သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ-ၶႄႇလႄႈၶူင်သၢင်ႈ”ဝၢၼ်ႈၽီ”

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ-ၶႄႇလႄႈၶူင်သၢင်ႈ”ဝၢၼ်ႈၽီ”

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မႆၢ 02/2016

ဝၼ်းထိ 21/04/2016

တင်ႈတႄႇပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈသၢင်ႈတပ်ႉလႄႈသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸွမ်းလွႆလႅၼ်လိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ-ၶႄႇသေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊တၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 2016။

?

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၼၼ်ႉယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 100,000 လႆႈတႄႇ ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းသိူဝ် ၶဝ်ႈၸူးမိူင်း ၶႄႇ မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊ 2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၵ်းတပ်ႉ ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉတဵၵ်း တဵင် ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇႁိူၼ်း ၵဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်သေဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆလၢႆၵၢင်ၶၢဝ်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းမိူဝ်ႈပီၵၢႆ၊ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်လၢတ်ႈ ၼႄလွင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်းမတႃးႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်၊ တဵၵ်းတဵင် ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း၊ႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၵ်ႇတင်းတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆး ၸႂ် ယူႇ။လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၵၢင်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁႃတၢင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉလႆႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၸွမ်း။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ 20 ဝၢၼ်ႈပၢႆ (ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ လၢဝ်ႇ ၵၢႆးလႄႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵုင်းၸၢင်ႉ) ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉတိုၼ်းဝႃႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇသဝ်း တင်းပိုၵ်း၊ မၢင်တီႈ ၵေႃႈမီးၵူၼ်းယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းဢိတ်းဢွတ်း သေပႂ်ႉလူလွမ် တူၺ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈငဝ်းလၢႆးငၢႆး မိူၼ် ပွတ်းၸၢၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႊၵၢႆႊသေ ပိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈ ၸႂ်ဝၢင်းၽႅၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းပွတ်း တွၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ပွတ်းဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉတင်း ပိုၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၶၢင်ႉၶမ်ယူႇတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇသေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁွင်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ထုၵ်ႇတၢင်း ၵၢၼ်သင်၊ ၸိူဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇဢိုတ်းႁပ်းပႅတ်ႈမိူဝ်ႈပီၵၢႆတေမီးမွၵ်ႈ 20,000 ပၢႆ၊လႆႈပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉတင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းတႆးလႄႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃး ၸွႆႈလူလွမ်တူၺ်းထိုင်သေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႆႈသူၼ်ပိူၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။လိူဝ်ၼၼ်ႉၵမ်ႈၼမ်လႆႈၽၢတ်ႇၽႄၵၼ် သေ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်သေတီႈတီႈၼႂ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉသေၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၺႃးပၼ်ႁႃလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်း ယွၼ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ လႄႈတူင်ႇဝူင်း လုမ်ႈ ၾႃႉၶဝ်သႂ်ႇၸႂ်တူၺ်းထိုင်ပၼ်သင်။လွင်ႈႁၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈ UNOCHA (လုမ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉၵပ်းသၢၼ်ၸွႆႈ လိူဝ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်တႃႇၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း) ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2016 ၶဝ်သမ်ႉတူၺ်းၶၢမ်ႈ ပႅတ်ႈ တၢင်းႁႆၢႉၸႃႉၽေးၵိၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသေလၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇမီး4,000 ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈတႃႇၼလႄႈၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ်ၶဝ်ႁႂ်ႈႁႃတၢင်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈငဝ်း လၢႆးႁိပ်ႈ ၼႅတ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ-ၶႄႇၼႆႉယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လွင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉႁႃတၢင်းၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်း၊ဢမ်ႇၸႂ်ႉသိုၵ်းသေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတႄႇၶိုၼ်းၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်း ယဵၼ်ဢၼ်မီးၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေဢမ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ 2016)

တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝၢၼ်ႈသႅဝ်းပၢင်ႊထၢင်ႊ (ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ)

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉတိုၼ်းမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 151 လင်၊ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ပၢႆႈ မႃးယူႇတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉမီး 11 လင်ႁိူၼ်း။ ၵႃႈၼႆႈမီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်သူၼ် ဢွႆႈပိူၼ်ႈ (ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ)သေ သိုပ်ႇလဵင်ႉတူဝ်ၸႂ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။

ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈပၵ်းယူႇဝႆႉ။ တပ်ႉၼၼ်ႉပၵ်းယူႇၼိူဝ်ၵွင်းလွႆဢၼ်ယူႇတၢင်းၼိူဝ် ဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်တပ်ႉၶလယ 33။တပ်ႉၼၼ်ႉၸင်ႇႁႃမႃးတႄႇမွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇဝႆၢးပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈပီၵၢႆ (ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊ 2015) ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈၵႆႉၵႆႉၶၢမ်ႈၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးပိူဝ်ႈတႃႇသူႇၸႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵွပ်ႈဝႃႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်း ယူႇၸမ်လႅၼ်လိၼ်။မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 27/12/2015 ပီၵၢႆၼၼ်ႉၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉ။

ႁဝ်းၶႃႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝႆၢးဝၼ်းသေမိူဝ်းၸူးဝၢၼ်ႈႁဝ်း။ ၶႃႈၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶႃႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝႆၢးဝၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း 60 ၵေႃႉမႃးၸူးႁိူၼ်းၶႃႈ။ၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ (မၢၵ်ႇၽၢင်း)ၼႄၶႃႈ သေလၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်လႆႈ ထူပ်းႁၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းၶႃႈ။ ၶဝ်တိၺွပ်းၶႃႈႁူမ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းဝႃႈထႅင်ႈ သွင်ၵေႃႉၸိူဝ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဢွၼ်ၼႃႈ ၼၼ်ႉ။

ၶဝ်ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းၶႃႈသေဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉတႃၶႃႈ။ၵမ်းၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၶႃႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ရူတ်ႊသေႁေႃႈၵႂႃႇၸူးတပ်ႉၶဝ်တီႈ ဝၢၼ်ႈ ထႃႊသျုၺ်ႊထၢင်ႊ။

ၶဝ်ဢဝ်ၶႃႈၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈလုၵ်းၵေႃႉလဵဝ်။ၶဝ်ဢဝ်ၸိူၵ်ႈလဵၵ်းမတ်ႉၶႃၶႃႈဝႆႉ။ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉမႃးၸူး ၶႃႈ သေထၢမ်။ ၸွင်ႇသူၺႃးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ? ၸွင်ႇသူပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်? သိုၵ်းၶဝ်ယူႇတီႈလႂ်? မႃးထၢမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈၶႃႈတွပ်ႇ ဝႃႈၶႃႈဢမ်ႇ ႁူႉသင်။ ၶဝ်ပေႃႉၶႃႈၵူႈၵမ်း၊မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈဢဝ်တႃမိုဝ်းၶဝ်မင်၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈၶဝ်ထုပ်ႉ။ မၢင် ဝၼ်းၶႃႈ ပေႃးတၢႆ လိုမ်း လႄႈလိူတ်ႈတႅၵ်ႇလူင်းၸွမ်းႁူးၶူးၼင်ၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶႃႈလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်းၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇၶႃႈတီႈဝၢၼ်ႈယူၺ်ႊပႃႊ။ၵမ်းၼၼ်ႉၶႃႈၵေႃႈပႆ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း လႅၼ်လိၼ်။ ၶႃႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၼႃႇဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ၶႃႈလႆႈပႆမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇဝၢႆးၶဝ်ပွႆႇၶႃႈယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇၸႅတ်ႈ ထၢမ်လႄႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸိူင်ႉၼင်ႇၶႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၶဝ်ယင်းၺႃးဢဝ်ၽႃႈပၢတ်ႇ/ထိူဝ်ၸွမ်းႁူဝ်လႄႈတူဝ်ၶိင်း ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။

ဝႆၢးႁဝ်းၶႃႈလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ယဝ်ႉဝူင်ႈၼိုင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလူဝ်ႊၾႃႊၸိဝ်ႊဢႃယု 39 လႆႈထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း။ မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႃးမၼ်း။ မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။မိူဝ်ႈမၼ်း ပွၵ်ႈမႃးၸူးလႅၼ်လိၼ်ၾၢႆႇ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉၼႃႈတႃမၼ်းပေႃးမၢၼ်ႉ ၸမ်ႉၵႂႃႇ သဵင်ႈသေတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ပႃးပၢႆးၸႂ်ထႅင်ႈ။မၼ်း ယူႇထႅင်ႈ 3ဝၼ်းသေဝႆၢးၼၼ်ႉႁၢႆလၢႆၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ

လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈယူႇၸမ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၸႂ်းသူၼ် ႁႆႈၶိင်းၼႃး ႁဝ်း။ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈမီး လၢႆးလႆႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇဢွႆႈႁဝ်းမႃး။ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ်ယၢမ်ႈလႆႈတီႈဢႄႇသုတ်း မၼ်း 5,000 ယူၼ်ႊငိုၼ်းၶႄႇ တႃႇၼိုင်ႈ ပီပေႃးၶၢႆဢွႆႈယဝ်ႉ။ မၢင်ႁိူၼ်းယင်းလႆႈထိုင် 20,000 ယူၼ်ႊၵွၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉမီးမႃး သွင်ပီယဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တီႇဢွႆႈ/ ဢဝ်ဢွႆႈ။ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေ သိုပ်ႇယူႇလွတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႆႈ (မိူင်းၶႄႇ)ၼၼ်ႉလႆႈၶၢႆ ပႅတ်ႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူင်ႊသျီႊထူဝ်ႊ (လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ၶႃႈႁႅမ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁႅင်းလၢႆ လႄႈ ႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း) ၵူၼ်းၸၢႆးၸၢဝ်းၼႃးဢႃယု 58

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူင်ႊသျီႊထူဝ်ႊၼႆႉမီးၼႃႈႁိူၼ်း/ၶွပ်ႈၶူဝ်း 40 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင် သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး။ ႁဝ်းၶႃႈပိုင်ႈဢိင် ယူႇသဝ်းၵႃႈၼႆႈမႃးတင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈယူႇသဝ်း တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶျႃႊႁိူဝ်ႊပႃႊဢၼ်မီးဝႆႉတၢင်းၾႆၢႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး/မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။ တီႈၼၼ်ႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 17/10/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉမႃးသေၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ။ၶဝ်ဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉသေယိုဝ်းလွၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း  ၶဝ် ယႃႇတဵၵ်းၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ လိုၼ်းသုတ်းၶဝ်ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းတၵ်း တေလႆႈ ၶၢႆႉ။ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈသုမ်ႉသွင်းႁဝ်းၶႃႈ။ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႆႈတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ။

ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသေတႄႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈၼႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊ 2015။ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ 2015 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူင်ႊ သျီႊ ထူဝ်ႊသၢမ်ၵေႃႉပွၵ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၸႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း။ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မိတ်ႈ ပၢတ်ႇထိူဝ်ထိုင်တၢႆပဵၼ်ယီႊလၢဝ်ႊလႄႈလူဝ်ႊၶျႆၢႊၸူႊ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉဢႃယု ယူႇၼႂ်း 50 ပီ။ၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉယိလၢဝ်းဢိူဝ်ႊဢႃယု 30 ၵေႃႈလႆႈၺႃးမိတ်ႈပၢတ်ႇထိူဝ်၊ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇ ထိုင်တၢႆ။မၼ်းၸၢႆး ႁႃတၢင်းပၢႆႈပွၵ်ႈထိုင်တီႈ လႅၼ်လိၼ်။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2015 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁွင်ႉယၢင်ႊၸိင်ႊၻႃႊဢႃယု 50 ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းဝူဝ်းၵႂၢႆး တီႈ ဝၢၼ်ႈသေၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇတၼ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၵူၺ်းၵႃႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းႁိမ်းတိၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မၼ်း ၸၢႆးပွႆႇပႅတ်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆးမၼ်းသေလႅၼ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်။မၼ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ ၼႂ်းပၢင် သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈ ၽေး။မၼ်းၸၢႆးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄတေႉတေႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်တပ်ႉပၵ်း သဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း (ႁူင်ႊသျီႊထူဝ်ႊ)။ ၵႃႈၼၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ 150။ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတႄႉတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးၽႂ်လႂ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းၸၢႆးမၢင်ၵေႃႉမၢင်ပွၵ်ႈႁႃတၢင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁႃႁဵတ်းႁႆႈ ၼႃးယူႇ

ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉဢၼ်ႁၢမ်းပႅတ်ႈတင်းပိုၵ်း (ဝၢၼ်ႈသဝ်ႊလုၶျၢၼ်ႊ)

သင်ဝႃႈမီးၽႂ်လႂ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၶဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇတဵၵ်းၵိၼ်ႁႅင်းလႆၢ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵိၼ် ႁႅင်းလၢႆၼႂ်း ဝၢၼ်ႈႁဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် ၸိသင်ႇၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢဝ်မႆႉၵႂႃႇၸူးပၢင် သဝ်းတပ်ႉၶဝ်။သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ်ၸွမ်း တပ်ႉၶဝ်သေမႄးတၢင်းပၼ်ၶဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ် ယင်းတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢပ်ႇၶျေႃးၶဝ်ႈ ၼမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် ၶဝ်ဢဝ်မႃးတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉတေႃႉၶူဝ်းၶူဝ်လႄႈၶိူင်ႈၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ယႃႉလႅဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူၺ်ႊပႃႊ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူၺ်ႊပႃႊၼႆႉဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ယူႇသဝ်း ယဝ်ႉယၢမ်း လဵဝ်။မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 80 ပၢႆ၊ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉယဵၼ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းတင်းပိုၵ်းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈ-ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁဝ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်း၊ ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈႁဝ်း၊ သတ်း လဵင်ႉႁဝ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈၼွၼ်းၶႃႈၵေႃႈၶဝ်ယင်းဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသျုင်ႊတဵဝ်ႊဢၢႆႊ (လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆလၢႆ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးဢႃယု 61

ႁဝ်းၶႃႈပၢႆႈၸူးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢွၼ်တၢင်းသုတ်းမိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃး။မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ပၢႆယူႇဝႆႉတီႈ ၼႆႈ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ဢႄႊပရိူဝ်ႊ 2015 ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁိမ်းႁွမ်းတီႈၼႆႈ (တီႈလွႆ ၼၢၼ်ႊထဵၼ်ႊမိူၼ်ႊ) ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်း ႁိမ်းပၢင် သဝ်းၼႆႉသေႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶၢႆႉထႅင်ႈ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉမွၵ်ႈသၢမ်လိူၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပေႃးမီး ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်း ၼႆႉၼမ် ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းမီး 13 ၼႃႈႁိူၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ လႄႈၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတၵူၺ်း။ၵူၼ်းၸိူဝ်း ပွင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းတေၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈယူႇတီႈၼႆႈယွၼ်ႉၸမ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃး လုၵ်ႉၵႃႈ ၼႆႈၵႂႃႇလႆႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸၢင်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တေမိူဝ်းၸူးဝၢၼ်ႈႁဝ်းဝႆႉယဝ်ႉ။လိူဝ် ၼၼ်ႉၶဝ်ယင်းဢဝ်မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉမိူဝ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 15 ၵေႃႉၼိုင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉမိူဝ်းသူႇၸႂ်းလဵင်ႉလူဝူဝ်းၵႂၢႆးမၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈ လႅၼ်လိၼ်။ၵႃႈၼၼ်ႈၵႆတီႈၼႆႈ မွၵ်ႈ 10 ၼႃးထီးၵူၺ်း။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းတႄႉလႅၼ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း ၸူးပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယဝ်ႉ ၶႃႈၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်း 4 ၵေႃႉၵႂႃႇၸွႆႈၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ မၼ်းၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇဢဝ် ၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၼႃးသၢၼ်ႈသေလႆႈတႅပ်းၶႃ ပႅတ်ႈ။မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းႁူင်ႊသျီႊထူဝ်ႊၵူၺ်းၵႃႈလႆႈယူႇ သဝ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈလၢဝ်ႁိူၺ်ႊၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။

ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈမိူဝ်းၸူးဝၢၼ်ႈၶႃႈမီးပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈဢမ်ႇ ႁတ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၼၼ်ႈလႆႈႁၢႆ လၢႆ ပႅတ်ႈမိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျပူၼ်ႉမႃး။ မီးထဝ်ႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 90 လႄႈလၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းဝၢင်ႊ လၢဝ်ႊ လိဝ်ႊၵေႃႉ ဢၼ် ဢႃယုလႆႈ 20 ပီ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၼႆၢးလၢၼ်ယူႇပႂ်ႉဝႆႉပိူဝ်ႈတႃႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင်ႁိူၼ်းယႄးၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢဝ်ႁၢႆလၢႆ ပႅတ်ႈ။ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ႁပ်ႉ ႁူႉၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလွင်ႈတၢင်းၶဝ်၊ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းတႄႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈၶဝ်တိုၼ်းၺႃးၶႃႈ တၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျပီၵၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်း ၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်ႈၸူးသျုင်ႊ ၻႅဝ်ႊ ဢၢႆႊၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸူႊၽိင်ႊဢႅၼ်ႊ (ဢႃယု 30) ၶျိ လၢဝ်ႊသၼ်ႊ (ဢႃယု 60)လႄႈဝၢင်ႊမႃႊလိဝ်ႊ (ဢႃယု 25)။ ၶဝ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းသေဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၶႃႈၵေႃႈယင်းလွမ်ဝူၼ်ႉဝႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉတေၵိုတ်းယူႇႁႃႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၸွင်ႇဢီသင်တေၵိုတ်းၼႂ်းမၼ်း ယူႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁူႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၵႃႈၼၼ်ႈမီးပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ယူႇဝႆႉသေဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ် ႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢႃယုယႂ်ႇလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵႃႈၼႆႈတႄႉပဵၼ်လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယဝ်ႉ။ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်တီႈပိူၼ်ႈ ၸွႆႈ ထႅမ်မႃးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးသင်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ႁဝ်းၵႃႈလႆႈႁႃတၢင်းယူႇလွတ်ႈႁႃၵၢၼ် ငၢၼ်း သေ ႁဵတ်းႁႃ လဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၼႆႈသမ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈဢၼ်ယူႇ ၼႂ်း ပၢင်သဝ်းၼႆႉသေၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆဢၼ် ယူႇႁိမ်း ႁွမ်းၼႆႉသေၵိၼ်လဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝၢၼ်ႈဝႃႊၸိုဝ်ႊၶျႆၢႊ (လူလၢႆၼၢင်းယိင်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ) ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၼႃးဢႃယု 40

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉယၢမ်ႈမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 60 ပၢႆၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၵိုတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢႆး ၵူၺ်း ၊ၼၢင်းယိင်းတႄႉဢမ်ႇႁတ်းယူႇၵႃႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် မိူဝ်ႈပီၵၢႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း (ဝႃႊၸိုဝ်ႊၶျႆၢႊ) လႆႈထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မေႊမိူဝ်ႈပီၵၢႆ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ဝၢၼ်ႈသေၶိုၼ်းလၵ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵေႃႉပဵၼ် ၽူဝ် သမ်ႉ ၵႂႃႇၸႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းပွၵ်ႈၵႂႃႇၸႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉၼိူဝ်လွႆပႃႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉႁၼ်မၼ်းၼၢင်းသေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 4-5 ၵေႃႉလူင်းမႃးၸူးမၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်း။ဝႆၢးၼၼ်ႉ 10 ဝၼ်းလိူင်ႈ လၢဝ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၸွမ်းၼၢင်းယိင်းတၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ် ဢႃယု 50။ မၼ်းၼၢင်းပွႆႇဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်း ၼၢင်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေပွၵ်ႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယႄးမၼ်းၼၢင်း။ သိုၵ်းၶဝ် ႁၼ်မၼ်းၼၢင်းလႄႈလူင်းမႃးၸူးၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်း ၼၢင်းၼႂ်း ႁိူၼ်းၶဝ်။

ၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 40 ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈလၢဝ်ႊရႅၼ်ႊၶျႆၢႊၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼႂ်း လိူၼ် ဢေႃး ၵၢတ်ႊပီၵၢႆ။ မၼ်းၼၢင်းပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းသူႇၸႂ်းလွင်ႈ လုသုမ်းႁိူၼ်းယႄးသေပွႆႇဝႆႉၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈလူင်းမႃးၸူးမၼ်းၼၢင်းသေၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း။မၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈသေၵႂႃႇၸူးႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈသေလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်မႃးမၼ်း။

ၵူၼ်းၸၢႆးၸၢဝ်းၼႃးဢႃယု 73

ၶႃႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇမၢၼ်ႈ) တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ၶႃႈမီးဝႂ်သီၶဵဝ် “ဢၼ်မီးသၢမ်တူပ်ႉ” (ပဵၼ်ဝႂ်ထတ်း ထွင်ဝႂ် ၵပ်း တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း)။ ဝႂ်ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ၶႃႈမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်မေႊ 2009။ တီႈတႄႉမၼ်းပေႃႈမႄႈၶႃႈမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈတဵမ် တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈၶႃႈၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ပၼ်ၶႃႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းသင်။ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ငိူၼ်ႈငဝ်ႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈလႄႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ပႃးဝႆႉၼႂ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သၢမ်တူပ်ႉ

မၢႆတွင်း*ဝႂ်သီၶဵဝ် “ဝႂ်သၢမ်တူပ်ႉ” ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးသေဝႂ်သီၶွင်ႇ “ဝႂ်သၢမ်တူပ်ႉ” သမ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ၼၢင်းယိင်း။ ၼႂ်းဝႂ် ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈၽူႈၵေႃႉယိပ်းထိုဝ်ဝႂ်ၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းတႃႇလႆႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းမီး ၶေႃႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ လႄႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်း ၽိတ်းၼႂ်းဝႂ်ၼၼ်ႉဝႆႉပႃးထႅင်ႈသင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်။ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ယိပ်းထိုဝ်ဝႂ် ၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁၢႆးငၢၼ်းၼႄၸဝ်ႈ ၼႃႈ တီႈၶဝ်သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇတၢင်း ပူၼ်ႉ လိူဝ်ၼိုင်ႈလိူၼ်။ၽူႈၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉတေလႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၽိတ်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈသွင်ပီၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင် +66 (0) 62- 941-9600 (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

လွၼ်ႉၼုမ်ႇၸဵင် +66 (0) 63- 838-9029 (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ