သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 5/10/2020

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆးRCSS/SSA ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/9/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆးႁိမ်းတိၼ်လွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းဢဝ်ၽႃႈယၢင်ပူၵ်ႉတႃယဝ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်သၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သူင်ႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းၵႃႇတိၵ ဢႃယု 58၊ ၸၢႆးၼူၺ်ႇ ဢႃယု 30 လႄႈၸၢႆးၼေႇမိၼ်ႇတ ဢႃယု 30 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆးႁိမ်းတိၼ်လွႆတွၼ်းသေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈၵေႃႉတီႈတပ်ႉလွႆတွၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉတိမတ်ႉ ဢဝ်ၽႃႈယၢင်ပူၵ်ႉၼႃႈတႃယဝ်ႉ တိၼ်ပိတ်ႉ၊ ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ လုင်းၵႃႇတိၵ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉတီႈႁူဝ်မွၵ်ႈ 15 ၵမ်း၊ ၸၢႆးၼူၺ်ႇၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းႁူဝ် 10 ၵမ်းလႄႈ ၸၢႆးၼေႇမိၼ်ႇတ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းႁူဝ်လႄႈတူဝ်မွၵ်ႈ 15 ၵမ်း။

ၽွင်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ “ပဵၼ်သိုၵ်း RCSS ၸၢင်ႈသူမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းႁႃႉ? ၸၢင်ႈသူမႃး ၵေႃႉၵႃႈႁိုဝ်?” ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 4:30 သေလႆႈ ၵႂႃႇယူတ်းယႃႁွႆးၸဵပ်းၶဝ်တီႈၵေႇသီႇ/ ၵေး သီး။

လုင်းၵႃႇတိၵ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၶမ်းဢူး လႄႈပႃႈ ၶမ်းဢူး၊ ၸၢႆးၼူၺ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသိင်း လႄႈ ပႃႈပိၼ်း၊ ၸၢႆးၼေႇမိၼ်ႇတ သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်း ၵႃႇတိၵ လႄႈပႃၶွင်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈလွႆတွၼ်းပဵၼ် ၶလရ 294 (ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ တႃႈသၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ) တင်းတပ်ႉ ၶမရ 575 (ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ)။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဢွင်ႇလုၺ်ႇ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉလွႆတွၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ထိုင် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈတိမတ်ႉဝႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉဢၼ် RCSS သူင်ႇမႃးႁႃ ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၶဝ်တီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉၼႆသေ ၼႄးပႃးဝႃႈ RCSS ပဵၼ်ၽၢႆႇသေႇယူင်းပူင်းယႃႉၶႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွႆတွၼ်း ပဵၼ်လွႆလမ်ႇလွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်တီႈ RCSS/SSA ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်မျၢတ်ႉ ပီၼႆႉဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ။ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးပုတ်ႈပၵ်းတပ်ႉတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၵမ်းတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶၢၼ်းမႆႉတႃႇလွမ်ႉတပ်ႉ မႄးတပ်ႉမႂ်ႇၼိူဝ်လွႆတွၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/7/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 294 လူင်းလွႆ တွၼ်း မႃးသေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်း ထူဝ်ႈသီႇလမ်း-ထူဝ်ႈ လုင်းၼၼ်ႇတ၊ ထူဝ်ႈလုင်းၵိဝ်ႇ၊ ထူဝ်ႈလုင်းၵုင်ႇတလ လႄႈထူဝ်ႈ လုင်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ် တီႈႁမ်းငၢႆးသေ ဢဝ် ၶိုၼ်ႈ သူင်ႇပၼ်ၶဝ်ႁႂ်ႈထိုင်ၼိူဝ်လွႆတွၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/8/2020 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶမရ 575 ၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် သွင်လမ်း။ ထူဝ်ႈ လုင်းသၢင်ႇၶမ်းလႄႈထူဝ်ႈလုင်းမွင်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶဝ် တီႈႁမ်းငၢႆးထိုင်လွႆပႅၵ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ် ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၼိုင်ႈလမ်း 20,000 ၵျၢပ်ႈ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း         +66: 97-173-1530                       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ