ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ဢွၼ်ၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်ဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ် ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 12/10/2021

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ဢွၼ်ၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်ဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ် ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး လႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇ ၼႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တေၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႃးႁုၵ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပိုၼ်ႉတီႈတေၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 850 ဢေႊၵႃႊ ၼိူဝ်တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး တင်းသွင်ၾၢၵ်ႇ ၾင်ႇ မႄႈၼမ်ႉပၢင်၊ ယူႇၼႃႈတၢင်းတူၵ်း ႁၢင်ႇယၢၼ်ထၢင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၵဝ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၼၼ်ႉၼိုင်ႈ လၵ်း၊ ယွၼ်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇတင်းသဵင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပၢႆႈႁႃ တႄႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ယွၼ်ႉမီးၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇတႂ်ႈလိၼ်မိူင်း ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈႁိူၼ်း ယႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆး လွင်ႈတေ သုမ်းတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၺ်း ၶဝ်ယင်းလွမ်ၵူဝ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢၼ်တေယႃႉလႅဝ်ၶူင်း သၢင်ႈမႄႈၼမ်ႉပၢင်၊ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်လႄႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်တႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉပၢင် ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 14 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,000 ပၢႆ လႆႈပိုင်ႈဢိင်မႄႈၼမ်ႉ ပၢင် သေႁဵတ်းႁႆႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်လႄႈ ၼႃး လၢႆႁဵင် ဢေႊၵႃႊ လဵင်ႉတူဝ်ၸႂ်မႃး။

မႄႈၼမ်ႉပၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉယႂ်ႇလူင် မႄႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၸူးမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေ ပဵၼ် မႄႈၼမ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်မၼ်း။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်မႂ်ႇၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/5/2021 မိူဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႃးႁုၵ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 15 ၵေႃႉမႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ်လူင်းလၢႆး မိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသိုပ်ႇၶုတ်းႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼိူဝ်လိၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းမူင်ႈ ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶဝ် ၼၼ်ႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်းသေ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၢႆၽၢင် (မတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၶဝ် ၵႂႃႇႁူမ်ႈ ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လုင်းၸၢႆးၵူမ်းသႃႇ ႁွင်ႉ လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇသေႃး လၢတ်ႈတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၶႂ်ႈမႃးယွၼ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃးၼႂ်းသူၼ် သူ ၸဝ်ႈ တႃႇ 2 ထတ်း (ပေႇ) ၼႆ သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းလၢႆးမိုဝ်းပွမ်တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇ ယွမ်း လူင်း ပၼ်ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢွင်ႇၵူဝ်ႇလတ်ႉ ဢၼ်ယူႇ တီႈ ထၢင်ထၢၼ်ႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးဢဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/5/2021 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ မိူင်းႁႃႉ လွင်ႈဢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶိုင်ယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇ ၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းၼႃး ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ဢၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸၢင်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းလုလႅဝ်

တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 18/9/ 2021 ဝၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈႁွင်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တီႈႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွင်ႇၵူဝ်ႇလတ်ႉ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ လႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶဝ်လူင်းလၢႆး မိုဝ်းၽွမ်ႉၸွမ်းၶဝ် တႃႇသိုပ်ႇ ၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃထၢၼ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃးၶဝ်ထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ ၼႃး ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇ လူင်း ၶႂ်ႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ၵေႃႈ ယဝ်ႉ ၼႆ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁဝ်းၵူၺ်း၊ ငိုၼ်းဢၼ်သူ တေပၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင် မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တေႃႇၸူဝ်ႈ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈႁဝ်း ၶႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်လႆႈၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ႁႆႈ ၶႅင်းၼႃး ပိူဝ်ႈ ပဵၼ်တႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးၵူမ်းသႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႃးႁုၵ်ႇ ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၵေႃႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၾၢႆႇၵူၼ်း မိူင်း။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၸၢႆးပွမ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးႁူမ်ႈတင်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းပီ 2020 လႄႈၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၽွင်းၼၼ်ႉ။

ႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 14 ဝၢၼ်ႈႁိမ်းတီႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶုတ်းထၢၼ်ႇမႂ်ႇ

ၶပ်ႉမၢႆ တၢင်းႁွင်ႇပၢင် လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁႆႈ ၼႃး (ဢေႊၵႃႊ) သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ဢေႊၵႃႊ) သူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် (ဢေႊၵႃႊ)
1 ဝၢၼ်ႈလူင် 42 195 735 432 1,250
2 ဝၢၼ်ႈၵျွင်း 34 170 398 120 1,250
3 ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ 43 225 900 1,440 1,850
4 လုၵ်းၵုတ်ႇ 45 235 750 1,200 3,000
5 ၵွင်းႁုင်း 34 170 600 120 2,500
6 ပဵင်းမူင်ႈ 104 442 1,860 1,416 250
7 ပုင်ႇႁၢဝ်း 80 390 1,650 400 1,000
8 ၼႃးလႃ 60 310 1,650 160 1,250
9 တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ 65 345 1,200 100 1,050
ႁူမ်ႈ 507 2,482 9,743 5,388 13,400

 

ၶပ်ႉမၢႆ တၢင်းၸၢၼ်းပၢင် လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁႆႈ ၼႃး (ဢေႊၵႃႊ) သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ဢေႊၵႃႊ) သူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် (ဢေႊၵႃႊ)
1 ဝဵင်းလၢၼ်း 40 163 2,300 80
2 ၼမ်ႉသွမ်ႇ 38 159 1,200 60 80
3 ႁူဝ်ၼႃး 23 85 660
4 ဝၢၼ်ႈႁၢၼ်ႈ 20 90 690 250 100
5 ဝၢၼ်ႈၵွင်း 20 118 4,050
ႁူမ်ႈ 141 615 8,900 390 180

 

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                              +66: 94-728-6696                         (Shan, English)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                        +66: 97-173-1530                        (Shan, Burmese)

 PDF files:

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ