AUTHOR NAME

SHRF

69 POSTS
0 COMMENTS

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 03/07/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၢင်းယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/06/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇလၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းသေၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၽွင်းၵႂႃႇ သူၼ် ႁႆႈ ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/06/2015 တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉသေထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 19/06/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 249 လႄႈ 513 လုၵ်ႉတၢင်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ သေဢဝ်ၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇ 60mm ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလိၼ်လိူင်ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ဢိူင်ႇတၢတ်ႇဢေၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽွင်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉပႃႈသႂ်ဢႃယု 38 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလိၼ်လိူင်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေးလၢၼ်ၸၢႆး မၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသူၼ် ၶႅပ်ႇတၢင်းယူႇႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈၶဝ်မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၼၼ်ႉယူႇ။မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢၢင်ႈၵႂႃႇ ႁွင်ႉ လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း တၢင်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းမၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ထတ်းသၢင်ၸီႉၼႄးလွင်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် “ဢဝ်ၶွင်တွၼ်ႈ” ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇ သူၼ်းႁူၺ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင် ဝၼ်းထိ 26/06/2015 ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ထတ်းသၢင်ၸီႉၼႄးလွင်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် “ဢဝ်ၶွင်တွၼ်ႈ” ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇ သူၼ်းႁူၺ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း လွင်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊသၼူဝ်ႊဝီႊမွင်ႊထဵၼ်ႊၸုမ်းမိူင်းဢွတ်ႊတေႊရီႊယႃႊ Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ၶဝ်ဢဝ်ၶွင်တွၼ်ႈသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ တၢင်းသၽႃဝ လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (EIA/SIA) တႃႇၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း လိူၼ် မေႊ 2015 သေ ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတေႊရီႊယႃႊ (SMEC) ၶဝ်ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်ၸီႉၸႅင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ထိ 18/06/2015 ဝႃႈၸုမ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းၸီႉၸႅင်ႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈဢၼ်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ဢၼ်ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇသူၼ်းတိုၵ်းႁူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉထႅမ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/04/2015 ၼၼ်ႉၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ Union Solidarity and Development Party...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇတၵ်းလႆႈယႃႉပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းတွၼ်ႈၼိူဝ် (မိူင်းတူၼ်) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဝၼ်းထိ 09/06/2015 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇတၵ်းလႆႈယႃႉပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းတွၼ်ႈၼိူဝ် (မိူင်းတူၼ်) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ၶူင်းတွၼ်ႈ ၼိူဝ်  (မိူင်းတူၼ်) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈ China’s Three Gorges Corporation(ၶႄႇ), the Electricity Generating Authority of Thailand (ထႆး), Myanmar’s Ministry of Electric Power, International Group of...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းရူတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသွင်တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၵေႃႉၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 27/05/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းရူတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသွင်တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၵေႃႉၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ 1              သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇရူတ်ႉ/ၵႃးလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ- လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းပႃးတင်းလုၵ်ႈယိင်းၶဝ်ဢႃယု 16 ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/04/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်မီးသွင်ပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မေးပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်ၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးႁွၼ်ႊ တႃႊဢွၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေတေၵႂႃႇတၢင်းသႅၼ်ဝီမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶဝ်ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၵေႃႉႁေႃႈရူတ်ႉသေမေးမၼ်းပႃႈၼၢင်းႁၢၼ်ႇၼင်ႈတၢင်းၶၢင်ႈ သၢႆႉမၼ်းလႄႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၶၢဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼၢင်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႇ ဢႃယု 16၊ၸၢႆးၽျဵဝ်းဝူၺ်ႇလိၼ်းဢႃယု 10 လႄႈၼၢင်းသႂ်သႂ်သႅၼ် ဢႃယု 9...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႂ်းပၢင်သဝ်းငိၼ်းၵူဝ်ႁႄတႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵွပ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး၊ ၶႃႈတၢႆဢဝ်ႁၢႆလၢႆ

ဝၼ်းထိ  11/05/2015 ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႂ်းပၢင်သဝ်းငိၼ်းၵူဝ်ႁႄတႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵွပ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး၊ ၶႃႈတၢႆဢဝ်ႁၢႆလၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈတွင်ႈထၢမ်သေလႆႈႁပ်ႉႁူႉထိုင်လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)ၸိူဝ်း ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ(မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ) တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉတိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉငိၼ်း ၵူဝ်ႁႄၵူဝ်လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵွပ်ႈဝႃႈၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇပၢတ်ႇၶေႃး၊ၶႃႈတၢႆလႄႈဢဝ်ႁၢႆလၢႆၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်းတႅဝ်းႁူတ်ႈယၢဝ်းလူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ-ၶႄႇၼၼ်ႉတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ႁူဝ်ႁဵင် ပိုင်ႈဢိင်ယူႇ သဝ်း ၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ်ႁဵတ်း ပၼ်လႄႈ ပႃးတင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသုမ်ႉ ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇဢိတ်းဢိတ်း ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးႁဵတ်း ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ၵဝ်ႉ ငဝ်ႈသုၼ်ႇ လႆႈ ၵူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်...

ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းဢွတ်ႊသ်တေႊရီႊယႃႊ ၶိုၼ်းယႃႉ/ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 01/05/2015 ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းဢွတ်ႊသ်တေႊရီႊယႃႊ ၶိုၼ်းယႃႉ/ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵွပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင် 300 ပၢႆၶွၼ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း/မိူင်းတူၼ် ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းဢွတ်ႊသ်တေႊရီႊယႃႊ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽိုၵ်ႉၽၢၵ်ႉယႃႉ(ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ) ပႅတ်ႈၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ 30/04/2015 ၽႅၼ် ၵၢၼ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းထွမ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 300 ပၢႆႁူမ်ႈ တင်းၽွင်းတႅၼ်း(တႅၼ်းၽွင်း)တႆး ၶွၼ်ႈၵၼ်ႁူမ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄတၢင်းမႆႈၸႂ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆလူင်မိူင်း တူၼ်ၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉ ၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/04/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 pm to 3:30...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 06/04/2015 1          ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းၽၢႆႇထတ်းထွင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝလႄႈထတ်းထွင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (Environment Impact Assessment, (EIA), Social Impact Assessment (SIA) ပိူဝ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း (မိူင်းတူၼ်/ဢွၼ် တၢင်း ဝႃႈၽၢႆတႃႈသၢင်း) လႄႈႁူင်းၾႆးၾႃႉဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈသႃလႃး 19 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊၼၼ်ႉသေၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၸင်ႇလႆႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ- ၵ          ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅင်းထတ်းထွင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတင်းသၽႃႇဝ(EIA) တင်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (SIA) ပိူဝ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2015 ၼႆၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပူၼ်ႉလႄႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ ၶ          သင်ဝႃႈၽၢႆၼႆႉပဵၼ်သၢင်ႈတေႉၸိုင်ဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်း၊ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႄႈဝတ်ႉဝႃးတီႈၵိူဝ်းယမ်ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်တေထုၵ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈ။ င          ၵၢၼ်လူင်းမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵေႃႈၸင်ႇႁႃတႄႇၵူၺ်းသေၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သင်။တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး(ၵၢၼ် ၵိုတ်း ယိုဝ်း)မွၵ်ႈ 2-3 ပီၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈတေမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းတေႉႁိုဝ်ဢမ်ႇတေႉမိူဝ်ႈပႆႇသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ သင်သေလွင်ႈလွင်ႈ။ ၸ         ၵွပ်ႈၺႃးတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈမိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈပိူၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၼႆၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းၸွမ်းၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်သမ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈသင်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႄႈသင်တေၸၢင်ႈၺႃး ၽေး ၼမ်ႉ ထူမ်ႈပႅတ်ႈယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ(မိူင်းတူၼ်)ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သ         ၼမ်ႉတေထူမ်ႈပိူင်လူင်မၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ဢၼ်ယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း။ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈႁႆႈၼႃးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵေႃႈတေမူၺ်ႉၸူမ်သုတ်းဝၢႆးၵွႆႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ။ 2    ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၸင်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းႁူင်းႁႅင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈသႃ လႃး 19 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမႄႈၼမ်ႉၶူင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈတွင်ႈထၢမ် လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ             (+95) 09...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉလႄႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉလႄႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်မျၢတ်ႉၶျ်ပီ 2015 တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၽၢႆလူင် 43 ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉတေၵေႃႇသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပႃးၽၢႆလူင် 4 ဢၼ်၊တေၵေႃႇသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈမႄႈၼမ်ႉဢၼ်လႆၸူးၼမ်ႉမႃႉ။ ၸုမ်းတႆးမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈ တေၵေႃႇ သၢင်ႈၽၢႆၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလႆႈထူပ်းၺႃးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈႁူမ်ႈပႃးၽၢႆလူင်ၵုၼ်လူင်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)သေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်  February လႄႈ မီး ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၼပ်ႉထိုင်ႁူဝ် 100,000 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထိုင်တီႈဝႃႈမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆလူင်ၵုၼ်လူင်သေတႃႉၸုမ်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉၶိုင်ႁႃလၢႆးတႃႇၵေႃႇ သၢင်ႈၽၢႆတႃႈသၢင်း၊မိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ/ၸၢၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ဝၼ်းထိ 10 ၼၼ်ႉၵူင်ႇပၼီႇ ၶႄႇ၊ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈတူၼ်ႈတီးပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ။ “ထိုင်တီႈဝႃႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းသေတႃႉၽၢႆႇပူၵ်းပွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇလႄႈထႆးယင်းတိုၵ်ႉ ၶိုင် ႁႃတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆတၢင်ႇဢၼ်ထႅင်ႈယူႇ” ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်လၢတ်ႈ “ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉထိုင်လွင်ႈၽေးတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉႁိုဝ်?” ၽၢႆလူင်မိူင်းတူၼ်/တႃႈသၢင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ထႆး Thailand’s...

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၽူႈႁူမ်ႈႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆး

ၸႅင်ႈသိုဝ်ႇ                                      ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၽူႈႁူမ်ႈႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆး ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမၢႆတမ်းၼႂ်းဝၼ်းႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သေႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးဢိၵ်ႇတင်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽွၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်မႃးယႃႉၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းထိ                  13/03/2015 ဝၼ်းသုၵ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း              10:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင်12:00 တဵင်ႈ ဢွင်ႈတီႈ                 လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းၶလၢတ်ႉသိၵ်ႉ၊သဵၼ်ႈတၢင်းယႄႇထွၵ်ႉဢူးလၢၼ်း၊ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇသေႉ၊ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ           ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်    (+95 (0)94 282 06916)

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (ၸိုင်ႈတႆး) ဝၼ်းထိ 04/03/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း(ၸိုင်ႈတႆး) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ယၢမ်းလဵဝ်သေလႆႈႁူႉ ဝႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽေသင်သေယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထိုင်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉလိူဝ်ၼၼ်ႉဢဝ် ၵူၼ်း မိူင်းပဵၼ်တူဝ်တၢင်တႃႇၵၢၼ်မူၵ်းယိုဝ်း၊ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆၸိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းလိူင်ႈလၢဝ်းတၢမ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 13/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 04း00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ဢဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 76 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 47 ၸိူဝ်းၶဝ်ၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးၽၢတ်ႈလဝ်ႇၵၢႆး ဝၼ်းထိ 13/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 06း00 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလႄႈတိူဝ်ႉၺႃးၵူႈၽူဝ်မေးၵူႈၼိုင်ႈ- မေးၼၢင်းဢႃယု 48 လႄႈၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢႃယု 33 ပီ။ သွင်ၽူဝ်မေးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽၢတ်ႈ လဝ်ႇၵၢႆး ဝၼ်းထိ 13/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်တၢင်ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢမ်းတူၺ်း လၢႆးသိုၵ်း မုတ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဝၼ်းထိ 19/02/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 03း00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 61 တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်းၸၢၼ်း ဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆး 6 လၵ်း ဝၼ်းထိ 19/02/2015 ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း ၼႂ်း လဝ်ႇ ၵၢႆး သေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလၢႆဝႆႉထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁူႉႁၼ်တၢမ်တႃၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈၶဝ်လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းလဝ်ႇၵၢႆး၊တီႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်းထုၵ်ႇမတ်ႉမိုဝ်းသေပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၸိၸမ်ႈၼေလႆႈဝႃႈၵၢၼ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၼမ်သေဢၼ် လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသႄႉသွမ်းလွင်ႈယိုဝ်းလႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယၢင်ႊႁီႊလီႊတူဝ်တႅၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵပ်းသၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈလေႇယဵမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉၽႂ်းၽႂ်းပိူဝ်ႈတႃႇပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေတႃႇဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢဝ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ႁူဝ်ယွႆႈပိူင်ပဵၼ်/ႁဵတ်ႇၵၢၼ် (ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတွင်ႈထၢမ်ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း) ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႄႉၽူႈလႆႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ၊ပူၼ်ႉပႅၼ်သေထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းၵွပ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽူႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႄတင်းမူတ်း 1          ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၽူႈယိင်းသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်းၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးၽၢတ်ႈဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆးဝၼ်းထိ 13/02/2015 “ၼၢႆးၼၢႆး” (ဢႃယု 76) ယူႇၼႂ်းလဝ်ႇၵၢႆး။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/02/2015 ဝၢႆးမီးၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉမၼ်းၼၢင်းလႆႈ ၼီပၢႆႈ ၸွမ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇၶႄႇ။ဝၼ်းထိ 13/02/2015 မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းပွႆႇမူ 6 တူဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢွႆႇၶဝ်ႈၶဝ်။မၼ်းၼၢင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလီပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၽွင်းငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၽိုၼ်းၾႆးၸိူင်ႉၼၼ်။ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈယူဝ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၼႆမၼ်းၼၢင်းၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း။ မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းထိုင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးမႃးႁိမ်းၸမ်မၼ်းသေၵိုတ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းလူင်းရူတ်ႉ သေယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်မီးလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယွႆႈယႅမ်းယဝ်ႉဢဝ်ၶွင်မၢင်ၸိူဝ်းၵိၼ်ၽွင်ႈ။ၶဝ်ႁၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ယိင်း...

Latest news