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူင်ႇတၢင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ တဢၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူင်ႇတၢင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း

22/12/2015

ၽွင်းၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်လင်ႁိူၼ်းၸၢဝ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၸမ်ၶိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇပိူဝ်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်း သိုၵ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်း။ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉသူင်ႇတၢင်းသေထုၵ်ႇၺႃး ယိုဝ်းတႆၢၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/11/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 150 လုၵ်ႉမႃးတီႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 88 ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၢင်းဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမွၵ်ႈ 30 လၵ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 170 ပၢႆဢွၼ်ၵၼ်ၼီပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေၵိုတ်းဝႆႉၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း တူၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းထိူၼ်ႇလွႆႁႆႈၼႃးၵွပ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ႁပ်ႉႁူႉဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
မုင်ႈၼႃႈၸူးတပ်ႉ သိုၵ်းပွတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတၢင်းဢၢင်း Ta’ang National Liberation Army (TNLA) ပိူဝ်ႈတႃႇတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶဝ်ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 37 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမႆၢႇဢႆၢႈလႃႉၵေႃႉဢၼ်ပၢႆႈၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းသေႁႃတၢင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းပိူဝ်ႈ တႃႇမိူဝ်းတူၺ်းလွမ် မူမၼ်း ၽွင်းသိုၵ်းၶဝ်ပႆႇႁွတ်ႈၽႅဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းမႆၢႇဢႆၢႈလႃႉသေတဵၵ်းၸႂ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇ တၢင်း ပၼ်ၶဝ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေတႄႇမုင်ႈၼႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းတူၵ်း။ၽွင်းၶဝ်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ (ပႃႇၸႃႉ) ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၽွင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:00 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၶဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်း တဢၢင်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းပႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေတိူဝ်ႉၺႃး ဝတ်ႉ ဝႃးလုၵွႆပႃး။ ၵၢမ်ႇလီလႄႈၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ တၼ်းလႆႈပႆၢႈသေႃႉႁူမ်ႈၼႂ်းလုၵ်းလိၼ်ဢၼ်မီးႁိမ်းဝတ်ႉၼၼ်ႉသေမၼ်း ၸဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။

ဝႆၢးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပုတ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈသေသိုပ်ႇဢဝ်တီႈယူႇတီႈတပ်ႉ ႁၢမ်းၶဝ်ဢၼ်မီးႁိမ်းဝတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/11/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၸၢဝ်းပလွင်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ၶဝ်လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉဝႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၸွႆႈ ထႅမ် သိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ်ႉၼႃႇၼႆယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉၵေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၶဝ်ယႃႇ ႁႂ်ႈၽဝ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႈတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်း 14 လင်တင်းမူတ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမီးႁိူၼ်းၵူၼ်း 35 လင်ႁူမ်ႈပႃးႁိူၼ်းပူႇၵေႇလုင်းၸၢမ်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ တင်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ရူတ်ႊၶိူင်ႈႁူၵ်းလမ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းႁိူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/11/2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈမွၵ်ႈသွင်ဝူင်ႈ(ပၢတ်ႈ)တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 29/11/2015 ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈပဵၼ်ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၶဝ်ႈၵဵပ်းဝႆႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၢင်း။ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 04/12/2015 ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထၢင်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ မူတ်းယဝ်ႉၵွၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း လူလွမ်ထတ်းတူၺ်းၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၵိုတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မၢႆႇဢႆၢႈ လႃႉ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈမီးယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႄႉ ထၢင်ႇဝႃႈလွင်ႈမႆၢႇဢႆၢႈလႃႉလႆႈ တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/11/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ။ဝႆၢးထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မႆၢႇဢႆၢႈလႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းယဝ်ႉ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၢင်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇယွၼ်ႉၼိမိၵ်ႈဢမ်ႇလီၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ  08/12/2015 မႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႄႇသၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇဢွင်ႈတီႈမႂ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

မၢႆႇဢႆၢႈလႃႉၼႆႉၵိုတ်းဝႆႉမေးၼၢင်းလႄႈလုၵ်ႈသွင်ၵေႃႉ- လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယႃလႆႈ 3 ၶူပ်ႇတင်းလုၵ်ႈယိင်း ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၸင်ႇႁႃလႆႈ1 ၶူပ်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆမၢႆႇဢၢႆႈလႃႉၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇတၢင်းၵႂႃႇပၢင်တိုၵ်း၊မိူၼ်ၸႂ်ႉသူင်ႇတၢင်း လႄႈသင်၊တဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃးလႄႈသင်ဢမ်ႇၼၼ်တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမိပ်ႇဢီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူင်ႉၼႆပႃးၸဵမ်ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႃးၽႅၼ်လၢႆးတိုၵ်းတေႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ် တင်ႈၸႂ်ယႃႉလုလႅဝ်ႁိူၼ်း ယေးလႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သႆၢမၢႆၵူၼ်းႁၢမ်းႁႅၵ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 2015

12 22 15 shan

*မၢႆတွင်း *ၼႂ်းသႆၢမႆၢၼႆႉမီးၶေႃႈမုၼ်းတႃႇ 33 လင်ႁိူၼ်းၼႂ်း 35 လင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢမ်းႁႅၵ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇဢၼ်တေႉမၼ်းၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                 +66 (0) 62- 941-9600   (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                  +66 (0) 94-638-6759    (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ