AUTHOR NAME

SHRF

69 POSTS
0 COMMENTS

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉ သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊ လီႊယႃႊၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉ သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊ လီႊယႃႊၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ 15 November 2015 မိူဝ်ႈၼႆႉတူဝ်တႅၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵႂႃႇတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလႆၢးမိုဝ်း23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းတီႈလုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယႃႊ Australian company Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ လၢႆးမိုဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႆၢၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵဵပ်းပိူင်လူင်မၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸမ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢၢၼ်းသၢင်ႈ ၽၢႆ တဵင်ၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းမႃးလႆၢၸူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉသေတေဢဝ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း 12/11/2015 မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈဝၼ်းထိ 08/11/2015 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်း မိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈသေပွၵ်ႈႁႆႈၼႃးၼႂ်းမိူင်းၼွင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း/ၵၢင်။မီးၼၢင်းယိင်းဢႃယုယႂ်ႇ 55 ပီၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 15ပီလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႉႁုင်းၶမ်းဢိူင်ႇဝဵင်းၵဝ်ႇဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇမိူင်းၼွင် မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၵႂႃႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဝ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ ၼႃးယွၼ်ႉထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢတ်ႇ။ ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ/ဢၼုယၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈသေသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်၊ၵူၼ်းမိူင်း 6,000 ပၢႆႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 03/11/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်၊ၵူၼ်းမိူင်း 6,000 ပၢႆႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃႈပဵၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသႄႉသွမ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢၼ် လေႃႇ တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶႂၢၵ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးလႆၢဝၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႃႈပဵၼ်သေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း6,000 ပၢႆၼႂ်း 22 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းသၢမ်ၸႄႈဝဵင်းတင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း14 တပ်ႉၵွင်ၶဝ်ႈၸူးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊မိူင်းၼွင်လႄႈၵႄႇသီႇ (ၵေးသီး) သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 06/10/2015 သေ ႁီႉၼႄးၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈပိူဝ်ႈတႃႇတဵၵ်းမိပ်ႇဢီးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး  SSPP/SSA ဢွၵ်ႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉၼႆ။တီႈတႄႉမၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၺ်းလႆႈပဵၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်SSPP/SSA မႃးၸဵမ်လႂ်၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈပႃးၼႂ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတၢမ်ၼင်ႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁူမ်ႈမၢႆဝႆႉ...

သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၸိုင်တၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽိုတ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဝၼ်းထိ 15/10/2015 သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၸိုင်တၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽိုတ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၸူးပိုၼ်ႉတီႈတႆးဢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇပိုၼ်ႉတီႈသီႇၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်ၶွင်ၸုမ်းတႆးဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းလူင်ပင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,500 ပၢႆၼၼ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/10/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈလႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်။ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသိပ်းတပ်ႉၵွင်ပၢႆလေႃႇတိုၵ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 1,500 ပၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်း ယေးလႄႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေၼီပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆလႆႈပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းယူႇၸမ် ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈၼီ ပၢႆႈၽေး သိုၵ်း သေႃႉႁူမ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇႁူၺ်ႈလွႆ။ ၼၢင်းယိင်းသီႇၵေႃႉလႆႈၵိူတ်ႇ/လဵင်ႉလုၵ်ႈၽွင်းပႆၢႈသေႃႉႁူမ်ႈ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵိူတ်ႇၼႂ်းထမ်ႈ။ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်လႄႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႇပႃး။မႅၼ်ႈၽွင်းလူဝ်ႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈလွၼ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်သေတၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢတ်ႇၸၢင်ႈၵဵပ်းသင်လိူဝ်ၼၼ်ႉတႃႇ ၵိၼ်တႃႇယမ်ႉမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းမႆႈၸႂ်တေႉတေႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/10/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸူးငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ (ၵေးသီး)၊ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင်လႆႈထူပ်းၺႃးတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈ၊ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်ဝႃႈ ပၢင် တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸမ်ႁိမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/10/2015 ၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇပႃႇတီႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈပၼ်တၢမ်ႇ

ဝၼ်းထိ 14/10/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈပၼ်တၢမ်ႇ ႁဝ်ႈၶႃႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆးလႄႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈ/တၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႂ်းတီႈပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႃႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/10/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်လွႆပိူဝ်ႈတႃႇတိတ်းတၢမ်းၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းဢမ်ႇၵိုတ်း၊ၸွင်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2014 ၼၼ်ႉမႃး။ၶီႈလိၼ်ၼမ်ႉငူၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉလူင်းထူမ်သိူဝ်ႇသႂ်ႇတူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးလၢႆပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈဢွင်ႈၶုတ်းၶမ်းၶွမ်ႊပၼီႊလွႆၶမ်းလူင်ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းလၢတ်ႈတေႃႇၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်(မၼ်ႊၼဵၵ်ႊၵျႃႊ)မၼ်းယူႇၵူၺ်းၵႃႈၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၸႂ်လမ်သေၵႂႃႇႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် 330 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉမႃး။ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉတိုၵ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေလႅၼ်ႈၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 50 ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလုင်းသၢမ်ၺႃးယိုဝ်းသေမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်မႃးတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၽျၢၵ်ႈသေတၢႆတီႈၼၼ်ႈ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈႁႃႈၵေႃႉလုင်းၽတ်း၊ၸၢႆးလႃ၊ၸၢႆးသၢမ်၊ၸၢႆးၼွႆႉလႄႈလုင်းဢိၼ်းတႄႉလႅၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈသေလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်းၶဝ်ႁႃတၢင်းပၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။လုင်းဢိၼ်းတႄႉလႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်ႇတူဝ်တူၵ်းၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတူင်ႇဝူင်းၶဝ်လႄႈသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် (သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ) ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းသေပၼ်တူတ်ႈ/ တၢမ်ႇသိုၵ်းၸိူဝ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေယိုဝ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၶိုဝ်းယမ်ဢၼ်ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၼင်ႇထုၵ်ႇၵႃႈထုၵ်ႇႁူဝ်တၢမ် ၼင်ႇဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆ။ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းလႃႈ (+95) 094-925-7194 တႆး၊ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇ (+95)...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉလႆႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်:မၢၼ်ႈတိၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉသေတဵၵ်းႁွင်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းပွၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉလႆႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်:မၢၼ်ႈတိၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉသေတဵၵ်းႁွင်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းပွၼ် 10/9/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းယၢဝ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/10/2015 ထိုင် ၽူႈ ၵွၼ်းတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႄလႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႊ(ယႄး)ၶဝ်သေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇ ပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸၢႆးတဵင်းထုၼ်းၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉ ထုပ်ႉ၊တိၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေတဵၵ်းႁွင်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅပ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ“မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/09/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 12:00-1:00 pm ၵၢင်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 12...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈသေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 14/08/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈသေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ​လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/08/2015 ၽွင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃတၢင်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 3,700 ပၢႆၼႂ်း 8 ဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉၵိဝ်ႇမွၵ်ႇၶၢဝ်မွၵ်ႈ 8 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊတၢင်းၸၢၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁႆးသေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 120mm ႁႃႈလုၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉတူၵ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႃးၼွင်၊ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းလူင်လႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီးဢၼ်ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ၵၢမ်ႇလီသေဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၢၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵႂႃႇသဵင်ႈၵွပ်ႈဝႃႈတင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၸူး SSPP/SSA မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉပႆႇယၢမ်ႈမီးတူဝ်ထူပ်းဢၼ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းၸမ်ႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးထႅင်ႈ။ လွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတႆးၽႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 07/08/2015 ပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉသေလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးမွၵ်ႈ20 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။သၢႆသိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၽွင်းတိုၵ်ႉၶၢမ်ႈတၢင်းသေတင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထမ်းမတႃး (ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉလေႇပဵၼ်)သေထုၵ်ႇလီဢဝ်လၢႆးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈသေတသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင်ၸွမ်းတီႈတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၸီႉၼႄးတၢင်းႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ တင်ႈတႄႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊဢႃႊရီႊ 2012 မႃးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းဢၼ်ဢဝ်သိုၵ်းမႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉသေၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းႁႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈတူၼ်း(ယူႇႁင်းၵူၺ်းၽႂ်၊ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵပ်း သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ)ၼၼ်ႉယူႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 17 တပ်ႉၵွင်လွမ်ႉႁွပ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးဝႆႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးၵတိ/သတ်ႉၸႃႇတေႃႇၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄၼမ်ႉၸႂ်ၶၢဝ်သႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈမေႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉသေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇ၊လိူဝ်ၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈၼႆႉၶိုၼ်းယူႇ။ သင်ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈထႅင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                            66:  (0) 62- 941-9600      (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း) ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                             66: (0) 94-638-6759    (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း SMEC 

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းထိ  05 /08/2015 ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း SMEC ၶွမ်ႊပၼီႊဢေႃႊသတေႊရီႊ ယိူဝ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း SIA/EIA ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းထိူင်းလူင်း တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းၽၢႆလႆႈၼၼ်ႉမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2015 ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈလူင်းၵဵပ်း EIA/SIA ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵုၼ် ႁဵင် လႄႈ မိူင်းတူၼ်ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC (Australia’s Snowy Mountains Engineering Corporation ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလင်ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း EIA/SIA တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵူၺ်းၵႃႈၵွပ်ႈၵၢၼ် မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်...

ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 20/07/2015 ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်း ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းတိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 06/06/2015 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈထုၵ်ႇၵၼ်ႉ ၸၼ်လူလၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈတၢႆ သေႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ လႄႈမီးလၵ်း ထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ထႅဝ် 249 ဢၼ်ယူႇၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်။ ဝၢႆး...

Latest news