AUTHOR NAME

SHRF

69 POSTS
0 COMMENTS

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ)ႁိမ်းႁွမ်းလဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ)ႁိမ်းႁွမ်းလဝ်ႇၵၢႆး ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (ၸိုင်ႈတႆး) ဝၼ်းထိ 27/02/2015 ၽွင်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ဢၼ်ယူႇၸမ်ဝဵင်းလဝ်ႇ ၵၢႆးဝဵင်းလူင်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) သေႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉယႃႉလုလႅဝ်ပႃးၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ၼီပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းထိ09/02/2015 ပၢႆႈ ၶဝ်ႈၸူး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်ၸိူဝ်းၵိုတ်းယူႇဝႆႉတၢင်းလင် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ် သိုပ်ႇ ယူႇ ပႂ်ႉတီႈ ႁိူၼ်း ဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇလူလွမ်တူၺ်းၶူဝ်းၶွင်လႄႈႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႆႈၼႄလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇ

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး ဝၼ်းထိ 24/01/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၶူင်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ Top Conquer Co, Ltd. ႁုပ်ႈ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈယၢင်တင် ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင် သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပႃႈၼႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဝၢႆးၼၼ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,200 ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 07/01/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပႃႈၼႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဝၢႆးၼၼ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,200 ပၢႆ ​ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ12/12/2014 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 573 ယိုဝ်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉဢႃယု 32 ၵေႃႉပဵၼ် တၢင်း ပဵၼ်ႁူဝ် ၸႂ်လူႉ (ဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇပေႃးလီ) တီႈႁိူၼ်းၶဝ်တေႃႇၼႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈထိၼ်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ တပ်ႉၸႄႈဝဵင်း မိူင်း ယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁိုတ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးႁႂ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၽွင်း ယၢင်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသွင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/12/2014 ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (66) ဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်း...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢႄမေႇရိၵၼ်ႇ ပႃႊရၵ်ႉဢူဝ်ႊပႃႊမႃႊ တၵ်းလႆႈၸီႉၸမ်ႈတွင်ႈထၢမ်ထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဝၼ်းထိ 13 /11/ 2014 ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢႄမေႇရိၵၼ်ႇ ပႃႊရၵ်ႉဢူဝ်ႊပႃႊမႃႊ တၵ်းလႆႈၸီႉၸမ်ႈတွင်ႈထၢမ်ထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆ းၽွင်းယၢမ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2014 မႃးၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈလူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းလႄႈတိုၼ်းဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁိၵ်ႈႁွင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူဝ်ႊပႃႊမႃႊႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈပိုတ်ႇၽိူၺ်ၼႄပႃႈၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸွမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းသဵင်ႇမိူဝ်ႈၽွင်းႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇသိုၵ်းလႄႈတႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈဝွတ်ႈဝၢႆးၼၼ်ႉယူႇ။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2014 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈႁုပ်ႈယိုတ်းၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးလႄႈမိူင်းသူႈ၊ၸိူဝ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၶိုၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅင်ႈၼႂ်းပီ 2012။ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ယႂ်ႇလူင်မိူၼ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၸႅတ်ႊလႄႈႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၸူးထိုင်ပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း၊ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁႃသေႃႉႁူမ်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉယူႇ။ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 300 ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းမီး 4 လိူၼ်ပၢႆ၊ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈဝၢႆႇသၢႆႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵွပ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈတိုၼ်းႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁုပ်ႈယိုတ်းၵုမ်းၵမ်လႄႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီးၶူဝ်းၶွင်တိုၼ်းႁႄႈသၽႃႇဝလိူင်ႇမၢၵ်ႈၵိုၼ်းၼမ်၊ၸိူဝ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်ၶၢႆပၼ်တီႈၵူၼ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇပႂ်ႉတေႃႇထို်ပေႃးမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသူႇၸူးလွၵ်းပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႈသေပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈမႃးလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉတိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈယႃႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ယူႇ၊ၵွပ်ႈဝႃႈတူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉတဵတ်ႇယဵၼ်ဝႆႉလႄႈမိူၼ်ထႅမ်ႁႅင်းဢီးပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ။ၵွပ်ႈၼၼ်ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈၽွမ်ၸိုင်ႈဢူဝ်ႊပႃႊမႃႊႁူပ်ႉၸွမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်ႈၸဵင်ႇၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉသေၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈပိုတ်ႇၽိူၺ်ၼႄၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈမိပ်ႇဢီးပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႃးလွင်ႈၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေထွၼ်တပ်ႉၶဝ်ဢိၵ်ႇပႃးႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉၵမ်းလဵဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်းတၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈတႄႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း/လၵ်းမိူင်းသေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႈၻရႄႈလႄႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ တၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈယႃႉၶူဝ်းၶွင်တိုၼ်းႁႄႈသၽႃႇဝလႄႈလွင်ႈပူၵ်းပွင်ယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃသုၵ်ႉယုင်ႈတေႃႇပေႃးမီးလွင်ႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းသေလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈဢူးဢွင်ႇတွင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းသၢႆမၢႆသဵၼ်ႈလမ်ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းလႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလႄႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းသၢင်ႈၽၢႆယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႊရိၵၼ်ႊသိုပ်ႇမိပ်ႇဢီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅင်ႈႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းတၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းသွင်မိူင်း။တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊလႄႈသင်၊ၸုမ်းၸဝ်ႈငိုၼ်းတိုၼ်းမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊလႄႈသင်ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိုၼ်းသုတ်းၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတေပေ်မိူင်းၽႅတ်ႊၻရႄႊၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈသၢင်ႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သဵင်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း။ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်မီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ- ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ၸုမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇသႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ၵေႃတႆး ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်ႈၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (ၸိုင်ႈထႆး) ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်  

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး  ဝၼ်းထီႉ 10 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2014 ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( SSPP/SSA) ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ၸဵမ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵွႆၼမ်သေသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီးလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊတႄႇဝၼ်းထီႉ 2-4 ပီ 2014ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း(9) တပ်ႉၵွင်ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ(2000)။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵေးသီးဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈၼၼ်ႉၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်(100)လုၵ်ႈသႅၼ်း(60,81mm တင်း 120mm)ဢဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း။တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢႆသွင်ၵေႃႉ၊ၵေႃႉၼိုင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉ”ႁႅင်း”၊ပူႇၵေႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆသွင်ၵေႃႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ဢၢင်ႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငူးလိူမ်ၶဝ်လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးပၢၵ်ႇပၢႆၵေႃႉပၢႆ။မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးမွၵ်ႈ (300) IDPs  ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈၽႃသွင်ႇမႃးသေႃႉႁူမ်ႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး(3) လိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလႆႈၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊဝၼ်းထီႉ(5) ၼၼ်ႉၶဝ်ၵိုတ်းယဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသူင်ႇၵႃႈတႅင်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်လႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်သိုၵ်းယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 5 ဝၼ်း၊ဝၢႆးၼၼ်ႉသိမ်းဢဝ်ၼႃႈလိၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ၵႃႈတႅင်ႉၶဝ်မႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉလႄႈလွမ်ၵူဝ်ဝႆႉတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ထႅင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းႁူႉလႆႈ။ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသႄႉသွမ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေလိူဝ်သေပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းယဝ်ႉယင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၶၵ်တွၼ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈႁႂ်ႈထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်(3-6.10.2014) မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇယု 53 ပီတၢႆထင်တီႈ ဝၼ်းထီႉ 3 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပႃႊပီ 2014 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုင်းၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈငူးလိူမ်ဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်းတႃႈၽႃသွင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလုင်းဝႃႇလိင်ႇလႅင်းလႄႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုင်းဝႃႇလိင်ႇလႅင်းတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်၊ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈတိူဝ်ႉပႃးထႅင်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းၸၢႆးသူၺ်ႇဢွင်ႇၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 2900000 ပျႃး၊တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းလူင်းထုၼ်းၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 385000 ပျႃး။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈငူးလိူမ်ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈမီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 100 လင်ပၢႆ။ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်းၽွင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇမိူင်းယႆ ဝၼ်းထီႉ 3 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ဢၢင်ႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇမိူင်းယႆ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈလုင်းမူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ၊ပဵၼ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ၊ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးသူၺ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမိူင်းပၢတ်ႇၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ၸၢႆးသူၺ်ႇၼႆႉပဵၼ်သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းပူဝ်ႇမူၼ်းၶဝ်။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇသေဢၢင်ႈၵႂႃႇမိူင်းယႆႁႃသိုဝ်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉႁႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၶဝ်တၢႆပႅတ်ႈတီႈလွႆၵိဝ်ႇၸီႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၾႆးၽဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ပႃးယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇယု 77 တၢႆထင်တီႈလႄႈလုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း                ဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014၊ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇႁူႈဢိူင်ႇၼွင်သွမ်းမိူင်းၵၢဝ်ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။လုင်းဢူႉဢႃႇယု 77 ပီၽွင်းတိုၵ်းႁႃသွၵ်ႉမႅပ်းတီႈလွတ်ႈၽေးယူႇႁိမ်းသိုင်ႇဝႆႉၽိုၼ်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းႁိမ်းမၼ်းလႄႈဢဝ်တၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇၵႃးလုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇၵေႃႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈလႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ဝူဝ်းၵႂၢႆးလုင်းဢူႉၶဝ်ၵေႃႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႈၸဵပ်းပႃးလႄႈမၢၵ်ႇ 60 mm ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွၵ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၽႅၼ်ႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇယု 18 ပီ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉၵွင်လူင်မၢႆ 22သေပၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈၶဝ်ၶဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈမႃးႁၼ်သႂ်ႇၸၢႆးမွင်ႇၼူႉယဝ်ႉဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွၵ်းသႂ်ႇႁူဝ်ၸၢႆးမွင်ႇၼူႉ၊ပိတ်ႉပေႃႉပၢပ်းပၼ်ၸၢႆးမွင်ႇၼူႉတေႃႇပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်ၶဝ်လႄႈမႄႈၸၢႆးမွင်ႇၼူႉပႃႈယူင်ႇယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးတေႃႇထိုင်မႄႈပႃႈယူင်ႇပေႃးပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014 ၼႆႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30ၵေႃႉဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေမႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိူၼ်းလုင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 50ပီ၊ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ TV သွင်လူၵ်ႈ၊ၾူင်းၼိုင်ႈၶိူင်ႈ၊ၶူဝ်းတႆးၼိုင်ႈၸုမ်ႇလႄႈဢဝ်ၵႆႇၵႂႃႇသဵင်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸီႉသင်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈဝႃႈၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆမၢၵ်ႇၾႆးထၢတ်ႈ၊တဵၼ်း၊ၵိူဝ်၊ၽွင်ဝၢၼ်လႄႈၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတင်းသဵင်ႈႁၢမ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈဝဵင်းဝႃႈၼႆ။  

Contact Us

Latest news