ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝ UWSA ၶဝ်တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ် တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း သၢင်ႈႁူင်း ၵၢၼ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 29/9/2021

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝ UWSA ၶဝ်တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ် တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း သၢင်ႈႁူင်း ၵၢၼ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 6/9/2021 မႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပင်ႊ ၶွင်သိုၵ်းဝ UWSA 60 ၵေႃႉ ပၢႆ မႃးတီႇ ၽဵဝ်ႈတႅပ်းမႆႉ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ဢေႊၵႃႊ ပိူဝ်ႈတႃႇတႄႇၶိုင်သၢင်ႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼိူဝ် တီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ တၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄႁူင်ႊပင်ႊ ၼၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းႁူင်း ၸၢၵ်ႈ ၶိုင်ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တင်းႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ၼိူဝ်တီႈလိၼ်ဢၼ်မီး 100 ဢေႊၵႃႊ ယူႇ ၶၢင်ႈမႄႈ ၼမ်ႉႁူၵ်ႈ၊ ႁၢင်ႇယၢၼ်လႅၼ်လိၼ်ထႆးမွၵ်ႈ 1 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ် ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ် ယူႇသၢင်ႈသဝ်းထင် ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ၼႆႉ မႃးပၢၼ် သိုပ်ႇပၢၼ်လႄႈ လွမ် ၵူဝ်လူမ်းတင်းၼမ်ႉဢၼ်တေဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် သင်ႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီၼႆႉမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ တင်းလိူၼ် ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၽွင်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ႁႃတၢင်းမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉၸွမ်း တီႈ လိၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်မႃးၼမ် သေ ပႃး မႆႉပႃးမိတ်ႈမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉထုၺ်ႇမႃးယႃႉမႃးထုၺ်ႇ တူၼ်ႈ မႆႉ ၶီႈလဵၵ်း လႄႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈယူႇ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 7/9/2021 ၼၼ်ႉၶဝ် ၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၸွႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ် ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ ယႃႉ ၵဝ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်မႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/9/2021 ၼၼ်ႉၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ႁွင်ႉတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၶဝ်တီႈလုမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ/ယႄးၶဝ်သေ တေပၼ်ၵႂႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၼိုင်ႈဢေႊၵႃႊလႂ် 300,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇငိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းၵႃႈၶၼ်တီႈသေဢိတ်း။ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်း ႁပ်ႉသေ ၶိုၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢဝ်တီႈလိၼ် တႃႇ 50 ဢေႊၵႃႊ တႃႇ 50 ဢေႊၵႃႊႁႂ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈ ႁႆႈ ၼႃးၶိုၼ်း ၼႆၵေႃႈၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးသင်။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉတေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉတင်းလူမ်း ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် သေတေတုမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ (တႆး-ထႆး) သေတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလူလၢႆသုၼ်ႇလႆႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈ ၼႃး ၶဝ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၽၢႆႇသိုၵ်းဝ UWSA ၶဝ်ယူႇ။ ၵဝ်ႉ ငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ သိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈ ႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ဢဝ် တီႈလိၼ်ၶိုၼ်းမွပ်ႈ/ဢၢပ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈ ပိူင်ပဵၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း

ဝၼ်းထိ 6/9/2021

ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပင်ႊၶဝ် 60 ပၢႆၶီႇရူတ်ႉ/ ၵႃးမႃးလူင်း တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇ မႃးတႄႇတီႇ ၽဵဝ်ႈတီႈ လိၼ် လႄႈတူၼ်ႈမႆႉၶီႈလဵၵ်း (မွၵ်ႇၸီႇလီႇ) တင်းၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး။ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးတင်းမိတ်ႈ တင်းမႆႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်မႃးႁႄႉႁၢမ်ႈၶဝ်။ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝတေႃႇၵၼ်သေၼႄပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဝ ဢၼ်သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်း မိူင်းၵူၺ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ ၽႂ်ၸႂ်ႉသူၶဝ်မႃးတီႇယႃႉတီႈလိၼ်ၼႆႉၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းမႃးၸွမ်းၵႂၢင်းသင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တိုၵ်ႉတီႇ ထုၺ်ႇယႃႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼီႊၶၢင်ႊလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ ၶႂ်ႈမိူၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတီႈလိၼ်ယိပ်းတင်းမၢင်ၸေႈ ဢၼ်မၼ်းဢဝ်ၼႄၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးဝႃႈ ၼၼ်ႉပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇမႃးသိုပ်ႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ် ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ် လူ/ဢၢၼ်ႇတူၺ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ လိၵ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ် ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ႁူင်ႊပင်ႊၶဝ် တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်တီႈလိၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1999 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ/ယႄး သွင်ၵေႃႉႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးယႄးသေ မႃးၵိုတ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းတူၺ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇရူတ်ႉ/ၵႃးသင်ယူႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 ၼႃးထီး(မိၼိတ်ႉ) ယဝ်ႉၶိုၼ်းႁေႃႈၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

ၼီႊၶၢင်ႊ

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁွင်ႈ လိုၵ်ႉ သေတၢင်ႇထိုင်လွင်ႈဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးယႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸင်ႇႁႃ မႃးယူႇၵူၺ်းလႄႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ သင်ၼႆ။ မၼ်းၶိုၼ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ႁႆႈ ၼႃးၶဝ်ၶႆႈ ၼႄငဝ်းလၢႆး ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း သင် ပၼ်လႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ လုမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈတင်းသဵင်ႈဢိုတ်းပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတီႇၽဵဝ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ တီႈလိၼ်တေႃႇထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်း။

ဝၼ်းထိ 7/9/2021

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် (တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃးၶဝ်သိုပ်ႇမႃးတီႇၽဵဝ်ႈ တီႈ လိၼ် ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ)။

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 45 ၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆလၢႆၽၢႆႇၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း (ပႃးၸဵမ် ၸၼ်ႉ ဢိူင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ၽၢႆႇတီႈလိၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ/ ယႄး) တၢင်ႇ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပင်ႊၶဝ် ၽိုတ်ႉႁိမ်ဢဝ်တီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸွႆႈၶိုင်ပွင်ပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈယင်းပႆႇႁၼ်ၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် သင်မႃး။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝ ၶဝ်တိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၼိူဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ဝၼ်းထိ 8/9/2021

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် သိုပ်ႇတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ်လႄႈ တေႃႉမႆႉဢၼ်ၶဝ်တႅပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇ။

ဝၼ်းထိ 9/9/2021

ဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပင်ႊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း မႃးတီႈဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ သေလၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ဝႃႈ “သင်ဝႃႈသူၶဝ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈလိၼ်ၼႆႉတႄႉတႄႉၸိုင် ဢဝ်ၽိုၼ် လိၵ်ႈ ၽိုၼ်လၢႆး ဢၼ်ဝႃႈသူပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်တႄႉၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ႁဝ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈၵၼ်တီႈႁူင်း ပလိၵ်ႊ။ သူၶဝ်ၶႂ်ႈႁွင်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်မႃးၸွမ်းသူၵေႃႈလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 11/9/2021။ ႁဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇ လီ ႁူပ်ႉၵၼ်သေ ႁႃၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်။ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈ ၶွင်တီႈ လိၼ်တႄႉၼၼ်ႉယႃႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထိ 11/9/2021

ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်ႈတႄႇ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး သီႇၵေႃႉ တင်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊ ပင်ႊ သၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႊႁွင်ႈလိုၵ်ႉ။ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးသီႇၵေႃႉ ၵူၺ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈၵူၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးမႃးၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈၺႃးဢဝ်လိူင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈ ႁႆႈ ၼႃးမွၵ်ႈသိပ်းၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႊ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပင်ႊၶဝ်ဝႃႈ တေပၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်း မီးဝႂ် ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဢေႊၵႃႊလႂ် 300,000 ဝၢတ်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတႃႇၶၢႆတီႈလိၼ် ၶဝ်။ ၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၼႂ်းၵုမ်ႇၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ တေပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပင်ႊ တႃႇတီႈ လိၼ်ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ (50 ဢေႊၵႃႊ) လႄႈဢၼ်လိူဝ်တႃႇ 50 ဢေႊၵႃႊၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်း 69 ၵေႃႉ ၶိုၼ်းတေၽႄပၼ်ၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်တီႈလိၼ်သေႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတႃႇပၼ်တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶိုၼ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈ ၼႃးၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းဢဝ်ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်ႁဝ်းပၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊတေႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၼႆႉ တင်း မူတ်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်သင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်မီးလိၵ်ႈၶႂၢင်ႉဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မိုင်ၵႂႃႇ လွင်ႈတေၶၢႆတီႈလိၼ် ဢမ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပ ၼီႊ ၶဝ် ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် တေႃႇထိုင်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈဢၼ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉပေႃးတေၸၢင်ႈဢဝ်ၵႄႈၶႆၼႂ်းလုမ်းတြႃး။

ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်း ဢမ်ႇႁႃတၢင်းလႄႈၵႄႈၶႆ ဢမ်ႇၼၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးသင်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ၵူၺ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယႃႉၵဝ်း ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ယင်းပႆႇလႆႈ ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈၶဝ် ၼႆၵူၺ်း။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်းတင်ႈတႄႇ ၶၢဝ်း ယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယူႇ တီႈၼၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း။ ပေႃးၶဝ်မႃး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ်ပႃးမိတ်ႈ ပႃးမႆႉ မႃးၸွမ်း ၶဝ်ၵူႈဝၼ်း၊ ၸဝ်ႈ ႁႆႈၼႃးၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈသင်ၶဝ်။

သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူႉပိုၼ်းလင်လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈတူၺ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ “ လီဢွၼ်ၵၼ် ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း” ၼႆၼၼ်ႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ထႆး)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း        +66: 97-173-1530                       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF Files:

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ