AUTHOR NAME

SHRF

69 POSTS
0 COMMENTS

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ၊ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆလႄႈတဵၵ်းၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 11/2017 ဝၼ်းထိ 04/12/2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ၊ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆလႄႈတဵၵ်းၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆလႄႈတဵၵ်းၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/11/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼွင်ၵေႃႈမွၵ်ႈ 60 ၵႃးသွင်လမ်းႁွတ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းသေသိုပ်ႇပႆၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၶႃးၶဵဝ်၊ၵႂႃႇတဵၵ်းၸႂ်ႉထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလုင်းသုဢႃ ယု 50 ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်ထိုင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း (ဝၢၼ်ႈပလွင်ႈ မီးႁူဝ်လင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 30)။ၽွင်းၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ လိၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇလုင်းသုပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေၶဝ်သိုပ်ႇၼွၼ်းတီႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းထိ 29/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 ၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းသေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမုင်ႈၸူးၼႃႈ တၢင်းၸၢၼ်းဢၼ်မီးလွႆၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတီႈ ၵွင်းမႆႉႁုင်း။လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 35 ၼႃးထီး၊ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းထွႆပွၵ်ႈၸူးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း။ ဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်းလုင်းပုၼ်ႉတင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းတိုၵ်ႉႁေႃႈထူဝ်ႈလူင်ၵႂႃႇၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶဝ်ႈၶႄႇၶဝ်တီႈ သီႇ ပေႃႉ သေၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႄႈႁူပ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 ဢၼ်တိုၵ်ႉထွႆပွၵ်ႈၸူးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ်ၵိုတ်းထူဝ်ႈသေသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထူဝ်ႈယဝ်ႉဢဝ်တႅင်တဝ်ႈ/ ၸမ်ႇပူႇ 10 လုၵ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈမၼ်း။ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢိုတ်းတၢင်းထူဝ်ႈဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶိုၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း။မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 30/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပူႇၵႄႇၵႂႃႇႁႃၵႃးပၼ်ၶဝ်သၢမ်လမ်းသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူၼ်းသေႇပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA၊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 7/2016 ဝၼ်းထိ 12/10/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူၼ်းသေႇပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA၊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇ သဝ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 2,000 ၼႂ်းမိူင်းၵိုင်လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူၼ်းသေႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁူမ်ႈဝႃႈၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉလူင်းလႆၢးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဝႆႉယဝ်ႉသေတၵေႃႈယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 2,000 လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေး သိုၵ်းသိူဝ်တင်ႈတႄႇယၢင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2016 ၼႆႉမႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/10/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 292 ၼွင်ဝူဝ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႈၸွၵ်ႇမွၵ်ႈ40 ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆးဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇလႄႈႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မွၵ်ႈ 25 လၵ်းၼၼ်ႉသင်သေၵႂႃႇပွႆႇၵူၼ်း 24 ၵေႃႉဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊တိတ်းၸပ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်လႄႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၼၼ်ႉ...

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မႂ်ႇ- ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းၽေးၶဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 28/09/2016 ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မႂ်ႇ- ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းၽေးၶဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ပၼ်လိူင်ႈတၢင်းႁူႉမႂ်ႇပိုတ်ႇသၢႆၼႄမိူဝ်ႈၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇၽိူၺ်ၼႄတၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ” ၵုၼ်ႁဵင်ၵုၼ်”ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢၼ်မိူၼ်မၼ်းၸွမ်းသၢပ်ႇထုင်ႉပၢင်တီႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈၼမ်ႉပၢင်ၶွႆႈၺႃး ၵၼ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇ ၼႂ်းၽေးၶဵၼ်လူင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆလူင်တီႈမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း/ပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် “တေႁႂ်ႈၵုၼ်ႁဵင်ၸူမ်“ ၼႆႉတေၸူဝ်းဢဝ်ၽူႈတူၺ်းမၼ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုၼ်ႁဵင်ဢၼ်ပဵၼ်ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်းႁၢင်ႇၵႆပိူၼ်ႈသေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈမူၵ်းသိူင်ႇဝႆႉယွၼ်ႉပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီထိုင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ငဝ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၻရူၼ်ႊမိူၼ်မၢၵ်ႇတႃၼူၵ်ႉမိၼ်မုင်ႈ တူၺ်းသေထၢႆႇဢဝ်၊တေလႆႈႁၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ၊ သၢႆၼမ်ႉၸႅဝ်ႈလႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၶူဝ်းၵဝ်ႇမွၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ႁဵင်သၢႆမႄႈၼမ်ႉပၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်မႃးသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းႁႆႈၸၢဝ်းၼႃးလႄႈလႃႈၼမ်ႉၶဝ်တေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄလွင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈထုင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈလႆႈ လုၵွႆလုသုမ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉတိုၵ်းတေႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းသိပ်းပီပၢႆပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉသေလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ)မၼ်းဢၼ်လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈပိုတ်ႇၼႄပႃး။ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉလႆႈတွင်ႈထၢမ်ပႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းလႆႈၼီပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေၶဝ်ႈပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝႆၢး။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၢင်ႇၵဵပ်း ၼမ်ႉ ၽၢႆယႂ်ႇလူင်ၼႆႉတၵ်းတေလုပ်ႇထူမ်ႈၸူမ်ပႅတ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵုၼ်ႁဵင်တင်း ပိုၵ်းသေႁႅင်းၾႆး မၼ်းသမ်ႉတေသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူး မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်ၾၢႆႇသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ“ ၵုၼ်ႁဵင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉထုၵ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈဝႆႉပဵၼ်ၶႃႈၵုၼ် (ဢမူၺ်ႇ)  လုမ်ႈၾႃႉ“ သင်ဝႃႈသၢင်ႈၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၸိုင်ၶႃႈၵုၼ်ၶူဝ်းတိုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းလႆႈၼၼ်ႉတိုၼ်းတေလုသုမ်းလႄႈႁႆၢလႆၢၵႂႃႇတေႃႇၸူဝ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေသိုပ်ႇၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉတၢႆ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 04/2016 ဝၼ်းထိ 13/07/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉတၢႆ ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်း ယေႃ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽူႈၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းႁၼ်ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းသေလႆႈႁူႉ ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈၵၢၼ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း။ၵွပ်ႈၼၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်း ယွၼ်း ထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႂ်ႈဢဝ် လိူင်ႈ လၢဝ်းၶၼ်ၽႂ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈႁဵတ်းၽိတ်း ၼၼ်ႉႁပ်ႉ တၢင်းၽိတ်းၶဝ်လႄႈၶဝ်ႈ သူႇပိူင် မၢႆမီႈလုမ်းတြႃးဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း။ ႁူဝ်ယွႆႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းလႆႈၵိူတ်ႇ/ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈတီႈတၢင်းတူၵ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇယူႇႁၢင်ႇၵႆမိူင်းယေႃမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 362 ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100 လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်း (ဢၼ်ယူႇတၢင်း တူၵ်းမိူင်းယေႃမွၵ်ႈ 6 လၵ်းပၢႆ (10 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ) တၢင်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ-လွႆတဝ်ႇ (တၢင်းႁွင်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃး။ လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ယၢင်းသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသိုပ်ႇပႆတၢင်းလူင်မုင်ႈၸူးမိူင်းယေႃ။ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 ဝႆၢးဝၼ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅဝ်တၢင်း ၼႃႈ ၸမ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းယေႃထႅင်ႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉၶဝ်တေႇ ဢိုတ်းတၢင်းႁၢမ်ႈရူတ်ႊ/ၵႃးၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇ SSPP/SSA

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မႆၢ 03/2016 ဝၼ်းထိ 01/06/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇ SSPP/SSA ႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၽွင်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပီ 2016 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းႁႅင်း ထိုင်ၶၵ်ႉၵၢၼ် ၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင် သိုၵ်း (War crime) ၽွင်းၶဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ၼႂ်း...

Latest news