သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇ SSPP/SSA

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မႆၢ 03/2016

ဝၼ်းထိ 01/06/2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇ SSPP/SSA ႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး

ၽွင်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပီ 2016 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းႁႅင်း ထိုင်ၶၵ်ႉၵၢၼ် ၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင် သိုၵ်း (War crime) ၽွင်းၶဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းၸမ် တီႈတေသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/05/2016 သိုၵ်မၢၼ်ႈသီႇတပ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 500 လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ 325၊ 502၊ 503 ႄလႈ 114 ဢမ်ႇပၼ် ၾၢင်ႉ သင်သေ လေႃႇတိုၵ်းၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တၢင်း ၸၢၼ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈယဝ်ႉ သေ ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆသိပ်းပီ။

ဝႆၢးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်းၸွမ်းမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 13/ 05/2016 သေပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လႄႈၽွင်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 23၊ ၶမယ 501၊ 504၊ 115 ႄလႈ 17 မွၵ်ႈ 1,000 လႆႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆလႆႈ ပိုၼ်ႉ ပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၵမ်းၼႆႉ ၽွင်းၶဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း 43 ၵေႃႉႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းယိင်း၊ တဵၵ်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉ ၶႄတူဝ်ၶဝ်၊ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် (ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်) တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 3 ၵေႃႉ လႄႈမီး ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉဢၼ်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃလၵ်းထၢၼ်မၼ်း။

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ

ဝၼ်းထိ ၽူႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် လႆၢးပူၼ်ႉပႅၼ် ဢွင်ႈတီႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်
 11-12/05/2016 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 30 ၵေႃႉ (ဢိၵ်ႇ ပႃးၼၢင်းယိင်း) တဵၵ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်း ႁူဝ်ႉ ၶႄတူဝ်ၶဝ် လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈ ၽႃႉလိူမ်ႈ
13/05/2016 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ လဵဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ႁၢဝ်ႉ ႁႅင်း ယူႇၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇ ပွႆႇ လူင်းၸူး လႄႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး
14/05/2016 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ (တႃႇ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉယဝ်ႉ) ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်း ပၵ်း ႁၢမ်းပိူင် (ၽဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း) ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ ၵျွၵ်းမႄး
14/05/2016 မွၵ်ႈ 97 လင်ႁိူၼ်း ယႃႉၵွႆ ယွင်သိမ်းၶဝ်ႈ ၶွင် ၵိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် တၢင်ႇ ၸိူဝ်း၊ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ႁိူၼ်း 2 လင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ၊ ဢႅၵ်းၵျီး လႄႈဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင်
18-19/05/2016 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ တဵၵ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉ ၶႄတူဝ် လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၵႂႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင်
20-21/05/2016 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ (ႁူမ်ႈ ပႃး ပူႇၵႄႇ) တဵၵ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ ၶႄတူဝ် လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် ၵႂႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ
20/05/2016 ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ (ယင်းပႆႇ ၸၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း) ၶႃႈႁႅမ်ႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင် (ၽဝ်ပႅတ်ႈတူဝ်တၢႆ) ဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင်

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဢၼ် သမ်ႉပေႃးထိုင်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽိတ်း ပူၼ်ႉ ပႅၼ် ပိူင်သိုၵ်းၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၵေႃႉႁဵတ်းၽိတ်း/ ၵေႃႉပူၼ်ႉ ပႅၼ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉယူႇ။

တူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၸိၸမ်ႈထတ်းသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း လႄႈၵၢၼ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇႁၢႆႉၸႃႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉယူႇ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈ တႆးႁဝ်း ၶႃႈ ငိၼ်းၼႅင်ၸႂ်ၸွမ်း ၶၢဝ်းတၢင်းတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းယူႊရူပ်ႊဢၼ်လေႇယဵမ်ႈသီႇပေႃႉ (ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၵျွၵ်းမႄး) မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/05/2016 လွင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈသေႉၼေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေၸိူဝ်ႉသေပိူင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉႄလႈ တၢင်း ႁဵတ်း ႁၢႆႉၸႃႉလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈၼေသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၼႄပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းဢွင်ႈတီႈၽၢႆ ယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတိုၼ်းဝႃႈဢွၵ်ႇသဵင် သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉသေ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် လႆႈၵိူတ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈသၢႆငၢႆလႅပ်ႈတိုၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ တႃႇလွင်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈၸွမ်း ၶူင်း ၵၢၼ်ၼႆႉ လႄႈၽၢႆတၢင်ႇ ဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းသဝိတ်ႊၸလႅၼ်ႊ၊ ၵျိူဝ်ႊမၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝူၺ်ႊ၊ ၵျပၢၼ်ႊ လႄႈ ၶႄႇၶဝ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉပၼ်ႁႅင်း(လူင်းတိုၼ်း) ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၽိတ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝၼ်းထိ 11-20/05/2016

ၵူၼ်းမိူင်း 30 ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်

ဝၼ်းထိ 11/05/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႃးမူၼ်း ဢိူင်ႇၵုင်းၼိဝ်ႉ 30 ၵေႃႉသေ ၸိ သင်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ၼမ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈၽႃႉလိူမ်ႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းသိုၵ်းၶဝ်။

ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈတႄႇၶၢဝ်းတၢင်း ယၢမ်း 07:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းထိ 11/05/2016 လႆႈပႆၼမ်းတၢင်းၵႂႃႇ တင်းၶိုၼ်း တင်းဝၼ်း တေႃႇပေႃးထိုင်ဝၢၼ်ႈၽႃႉလိူမ်ႈ ယၢမ်း 09:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ သေ ၸင်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇပွႆႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈလဵင်ႉၼမ်ႉသင်။ မၢင်ၸိူဝ်း ယင်းလႆႈ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉတေႃႉတဵင်ႇထူင်ပိူဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/05/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈယူႇ ၼိူဝ်ႁိူဝ်း မိၼ်မႅင်း မီႈၶဝ်သေဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇလူင်းလႄႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးၸႂ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လုင်းဢွင်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်းၵျီး ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈသူၼ်မၼ်းဢၼ်မီး ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၽွင်းမၼ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ႁိူဝ်းမိၼ်မိၼ်မႃးၼိူဝ်ႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းႁႆႈမၼ်းမႃးယူႇတီႈပၢင်ႇပဵင်း သေမုင်ႈတူၺ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ယူႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉႁၼ်မၼ်းသေဢဝ်မၢၵ်ႇ ပွႆႇလူင်းၸူးမၼ်းသၢမ်လုၵ်ႈလႄႈဢဝ်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၸူးမၼ်း။ ၵၢမ်ႇ လီ လႄႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းတေႉတေႉ။ မၼ်းလႅၼ်ႈမိူဝ်းၸူးပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈမေးမၼ်းသေ လၢတ်ႈ ၼေလွင်ႈတၢင်းမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈတင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး မၼ်းၼႆႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇတွင်း ဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးမၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်းသွင်ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉသေဢဝ်ၾႆးသျွတ်ႉ လႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ တပ်ႉ 504 တိၺွပ်းလႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃႈၵေႃႉၶၢဝ်းတၢင်းသွင် ၶိုၼ်းသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႁၢပ်ႇၶျေႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉ

  1. ၸၢႆးသိင်ႇ ဢႃယု 28 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး
  2. ၸၢႆးပၼ်ၸိတ်တ ဢႃယု 36 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး
  3. ၸၢႆးၼၼ်တိယ ဢႃယု 36 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး
  4. လုင်းမွင်ႇၵၢၼ်ႇ ဢႃယု 40 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်းၵျီး
  5. ၸၢႆးသုၸေယ ဢႃယု 45 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီးၵမ်ႉၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းပၢင်ႇလေႃႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 12-13/ 05/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီးသီႇၵေႃႉ ၸၢႆးသိင်ႇ၊ ၸၢႆးပၼ်ၸိတ်တ၊ ၸၢႆးၼၼ်တိယ လႄႈလုင်း မွင်ႇၵၢၼ်ႇ ၶဝ်သီႇၵေႃႉၼႆႉ ယူႇဝႆႉပႂ်ႉလူလွမ်တူၺ်း ႁိူၼ်းယေး။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈႁူၼ်ႈပၼ်းမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ဢၢင်ႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႇလေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉပႆ ၽၢတ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝတ်ႉၼမ်ႉၽၢတ်ႇၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃးသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈထုၵ်ႇ တိ ၺွပ်း။ တီႈၼၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီး မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉယူႇဝႆႉတီႈ ၼမ်ႉၽၢတ်ႇ ၽွင်းၼၼ်ႉ။

ၽွင်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸၢႆးသုၸေယ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇတီႈပၢင်ႇလေႃႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းပွႆႇဝူဝ်းၵႂၢႆးမၼ်းတီႈႁိူၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉပႆၽၢတ်ႈၵႂႃႇ တၢင်း ဝတ်ႉၼမ်ႉၽၢတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈၵေႃႉၼႆႉ လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိတ်ႉလႄႈဢဝ်ၶွၼ်ႉ၊ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ် မိတ်ႈထိူဝ်ၶဝ်ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢမ်ၶဝ် ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸွင်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်း တႆး ၼႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးၼၼ်တိယလႄႈၸၢႆးသုၸေယ လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးသျွတ်ႉ ၸွမ်းတူဝ်ၶဝ်သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းပေလင်သေဢဝ်သိၼ်ႈမတ်ႉပူၵ်ႉတႃၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၶင် ၶဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းသွင်ႇၾႆးဝတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈလဵင်ႉၼမ်ႉသင်။

ၸၢႆးၼၼ်တိယ လၢတ်ႈၼႄတူဝ်ထူပ်းမၼ်းဝႃႈ ” သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၸွမ်းၶေႃးၶႃႈလႆၢလၢႆၵမ်း။ ၶဝ်ဢဝ်သူၼ်ႈ ၵွင်ႈ သွင်ႉပၼ်ၼႃႈတႃ၊ ၶူးလင်၊ ၵႅမ်ႈလႄႈသူပ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၾႆးသျွတ်ႉ တၢင်းလင်ၶႃႈ၊ ႁူဝ်မႃႇၶႃႈၶွၼ်ၶႂႃ၊ ၸွမ်းဢူၵ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉထုပ်ႉပၼ်ၼႃႈၶႅင်ႈၶႃႈသေမတ်ႉတိၼ်မတ်ႉမိုဝ်းၶႃႈ။ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉတႃၶႃႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ တႄႉ သူပ်း ၶႃႈၵေႃႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်။ သိူဝ်ႈၶူဝ်းၶႃႈၵေႃႈၼုၵ်းၵူဝ်ႈလိူတ်ႈၵူဝ်ႈယၢင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။  တႃၶႃႈၵေႃႈၸဵပ်း။ ၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လပ်းၼွၼ်း တႃႇသွင်ၶိုၼ်း” ၼႆ။

ထိုင်ၼႂ် ဝၼ်းထိ 16/05/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်တိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၵ်ႉတႃ၊ ၺႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်လႆႈပႃးထူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၼမ်ႉၼၵ်း မီးမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ၶဝ်လႆႈၺႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉပႆတၢင်းလုၵ်ႉ ဢဝ်ဝတ်ႉၼမ်ႉ ၽၢတ်ႇ ၵႂႃႇၸူးဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ (ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 5 ၵီႊ လူဝ်ႊ မဵတ်ႊ=3 လၵ်းပၢႆ) ၸင်ႇတေၵီႈပၼ်သိၼ်ႈပူၵ်ႉတႃၼၼ်ႉၶိုၼ်း။ တႃႇတေ လႆႈထုၵ်ႇပွႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႆႈယိုၼ်ယၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႉတေႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ၼႆၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပွႆႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼၼ်ႇတိယၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄး ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း သၢမ်ၵေႃႉ ၼင်ႇႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉမီးယူႇတၢင်းၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လေႃႉ၊ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင်။ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ်မီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ဢႃယု ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ ၼႃႈႁိူၼ်း
1 ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ (ႁွင်ႉ) ဢႃၸိင်ၼ မၢႆၵပ်းတူဝ် 13/ ၵမၼ (ၼၢႆႇ) 110825 27 လုင်းပၼ် ပႃႈၺိင်ႇ မေးၼၢင်း -ဢေးၶမ်းသႃႇ ဢႃယု 23 မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 10 လိူၼ်
2 ၸၢႆးဢၢႆႈမၢတ်ႈ (ပီႈဢၢႆႈၸၢႆး ဢၢႆႈၼွင်ႉ) မၢႆၵပ်းတူဝ် 13/ၵမၼ (ၼၢႆႇ) 090608 30 လုင်းပၼ် ပႃႈၺိင်ႇ မေးၼၢင်း- ဢေးပူး ဢႃယု 23 မီးလုၵ်ႈၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ (ၵေႃႉၼိုင်ႈ 7 ပီ၊ ထႅင်ႈသွင် ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၽႃၽေ
3 ၸၢႆးဢၢႆႈတိင်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသု ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၼ်ႈတွင်ႉၵၼ်တင်း ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ လႄႈၸၢႆးဢၢႆႈ မၢတ်ႈ မၢႆၵပ်းတူဝ် 13/ၵမၼ (ၼၢႆႇ) 130401 26 လုင်းၶူဝ်ႇ ပႃႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈ မေးၼၢင်း- ဢေးၶမ်းပူး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/05/2016 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢႃၸိၼ်ၼ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈၵွင်ႇၵေႃႈ ပွင်ႇတၢင်းလွတ်ႇၶေႃး ၽွင်းဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ သူင်ႇပၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်းၵျီး။ မၼ်းၸၢႆး မီး ၾူၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈသေထူဝ်းႁႃပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးမႃးၸွႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉပီႈဢၢႆႈမၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈ မၢတ်ႈလႄႈတင်းပီႈၼွင်ႉၶႅၼ်ႈတွင်ႉၶဝ်ၸၢႆးတိင်ႉ ၶီႇတင်းရူတ်ႊၶိူင်ႈသေဢၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မၼ်း။ ၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်မၼ်းသွၼ်ႉ ရူတ်ႊ သေ ၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈမႃး တၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ ယဝ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵိုတ်းလႄႈ တိ ၺွပ်း ဝႆႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၢတ်ႇၵမ်ႈ ၽွင်ႈ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ႁူၵ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၼမ်းတၢင်း ၵႂႃႇ ၸူး ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၵႂၢင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ၽွင်းၶဝ် ပႆၽၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵွင်တဝ်ႈ ၵူၼ်းသၢမ် ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ၵွင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈၵၢၼ်ႈလႅင် ၼႂ်းၵႄႈ ၼမ်ႉ ၽၢတ်ႇ လႄႈပၢင်ႇလေႃႉ။ ၽွင်းၶဝ်ႁွတ်ႈထိုင် ပၢင်ႇလေႃႉ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်း ၶႆႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈ ၼၼ်ႈသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တီႈၼၼ်ႈတွင်းလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင် ၵႂၢင်သၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ၾူၼ်း ႁွင်ႉႁႃပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢဝ်ထူဝ်ႈသေၵႂႃႇတူၺ်းတီႈ ၵွင်တဝ်ႈ။ ၶဝ်ပွႆႇ ၵွင်တဝ်ႈ ဝႆႉတေႃႇ ထိုင် ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းထိ 20/05/2016 သေၸင်ႇတေၶိုၼ်းၵဵပ်းဢဝ်လုပ်ႇ ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉ ပၢင်ႇလေႃႉ။ ဝၼ်းထိ 21/05/2016 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ၸႃႉ(ပၢင်မႃႇသႃႇ)လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇပၼ်ၶဝ်။

လွင်ႈယႃႉၵွႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢမ်ဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၵ်းယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ (ဢၼ်မီး 40 လင်ႁိူၼ်း) ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉႁိူၼ်းၼိုင်ႈသေ ယႃႉၽၵ်းတူ ႁိူၼ်း လႄႈယႃႉၵွင်ယွင်ၶဝ်ႈယႄးၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၶဝ်ယႃႉ ပႅတ်ႈ ထူင် ၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈပုၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇ ၼိူဝ် လိၼ် သဵင်ႈမူတ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢဝ်ၵိူဝ်သႂ်ႇၼႂ်း ထၢင်ၼမ်ႉ မၼ်း ၶိူင်ႈ ရူတ်ႊၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈ ဝတ်ႉလႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ။

ၽွင်းဝၼ်းထိ 14-16/05/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလႅဝ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး (ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 25) လႄႈဝၢၼ်ႈ ဝူဝ်းလူင် (ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 32) မိူၼ်ၼႆထႅင်ႈ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင် ၼႆႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်လင်လႆႈထုၵ်ႇ ၽဝ်ပႅတ်ႈထႅင်ႈသေ ရူတ်ႊၶိူင်ႈလႄႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈၺႃးယႃႉၵွႆထႅင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ 6 ၵေႃႉ လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၼမ်းတၢင်း လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇ လေႃႉ ၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် ဢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 9 လၵ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၼမ်းတၢင်း ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉၵႂႃႇတင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉသင်။ ထိုင်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇၶဝ်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/05/2016 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉလႄႈပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ ဢူးတေႇဝိင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 100 ၵေႃႉတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ၼမ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ။ ၶဝ်တႄႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 2:00 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သေႁွတ်ႈ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5:00 ၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းထိ 21/05/2016။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ် ၼမ်ႉသင်။ ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

ၼႂ်းၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉပဵၼ် ၸၢႆးမျိၼ်ႉ ဢႃယု 35 လႄႈၸၢႆးၸၼ်တိမႃ ဢႃယု 32။

ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈၵေႃႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12-13/05/2016 ၼၼ်ႉ မီးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင်။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ။

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ဝၼ်းထိ 20/05/2016 ဝႆၢးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၶူဝ်း ၶွင်ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ သေ ႁိူၼ်းသွင်လင်လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ။ ၵွင်တဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း မေႃယႃ လုင်းသေႃးပေတလႄႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်ပႃးၶၢပ်ႈတဝ်ႈတူဝ်တႆၢသွင်ၵေႃႉ။

တီႈလင်ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ ၼႂ်းလုၵ်းထၢင်ၽၢႆႈၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃးၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽဝ်ပႃး။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆဢၼ်ထုၵ်ႇၽဝ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်တီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 15 ၼႃးထီး ပေႃးပႆလုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ သေ မီးဝႆႉတီႈၶၢင်ႈတၢင်း။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉယင်းပႆႇၸၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈႁၢႆလၢႆဝႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 13/05/2016 သေ လွမ်ၵူဝ် ဝႆႉဝႃႈ ယူဝ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်။

  1. ၸၢႆးၵျေႃႇလူၼ်း ဢႃယု 40 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင် (ပေႃႈမႄႈ လုင်း လၢႆးၶမ်း ၼႆၢးတိ)
  2. ၸႆၢးပေႃႇ ဢႃယု 23 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလူင် (ပေႃႈမႄႈ လုင်းၸေႃး ပႃႈၺုၼ်ႉ)
  3. ၸၢႆးထုၼ်းသူၺ်ႇ ဢႃယု 33 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵီး (မေးၼၢင်း ၼၢင်းသႅင်လႃႇ)
  4. ၸၢႆးၵေႃး ဢႃယု 22 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် (ပေႃႈမႄႈ လုင်းသၢင်ႇထုၼ်း ပႃႈထုၼ်း)

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်        +66 (0) 62- 941-9600   (ဢင်းၵိတ်း၊တႆး)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ         +66 (0) 94-638-6759   (ဢင်းၵိတ်း၊မၢၼ်ႈ)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ